Skip to main content
Nyheter - 19.04.2021 09:18

Mängden samfälld skog ökar i jämn takt

35 nya samfällda skogar grundades i Finland förra året. I början av det här året fanns det totalt 529 samfällda skogar med en sammanlagd areal på nästan 720 000 hektar.

Dekorativ bild

Bildtext: Samfälld skog är en ägarform där man äger skog tillsammans och använder den till hållbart skogsbruk.

Enligt Lantmäteriverkets statistik ökade de samfällda skogarnas areal med ungefär 23 000 hektar i fjol. I flera års tid har antalet ökat med cirka 40 samfällda skogar och 14 000 hektar per år. 

– De senaste åren har det dessutom blivit vanligare att skogsfastigheter ansluts till samfällda skogar. Anslutningarna har utökat arealen samfälld skog med ungefär 7 500 hektar per år, säger skogsbruksingenjören Heikki Ala-aho vid Lantmäteriverket. 

Skogsägarnas vetskap om samfälld skog som möjlig ägandeform har ökat klart under de senaste åren.  

– Fastigheter har anslutits till existerande samfällda skogar speciellt i norra Finland, där man har kunnat satsa på information och rådgivning genom utbildnings- och rådgivningsprojekt som finansierats av NTM-centralen och genomförts tillsammans med olika aktörer, säger Jarmo Mulari, expert på skogsfastighetsstruktur vid Finlands skogscentral.

Ett fungerande sätt att äga skog  

Samfälld skog är en ägarform där man äger skog tillsammans och använder den till hållbart skogsbruk. En skogsägare kan ansluta sin skogsfastighet eller en del av den till en redan existerande samfälld skog. Ägarna till flera fastigheter kan också ingå ett avtal om att göra en samfälld skog av sina fastigheter, förutsatt att de har mycket areal. 

I en samfälld skog fattas besluten som majoritetsbeslut. Som särskild skatteskyldig betalar en samfälld skog skatt på sina inkomster och överskott som betalas till delägarna är skattefri inkomst för dessa. 

portalen för samfällda skogar finns länkar till de viktigaste informationskällorna när det gäller samfällda skogar. Läs mer (på finska) om nyttan med samfällda skogar och om hur man grundar dem på Skogscentralens webbplats

tähän tulee vaihtoehtoinen teksti ruotsiksi

Bildtext: Utvecklingen av arealen samfälld skog åren 2002-2020.