Siirry pääsisältöön

Muut arvokkaat elinympäristöt ja luontokohteet

Muut arvokkaat elinympäristöt ovat kohteita, jotka eivät täytä metsä- ja luonnonsuojelulain vaatimuksia. Elinympäristöt voivat olla pienialaisia ja muodostaa metsälakikohteiden kanssa yhtenäisiä elinympäristökeskittymiä tai ne voivat olla metsälain 10 §:n elinympäristöjen kaltaisia, mutta niitä laajempia. Muut arvokkaat elinympäristöt ovat usein vapaaehtoiseen suojeluun sopivia.

Kohteissa on yleensä monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä kuten lahopuuta, vanhoja lehti- ja havupuita, jaloja lehtipuita, palanutta puuta, puuston erirakenteisuutta, lehtoisuutta, pohjavesivaikutusta tai soistuneisuutta.

Kohteiden soveltuvuus vapaaehtoiseen suojeluohjelmaan arvioidaan monimuotoisuutta ilmentävien rakennepiirteiden avulla. Mitä useampi rakennepiirre löytyy, sen arvokkaampi kohde on monimuotoisuuden kannalta. Uhanalaisten eläin- ja kasvilajien esiintyminen alueella lisää sen soveltuvuutta METSO-ohjelmaan. METSO-kohteet on luokiteltu monimuotoisuusarvojensa puolesta luokkiin I-III.

Vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman METSOn elinympäristöjä ovat:

 1. Lehdot
 2. Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät
 3. Monimuotoisuudelle merkittävät suot
 4. Vesistöjen lähimetsät
 5. Tulvametsät ja metsäluhdat
 6. Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot
 7. Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt
 8. Harjujen paahdeympäristöt
 9. Puustoiset perinnebiotoopit
 10. Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet

Metsäsertifiointi on metsänomistajalle vapaaehtoinen laatujärjestelmä, joka sisältää lain vaatimusten lisäksi elinympäristöjä, jotka ylläpitävät metsien monimuotoisuutta. Myös ne voivat soveltua vapaaehtoiseen suojeluun METSO-ohjelman avulla.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita ympäristöjä ovat myös: 

 • metsän reuna-alueiden vaihettumisvyöhykkeet
 • ojittamattomat kosteikot ja painanteet sekä vesistöjen rannat
 • pohjavesialueet
 • lakimetsät ja vaara-alueet
 • petolintujen pesäpuut ympäristöineen
 • pesäluolastot, metsäkanalintujen soidinpaikat ja muut riistalle arvokkaat alueet
 • uhanalaisten ja vaateliaiden kasvien elinympäristöt

Kaikki nämä kohteet suositellaan jätettäväksi käsittelemättä. Jos niitä kuitenkin halutaan hoitaa, suositellaan toimenpiteissä painotettavaksi luonnonsuojelua ja metsämaiseman hoidon näkökohtia sekä luontaista uudistamista.

Lisätietoja