Gå direkt till innehållet

Inkomstbeskattning

Inkomsten från virkesförsäljning är kapitalinkomst. Den skattskyldige, det vill säga skogsägaren (eller den som idkar skogsbruk utifrån en besittningsrätt), meddelar sin beskattningsbara inkomst till skattemyndigheten, vilka avdrag som ska göras på inkomsten samt övriga uppgifter som inverkar på beskattningen. 

Skatteförvaltningen får information om skogsägarens inkomster även från dem som har betalat inkomsterna: trävarubolagen, försäkringsbolagen och Skogscentralen. Däremot ska skogsägaren själv meddela avdrag som hänför sig till skogsbruket. De gällande detaljerna framgår av Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisningar

Skatteprocenten

Skattesatsen är 30 procent upp till 30 000 euro, och för den överstigande delen av kapitalinkomsterna är skattesatsen 34 procent. Den skattskyldiges samtliga kapitalinkomster räknas ihop kalenderårsvis. 

Skattemyndigheten gör ett företagaravdrag på 5 procent av skogsbrukets positiva nettoresultat för fysiska personer och dödsbon. I det kan även ingå sådan kapitalinkomst från skogsbruk som har fåtts via sammanslutningar.  

För samfällda förmåner, såsom samfällda skogar, är inkomstskatteprocenten 26,5 procent oberoende av inkomsternas belopp. 

Gårdsspecifik beskattning

Skogsbeskattningen verkställs specifikt för varje gårdsbruksenhet. Med gårdsbruksenhet avses en självständig ekonomisk enhet på vilken bedrivs jord- eller skogsbruk. Merparten av gårdsbruksenheterna har bara skogsmark. Till samma gårdsbruksenhet kan höra flera olika registerlägenheter och outbrutna områden. 

Samma person kan vara delägare i en eller flera gårdsbruksenheter. Varje självständig gårdsbruksenhet har ett eget FO-nummer. Tomter hör inte till gårdsbruksenheter. Inkomster av försäljning av virke från tomter är annan kapitalinkomst. Utgifter som uppstår på tomter är inte heller skogsbruksutgifter. Fäller man träd nära byggnader kan man dra av det som hushållsavdrag. 

Inkomsten av rotförsäljning är kapitalinkomst

Med rotförsäljning avses virkeshandel där virkesköparen avverkar virket och transporterar det till användningsstället. Inkomsten av rotförsäljning är i sin helhet kapitalinkomst. Köpesumman som betalats för virket inkluderar enbart rotpriset på virket. 

Formen på virkeshandeln – rotförsäljning, leveransförsäljning eller kontantförsäljning – framgår av försäljningsavtalet.  

Leverans- och kontantförsäljning

Med leveransförsäljning avses virkeshandel där skogsägaren förbinder sig att vid avtalad tidpunkt leverera de överenskomna virkesmängderna och -slagen till överlåtelseplatsen. Med kontantförsäljning avses virkeshandel där det virke som har transporterats till försäljningsstället säljs till köparen utan förhandsavtal. Köpesumman som betalats för virket inkluderar ersättning för både det sålda virket och för tillverkningen och transporten av virket. 

Vid leverans- och kontantförsäljning är försäljningsintäkterna av virket i sin helhet kapitalinkomst från skogsbruket, om en utomstående person eller till exempel skogsvårdsföreningen har hand om avverkningen och transporten. Om skogsägaren själv tar hand om avverkningen och transporten, det vill säga leveransarbetet, utgörs kapitalinkomsten från skogsbruket av försäljningsinkomsten med avdrag för värdet på leveransarbetet. Värdet på leveransarbetet är skattepliktig förvärvsinkomst till den del som överstiger 125 kubikmeter. 

Förskottsinnehållning

Virkesköparen gör en förskottsinnehållning på 19 procent av intäkterna från rotförsäljning och 13 procent av intäkterna från leveransförsäljning. Vid skogsförsäkringsersättningar är förskottsinnehållningsprocenten 19 procent. Virkesförsäljaren kan om hen så önskar begära ett särskilt skattekort för försäljning av virke av Skatteförvaltningen, och då används innehållningsprocenten på det skattekortet.

Skogsbrukets stöd

Skogsbruksstöd som betalats till skogsägaren är beskattningsbar kapitalinkomst från skogsbruket. Med stöd av kamera-lagen betalas till exempel stöd för vård av ungskog, stöd för byggande av skogsväg och skogsbrukets miljöstöd. Beskogningsstödet som funnits sedan början av mars 2021 är också det beskattningsbar inkomst från skogsbruket. Det görs ingen förskottsinnehållning på stöden.

Skogsavdrag

Användningen av skogsavdrag är avskrivning av anskaffningsutgiften för skogen. Skogsavdrag kan göras för en skogsfastighet som skaffats mot vederlag 1.1.1993 eller senare. Skogsavdragets grund är 60 procent av anskaffningsutgiften för skogen. Det årliga skogsavdraget är högst 60 procent av inkomsten från de skogsfastigheter som berättigar till skogsavdrag. 

Om skogsegendomen överlåts utan vederlag medföljer skogsavdraget. Utnyttjat skogsavdrag läggs till beräkningen av skatten på överlåtelsevinsten när fastigheten säljs. Detta tillägg gäller inte skattefria överlåtelser. 

Utgiftsreservering

Försäljningsinkomster av virke och utgifter för skogsbruket hänförs ofta till olika år. Med hjälp av en utgiftsreservering kan kapitalinkomst överföras till beskattningen av kommande år. Utgiftsreserveringens maximibelopp är 15 procent av den skattepliktiga kapitalinkomsten av skogsbruket efter eventuellt skogsavdrag och avdrag för värde på leveransarbetet. 

I allmänhet inkomstförs utgiftsreserveringen i samma mån som utgifterna för att det ska uppkomma ett nollresultat. Inkomstföringen ska göras inom fyra år. I före detta Uleåborgs och Lapplands län ska inkomstföringen göras inom de sex följande åren. 

Skogsbruksutgifter

Alla utgifter i anslutning till inkomstens förvärvande eller bevarande kan avdras från kapitalinkomsten av skogsbruket. De årliga utgifterna avdras enligt kassaprincipen det skatteår när prestationen har betalats. Tillbehör för skogsodlingen och skogsbruket samt köpta tjänster är vanliga årligen återkommande skogsbruksutgifter. 

Anskaffningsutgifter för investeringar med lång verkningstid avdras i det årliga avskrivningsförfarandet. De utgifter som avdras i form av avskrivningar ska vara skogsbruksutgifter åtminstone till hälften. Avskrivningsförfarandet omfattar maskiner och anordningar vars antagna användningstid överskrider tre år liksom byggnader, vägar och diken för skogsbruket.

Skattedeklaration

Den som idkar skogsbruk gör skattedeklarationen kalenderårsvis. Skattedeklarationen för skogsbruket görs i MinSkatt eller med 2C-blanketten. Deklarationen ska vara inlämnad och framme senast 28.2.2022 .

Näringsidkare och yrkesutövare inom jordbruk lämnar in skattedeklarationen senast den 1 april. Begränsat skatteskyldiga (sådana som permanent bor utomlands) lämnar in skattedeklarationen för skogsbruk senast 17.5.2022. 

Man behöver inte lämna in skattedeklarationen för skogsbruk eller deklarationen av skatter på eget initiativ om man under året inte har haft några skogsbruksinkomster, avdragsgilla utgifter som hänför sig till skogsbruket eller uppgifter som ska lämnas för uppföljning av skogsavdraget och reserveringarna. Om man lämnar in deklarationen för sent tvingas man betala en förseningsavgift. Om deklarationen inte alls lämnas in eller om den är bristfällig kan påföljden vara höjd skatt. 

På Skatteförvaltningens hemsidor finns det instruktioner för att göra skattedeklarationen

Skogsgåvoavdrag

Om du har fått skog i gåva 2017 eller senare, kan du ha möjlighet att göra ett skogsgåvoavdrag på skogsbrukets kapitalinkomst. Mera information om skogsgåvoavdraget

Yrkandet om skogsgåvoavdrag görs i maj, när man får veta kapitalinkomsten för skogsbruket varifrån företagaravdraget har dragits av, från den förhandsifyllda skattedeklarationen. Yrkandet kan göras i MinSkatt eller med blanketten 2L.