Gå direkt till innehållet

Hur får du kundernas uppgifter att synas i aktörstjänsten MinSkog.fi?

Aktörsmeddelande - 31.05.2022 07:41

I aktörstjänsten MinSkog.fi ser du skogs- och ägaruppgifter bara om de fastigheter där skogsägaren samtyckt till att du får läsa uppgifterna. Genom att dela en genvägslänk hjälper du skogsägaren samtycka till att ditt företag får tillgång till uppgifterna i MinSkog.fi.

Om ditt företag redan har en etablerad kundrelation med skogsägaren kan du också få uppgifterna direkt från Skogscentralen. 

Genvägslänken gör det lättare att inhämta samtycken

Med hjälp av genvägslänken kan du styra kunden att ge sitt samtycke direkt till ditt företag i tjänsten MinSkog.fi Du kan skapa genvägslänken under rubriken Ärenden i aktörstjänsten. Därefter är det enkelt att kopiera genvägslänken och dela den på företagets webbplats eller skicka den per e-post till skogsägaren.

Begäran om information baserat på kundrelation eller medlemskap

Du kan be Skogscentralen lämna ut uppgifter om de skogsägare som för närvarande är kunder till ditt företag. 

Av den fritt formulerade begäran om uppgifter ska det framgå på vilket sätt var och en skogsägare kan betraktas som en aktiv kund eller medlem.

Om kundrelationen eller medlemskapet upphör i något skede ska företaget också se till att kopplingen till uppgifterna raderas. Att kundrelationen eller medlemskapet har upphört ska också meddelas Skogscentralen. 

Läs mer om hur man gör en begäran om utlämnande av information och om villkoren i anslutning till begäran.

Förfarandet för att anmäla utförda skogsvårdsarbeten och uppdatera figuruppgifter kommer att ändras under sensommaren

En skogsägare eller en aktör som arbetat för skogsägaren har enkelt kunnat anmäla utförda skogsvårdsarbeten i tjänsten MinSkog.fi. Utifrån anmälan har vi uppdaterat uppgifterna i skogsdatasystemet inom ungefär två veckor, och därefter har uppgifterna visats även i tjänsten MinSkog.fi. 

Under sensommaren kommer ändringar att göras i handläggningen av begäranden om uppdatering av figuruppgifterna. Ändringarna hör samman med förnyelsen av vårt skogsdatasystem. Vi informerar mer om detta när vi vet hur förfarandet för uppdateringar kommer att ändras. 

Om du vill försäkra dig om att uppgifterna om redan utförda skogsvårdsarbeten uppdateras i tjänsten MinSkog.fi är det bra att lämna in dem så fort som möjligt.

Skrid till verket i god tid före utgången av augusti 

Begäranden om uppdatering av figuruppgifter som anländer i god tid före utgången av augusti kommer att handläggas och införas i tjänsten MinSkog.fi. 

Du kan anmäla ett arbete som utförts på en figur med knappen under punkten Åtgärdsförslag på sidan med figurvisa uppgifter i tjänsten. Knappen öppnar ett formulär där du fyller i uppgifterna.  

Om Kemera-stöd har fåtts för ett vårdarbete på figuren kommer figuruppgifterna att uppdateras automatiskt och då behövs ingen separat anmälan.  

Antalet ägare visas nu korrekt i tjänsten

På sidan Skogsfastigheter i aktörstjänsten kan du läsa bas- och ägaruppgifter om de fastigheter där ägaren samtyckt till att du i egenskap av aktör får tillgång till uppgifterna. Antalet ägare som visas på sidan är nu korrekt. Tidigare omfattade antalet även alla dem som enbart hade tillstånd att hantera fastighetens uppgifter.

Kampanjen Energi från skogen drar igång

Det finns stora möjligheter att öka mängden vård av unga skogar i Finland. Klenvirke som tas till vara vid gallringar kan användas i energiproduktionen. Skogsenergin får framöver allt större betydelse för att trygga energiförsörjningen. Den biologiska mångfalden kan beaktas med hjälp av metoderna för naturhänsyn i ekonomiskog. 

Skogscentralen driver i år kampanjen Energi från skogen, med målet att öka mängden vård av ungskog och hopsamling av klenvirke. Med kampanjen vill vi öka medvetenheten bland skogsägare och yrkesverksamma i skogsbranschen om möjligheterna att ta till vara klenvirke, och få dem att mötas. 
 

MinSkog.fi-aktörstjänsten, meddelande nr 5/2022 / Meddelanden till aktörer på webbplatsen.

 

Fler grova naturvårdsträd kvar efter avverkning – ytterligare förbättringar behövs inom vattenvården Aktörsmeddelande - 20.05.2022 09:35
Skogsinventering inleds i 21 områden i landet Aktörsmeddelande - 31.05.2022 09:11