Skip to main content
Nyheter - 01.03.2021 15:03

Ansökan om beskogningsstöd öppnades

Beskogningsstöd kan sökas av Finlands skogscentral från och med 1.3.2021. Till en början kan ansökningar lämnas in till Skogscentralen på en blankett. I första hand lönar det sig ändå att söka beskogningsstöd i den elektroniska ansökningstjänsten som öppnas 23.3.2021. Beskogningen kan inledas genast när man fått ett positivt stödbeslut. De första stödbesluten väntas i mitten av april.

Granskog har planerats på en före detta åker.

Bildtext: Granskog har planerats på en före detta åker. Foto: Mira Isoniemi

Nu kan privata skogsägare söka beskogningsstöd av Finlands skogscentral. Beskogningsstöd kan beviljas för områden som inte är jordbruks- eller skogsbruksmark. Området ska vara sammanhängande, minst en halv hektar stort och i medeltal 20 meter brett. Området ska till sin natur och vattenhushållning vara lämpat för skog.

Beskogningsstödet består av en fast kostnadsersättning och ett underhållsarvode. Kostnadsersättningen är 1 000-2 000 euro per hektar och underhållsarvodet 900 euro per hektar. Hälften av underhållsarvodet betalas två år och andra hälften åtta år efter att beskogningen verkställts. Beskogningsstödet är beskattningsbar inkomst.

E-tjänst för att söka stöd öppnas snart

Vi rekommenderar att man i första hand skickar ansökningarna om beskogningsstöd via den elektroniska ansökningstjänsten som öppnas 23.3.2021.  

Ansökan om beskogningsstöd kan också lämnas in till Skogscentralen på en blankett. Blanketten ska i så fall skickas till Skogscentralen med skyddad e-post eller som brev. Vanlig e-post rekommenderas inte, eftersom ansökan innehåller personuppgifter, som bör skyddas. Anvisningar för hur du använder tjänsten för skyddad e-post finns på Skogscentralens webbplats.   

Planera noggrant

Beskogningen kan inledas först efter att man fått ett positivt stödbeslut av Skogscentralen. Beskogningen ska vara slutförd vid utgången av det andra kalenderåret som följer efter att ansökan godkänts.

– Beskogning är ett krävande arbete som bör planeras noggrant och helst när det inte är tjäle. Det kan behövas ett besök på platsen för att stödansökan ska kunna godkännas. I praktiken kan det gå så att man inte hinner påbörja beskogningen i vår, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral. 

I stödbesluten beaktas också den biologiska mångfalden, landskapet och planbegränsningar. Skogscentralen ber NTM-centralen om ett utlåtande om dessa omständigheter. Stöd beviljas inte för beskogning av områden med betydande miljö- eller naturvärden, till exempel friskängar, svedjeängar, torrängar eller hagar. De första stödbesluten väntas som det nu ser ut i mitten av april. 
Mer information om beskogningsstödet och hur man söker det finns på Skogscentralens webbplats.

 Beskogningstöd
Ansök om beskogningsstöd