Gå direkt till innehållet

Information om beskogningsstödet

Beskogningsstödet är avsett för beskogning av områden som inte är i annan användning och inte jord- eller skogsbruksmark. Stöd ska sökas skriftligen innan beskogningsåtgärder vidtas. Arbetet får påbörjas först när Skogscentralen har meddelat ett positivt stödbeslut. Efter utförda beskogningsåtgärder ska en anmälan om verkställande lämnas till Skogscentralen inom den i beslutet utsatta tiden. 

Objekt som beskogningsstöd kan beviljas för

Beskogningsstöd kan beviljas för beskogning av områden som inte är i annan användning och inte jord- eller skogsbruksmark, såsom åkerskiften som inte längre är i aktiv jordbruksproduktion och före detta torvutvinningsområden. Stöd beviljas inte för beskogning av skogsmark. Förutsättningar för att beskogningsstöd ska beviljas: 

 • Området är sammanhängande, minst 0,5 hektar stort och minst 20 meter brett i snitt.  
 • Området är till sin natur och vattenhushållningsmässigt lämpligt för skogsodling.  
 • Beskogningsåtgärderna har inte inletts förrän beslutet om beskogningsstödet meddelades.   
 • Finansiering för beskogning av samma område har inte beviljats tidigare, och ingen annan offentlig eller privat finansiering söks parallellt. 
 • Planbeteckningar eller -bestämmelser, omständigheter som berör den biologiska mångfalden och landskapsvården utgör inget hinder för beskogning. 

Skogscentralen inhämtar ett utlåtande från NTM-centralen innan ett beslut om beskogningsstöd fattas. 

När det gäller områden som inte längre är i aktiv jordbruksproduktion är ett villkor för beskogningsstödet att inga jordbruksstöd har sökts för dem efter år 2019. Stöd kan emellertid fås också för ett område för vilket stöd för jordbruket har sökts efter år 2019, ifall

 • området har tagits ur jordbruksanvändning innan beskogningsstödet söks
 • området är i dåligt odlingsskick (det kan bero på t.ex. sur mark, näringsbrist eller väta på grund av dåligt fungerande diken)
 • området är högst en hektar stort
 • området helt eller huvudsakligen gränsar till skogsmark
 • det finns plantor av vedväxter, kärrvegetation eller annan motsvarande vegetation på området. Området får dock inte vara sådan skogsmark som beskogningslagen avser.

Hur ska beskogningen genomföras

Beskogningsarbetet får påbörjas när Skogscentralen har meddelat ett positivt stödbeslut. Beskogningsåtgärderna får inte inledas före stödbeslutet även om ansökan enbart gäller underhållsarvodet och beskogningens anläggningsåtgärder utförs med annan finansiering eller på egen bekostnad. Beskogningsstöd beviljas inte för odling av julgranar eller träd i skottskog med kort omloppstid. 

Ytan i det område som ska beskogas bör behandlas med en lämplig metod och markvegetationen bekämpas efter behov. Den naturliga vattenhushållningen ska vara i skick i det område som beskogas. Vid behov ska det sörjas för arrangemang för vattenhushållningen, såsom rensning av tegdiken eller avloppsdiken. 

Beskogningsgödsling ska vid behov utföras innan beskogningsåtgärder inleds. I områden med torvunderlag som tagits ur odlingsbruk ska balansen mellan näringsämnen, särskilt kalium, fosfor och bor, säkerställas. På mineraljordar ska näringsbalansen med avseende på bor säkerställas. Brist på bor förekommer allmänt på åkrar i hela landet. 

Beskogningen ska utföras med frön och plantor som till sitt ursprung är lämpliga för växtplatsen. För att stärka den biologiska mångfalden kan flera olika trädslag användas beroende på växtplatsen.   

Den sökande ska förbinda sig att efter beskogningen sörja för gräsbekämpning, hjälpplantering eller -sådd och annan eftervård, såsom vitaliseringsgödsling. Den sökande ska förbinda sig att i tio år bevara området som skogsmark och iaktta bestämmelserna i skogslagen. 

Läs mer om hur beskogning genomförs på Tapios rekommendationer för skogsvård. 

Vem kan beviljas beskogningsstöd?

Beskogningsstöd kan beviljas fysiska personer, samfund och sammanslutningar som bildas av fysiska personer samt samfällda skogar. Beskogningsstöd beviljas inte samprojekt som är gemensamma för flera stödmottagare. Med samprojekt avses projekt som genomförs på minst två fastigheter som inte tillhör samma sökande (markägare). Det handlar om ett samprojekt till exempel om ansökan omfattar en fastighet som du äger ensam och en annan fastighet som du äger tillsammans med ett syskon. Läs mer om stödmottagare i 4 § i lagen om beskogningsstöd

När den som äger eller besitter en fastighet byts, överförs skyldigheterna och rättigheterna i anslutning till beskogningen till den nya ägaren. 

Hur stort är stödet

Stödet beviljas som en arealbaserad fast kostnadsersättning. Stödet är ett de minimis-stöd, det vill säga ett stöd av mindre betydelse. Stödbeloppet per hektar varierar beroende på jordmån, sättet att förnya trädbeståndet och vilka trädslag som används.

Beskogningsstödet består av två delar

1. En kostnadsersättning, som ersätter kostnaderna för anläggandet av plantbeståndet (gräsbekämpning, markberedning, beskogningsgödsling, slyröjning i lindrigt slybevuxna områden och plantering/sådd). Kostnadsersättningen betalas som en engångsersättning för den kalkylerade genomsnittliga kostnaden per hektar när anläggningsåtgärderna har slutförts och anmälan om verkställande har upprättats, lämnats till Skogscentralen och godkänts av Skogscentralen. 

 • Områden med torvunderlag 2 000 e/ha (plantering)  
 • Områden med mineraljord 1 500 e/ha (plantering och sådd). På mineraljordar kan stödet betalas förhöjt med 300 euro/ha, om minst 25 procent ädellövträd eller klibbal används som huvudträdslag, räknat enligt minimiodlingstätheten.   
 • Före detta torvproduktionsområden 1 000 e/ha (sådd) eller 1 500 e/ha (plantering)  

2. Ett underhållsarvode, som ersätter kostnaderna för arbete som säkerställer den fortsatta utvecklingen av plantbeståndet (hjälpplantering, gödsling, gräsbekämpning, slyröjning). Underhållsarvodet betalas i två poster om 450 euro vardera när det har gått två och åtta år från anmälan om verkställande av beskogningens anläggningsåtgärder, förutsatt att plantskogen har vårdats på tillbörligt sätt.   

 • Underhållsarvodet är sammanlagt 900 e/ha för alla marktyper. 

Anmälan om verkställande av utförda arbeten

När odlingsarbetet som hör till beskogningen har utförts, det vill säga plantskogen har anlagts, ska en anmälan om verkställande lämnas skriftligen i tjänsten för ansökan om beskogningsstöd eller på blanketten för ändamålet. Anläggningsåtgärderna för beskogningen ska vara slutförda senast vid utgången av det andra kalenderåret som följer efter beviljandet av beskogningsstöd. 

Underhållsarvodet betalas två och åtta år efter verkställandet

Den första posten av underhållsarvodet, som är den ena delen av beskogningsstödet, betalas när det gått två år och den andra posten när det gått åtta år från att Skogscentralen har betalat kostnadsersättningen utifrån anmälan om verkställande. Underhållsarvodet betalas under förutsättning att plantbeståndet har vårdats, såsom att gräsbekämpning, vid behov hjälpplantering eller -sådd, tidig vård och eventuella andra behövliga åtgärder, såsom vitaliseringsgödsling, har utförts. 

Sök beskogningsstöd