Gå direkt till innehållet

Checklistan för naturhänsyn förnyades

Aktörsmeddelande - 07.07.2022 14:01

Det är viktigt att skogsproffs och skogsägare kommer överens om naturhänsynsåtgärder när de avtalar om avverkningar och skogsvårdsarbeten. Som hjälp kan de använda checklistan för naturhänsyn, som producerats i Monimetsä-projektet och som nu har uppdaterats i en ny version.

Det är viktigt att skogsproffs och skogsägare kommer överens om naturhänsynsåtgärder när de avtalar om avverkningar och skogsvårdsarbeten. Som hjälp kan de använda checklistan för naturhänsyn, som producerats i Monimetsä-projektet och som nu har uppdaterats i en ny version. Skogsägarna kan också använda ett nytt beställningsformulär (på finska) för att berätta för skogsproffset om sina önskemål när det gäller hänsyn till den biologiska mångfalden och vattendragen. 

Checklistan för naturhänsyn, som utvecklats i Monimetsä-projektet, är en kom ihåg-lista som kan användas vid avverkningar och skogsvård. Nu har checklistan förnyats, och en ny bilaga till den ger kortfattad information om hur naturhänsynsåtgärderna ska genomföras och vilka målen och effekterna för den biologiska mångfalden är. 

Checklistan är menad som stöd och hjälp i diskussionerna mellan skogsägare och skogsproffs. Skogsägare kan använda den för att föra fram sina önskemål och försäkra sig om att naturhänsynsåtgärderna vidtas på det sätt som de önskar. 

- Skogsägaren bestämmer nivån på naturhänsynen i sin skog, dock alltid så att lagens och skogscertifieringens krav uppfylls. När man vet vad skogsägaren har för mål kan den som genomför avverkningen eller skogsvårdsarbetet till exempel lämna fler naturvårdsträd än vanligt eller en bredare skyddszon mot ett vattendrag. Att prata om skogsägarens naturhänsynmål är bra service, säger Monimetsäs projektchef Sanna Kotiharju vid Finlands skogscentral. 

Nytt beställningsformulär för naturhänsyn

I Monimetsä-projektet har man också producerat ett finskspråkigt formulär för att beställa naturvårdsarbeten. Skogsägaren kan fylla i formuläret och till exempel skicka den till skogsproffset som bilaga till sin begäran om offert eller ge den när man träffas. Då kommer skogsägarens önskemål inom naturhänsynen fram redan i offert- eller avtalsskedet.

Rådgivningsstödet och geodatamaterial underlättar planeringen

Naturhänsynsmetoderna kan användas vid alla skogsbruksåtgärder och i skogens olika utvecklingsstadier. På nästan varje skogsfigur kan man tillämpa någon av åtgärderna på checklistan. 

Skogsproffsen kan använda rådgivningsstödet i planeringen av naturhänsynen. På sidan för rådgivningsstödet beskrivs närmare de naturhänsynsåtgärder som passar för olika skeden i skogsbruket. Där finns också information om de ekonomiska effekterna av olika naturhänsynsåtgärder och vad de betyder för den biologiska mångfalden. 

Proffs och skogsägare kan också ha nytta av det geografiska informationsmaterialet om naturhänsyn. Monimetsä-projektet har gjort exempelkartor över stämplingsposter på finska för att visa hur man kan använda materialet. 

- Geodatamaterialet för naturhänsyn är nyttig källinformation när man planerar naturhänsynen. Materialet kan användas som en grund för att rikta naturhänsynsåtgärderna effektivt inom skogsfiguren, och det gör det lättare att se vad man behöver vara uppmärksam på. Till exempel fuktindexet kan användas i planeringen av avverkningar och för att på förhand identifiera känsliga punkter i terrängen. Monimetsä-projektets exempelkartor visar hur geodatamaterialet kan användas som stöd i planeringen av stämplingsposter, och de presenterar på en karta över hur olika naturhänsynsåtgärder kan tillämpas, säger miljöexperten Matti Maajärvi vid Tapio. 

Kom ihåg Skogscentralens öppna naturdatamaterial

Finlands skogscentral upprätthåller naturdatamaterialet, och det finns på Skogscentralens webbplats. I karttjänsten som presenterar geodatamaterial om naturhänsyn presenteras geodata som kan användas vid planeringen av skogsbruksåtgärder. 

Monimetsä-projektet genomförs av Finlands skogscentral och Tapio Ab i samarbete med Skogsindustrin rf, MTK och Maskinföretagarna rf.  Projektet samlar naturhänsynsmetoderna på ett och samma ställe, ger råd och uppmuntrar skogsägare och skogsproffs att använda dem. Projektet är en del av den nationella skogsstrategin och det finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. 

Lisätietoja: 

Sanna Kotiharju
projektchef, Monimetsä
Finlands skogscentral
050 911 9388
sanna.kotiharjuatmetsakeskus.fi

 

Kemera fortsätter till slutet av 2023 Aktörsmeddelande - 05.07.2022 16:57
Nu är det bra tid att anmäla redan utförda skogsvårdsarbeten i tjänsten MinSkog.fi Aktörsmeddelande - 20.07.2022 10:34