Gå direkt till innehållet

Dödsbons skogsägande ökar igen

Aktörsmeddelande - 29.09.2022 09:12

Skogsägandet i form av dödsbon har ökat en aning igen, efter att ha minskat flera år i följd. Finlands skogscentrals statistik visar att mängden skog som ägs privat av privata ägare har minskat de tre senaste åren, då skog har sålts till fonder, samfund och stiftelser. Ägarformen samfälld skog väcker fortfarande intresse bland skogsägare.

Mängden skog som ägs av dödsbon började öka igen i fjol. I maj i år ägdes cirka 9,3 procent av privatskogsarealen i Finland av dödsbon. För tre år sedan ägde dödsbon 8,9 procent av privatskogsarealen.

- Orsaken kan mycket väl vara den ökade dödligheten som coronaviruset orsakat bland åldrande skogsägare. Dessutom har det under coronarestriktionerna gjorts färre nya skogsägararrangemang i dödsbon än normalt, säger Antti Pajula, ledande expert på skogsfastighetsstruktur vid Finlands skogscentral.

När en skogsägare dör går ägarskapet till dödsboet, där delägarna ofta är en änka/änkling och arvingarna. Ett odelat dödsbo kan idka skogsbruk tills vidare, till dess att arvskiftet genomförs. I ett dödsbo måste beslut kring skogsbruket fattas enhälligt, vilket ofta bromsar beslutsfattandet i skogsfrågor.

Privatskogsarealen har fortsatt minska

Enligt Skogscentralens statistik har mängden skog som ägs privat minskat med cirka 183 000 hektar, alltså cirka 1,4 procent, i hela landet de senaste tre åren. Som privata skogsägare räknas enskilda personer och par, dödsbon, beskattningssammanslutningar och samfällda skogar.

Det är framför allt dödsbon och beskattningssammanslutningar som sålt skog till skogsfonder, bolag och stiftelser. Därtill har skogsarealen minskat något till följd av bostads-, industri- och samhällsbyggande samt åkerröjning.

Under samma tid har antalet privata skogsägare minskat med ungefär 9 000 personer i hela landet. Förutom att skogar sålts har privata skogsägare också anslutit sina skogar till samfällda skogar. Också antalet delägare i beskattningssammanslutningar har minskat genom interna ägararrangemang.

Andelen stora ägarenheter, på över 50 hektar, har minskat bland privatskogarna i hela landet under de tre senaste åren. Trots det består cirka 65 procent av privatskogsarealen fortfarande av stora ägarenheter.

Samfällt ägande blir vanligare

Av privatskogarna ägs 5,9 procent nu av samfällda skogar. Det är en ökning med 0,6 procentenheter och 66 000 hektar på tre år.

- Att skogsägandet i form av samfällda skogar hela tiden ökar tyder på att allt fler skogsägare uppskattar att det är lätt att äga skog. I samfällda skogar kan delägarna låta ombudsmannen och proffsen ta hand om skogsvården och virkesaffärerna, och inkomsterna kommer in till delägarna i jämn takt, säger Pajula.

Beskattningssammanslutningar äger i dag 17,9 procent av privatskogarna. Det är nästan dubbelt så mycket som dödsbona äger.

Medelåldern bland skogsägarna stiger

På tre år har medelåldern bland skogsägarna stigit från 59,5 till 59,9 år.

- Det är mycket svårt att bryta den här långvariga utvecklingen. Skogsägarnas stigande ålder minskar ofrånkomligen virkesförsäljningen, skogsvårdsarbetet och de aktiva besluten om användningen av skogar. Dessutom är risken att skogsägarskapen i dödsboform ska öka, vilket har skett under coronatiden, säger Pajula.

Könsfördelningen bland skogsägarna har praktiskt taget inte förändrats på tre år. 60 procent av skogsägarna är män och 40 procent kvinnor. På längre sikt har andelen kvinnor ökat.

På Skogscentralens webbplats finns uppdaterad statistik om personer som äger skog. Siffrorna som gäller skogsägare avviker något från siffrorna i det här meddelandet på grund av avgränsningar som gjorts i grundmaterialet.

Tabell: Skogsbruksmark i Fastlandsfinland som ägs av privatpersoner, dödsbon, samfällda skogar och beskattningssammanslutningar. (11.5.2022)

Mer information:

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
050 314 0377
antti.pajulaatmetsakeskus.fi

Torvmarker som lämpar sig för askgödsling visas i ny karttjänst Aktörsmeddelande - 23.09.2022 08:23
Beskogningen har kommit i gång – hundratals hektar före detta åkrar och torvtäkter har beskogats med stöd Aktörsmeddelande - 03.10.2022 08:11