Gå direkt till innehållet

Ägarbyte på skogsfastighet genom gåva

Ägarbyte på skogsfastighet kan också verkställas genom gåva. Att ge en skogsfastighet i gåva passar bra i situationer då den som överlåter skogen inte behöver få någon ersättning för skogen. Dessutom passar gåva i situationer då det finns bara en arvtagare eller om de andra arvtagarna får annan egendom än skog. Gåvan passar också i sådana fall när det finns litet skog på fastigheten och det inte kommer att vara möjligt att avverka stora mängder virke under de närmaste åren. Då har skogsavdraget som uppstår via köp inte så stor betydelse. 

I vissa situationer passar även en affär av gåvokaraktär, som betyder att säljaren får en viss ersättning. För köparen uppstår i sin tur skogsavdraget för fastigheten och skogsavdraget på anskaffningsutgiften.  

Den erhållna gåvan beskattas enligt gåvoskatteregleringarna. För erhållen gåva ska man betala gåvoskatt om gåvans värde är 5 000 euro eller mer. Gåvor av samma gåvogivare under tre års tid slås samman och beskattas som en gåva. 

Gåvoskatt (skatteklass I) från och med 1.1.2017: 

Gåvans värde, euro

Skatt vid nedre gränsen, euro 

Skatt för överskridande del, % 

5 000 – 25 000 

100 

25 000 – 55 000 

1 700 

10 

55 000 – 200 000 

4 700 

12 

200 000 – 1 000 000 

22 100 

15 

1 000 000 – 

142 100 

17 

  • till skatteklass I hör gåvogivarens make/maka, barn, adoptivbarn, barnbarn, föräldrar, mor- och farföräldrar, adoptivföräldrar, makes eller makas barn eller barnbarn. 

Gåvoskatt (skatteklass II) från och med 1.1.2017: 

Gåvans värde, euro

Skatt vid nedre gränsen, euro 

Skatt för överskridande del, % 

5 000 – 25 000 

100 

19 

25 000 – 55 000 

3 900 

25 

55 000 – 200 000 

11 400 

29 

200 000 – 1 000 000 

53 450 

31 

1 000 000 – 

301 450 

33 

  • till skatteklass II hör gåvogivarens andra släktingar och utomstående. 

Med gåvoskatteräknaren kan du på förhand räkna ut storleken på gåvoskatten i olika situationer. Erhållen gåva kombineras med arvsbeskattningen om gåvogivaren dör inom tre år från att gåvan har getts och om gåvomottagaren ärver denne. 

Vid gåva (och testamente) kan man utesluta giftorätt för nuvarande och kommande make eller maka till gåvans mottagare. Vid köp kan man däremot inte utesluta makars giftorätt. 

Gåvoskattedeklaration ska göras på eget initiativ till skattemyndigheten inom tre månader från att gåvan tagits emot. Gåvoskattedeklarationen kan göras i MinSkatt-tjänsten eller med en pappersblankett. Skattemyndigheterna skickar ett skilt beslut på gåvobeskattningen till den skattepliktige samt de dokument som behövs för att betala skatten. 

Den förre ägarens oanvända rätt till skogsavdrag flyttas till den nye ägaren i samband med gåvan. Också ogjorda avskrivningar för iståndsättningsdikning och byggande av skogsväg flyttas till den nye ägaren i samband med att gåvan ges. Den överlåtande ägaren kan inte göra avskrivningar för det år som ägarbytet sker, utan avskrivningarna görs av personen som äger skogsskiftet vid årets slut. 

Skogsgåvoavdrag

Skogsgåvoavdrag kan uppstå för den gåvoskatt som har erlagts för skog som erhållits genom gåva eller gåvoartat köp efter 1.1.2017. Skogsgåvoavdraget kan inte uppstå för skog som erhållits genom arv. 

Den nedre gränsen för skogsgåvoavdrag är 30 000 euro räknat enligt den så kallade lagen om värdering av tillgångar. Enligt lagen om värdering av tillgångar är skogens värde = 10 x skogsmarkens areal (hektar) x skogsmarkens genomsnittliga kommunvisa årliga avkastning (euro per hektar). På områden med låg skogsavkastning (Norra Finland och Åland) är den nedre gränsen ändå 100 hektar. 

Skogsgåvoavdragsgrunden är den gåvoskatt som har betalats för den del som överskrider 30 000 euro (eller 100 hektar) x 2,4. I praktiken är gottgörelsen 72–81 procent av den gåvoskatt som överskrider gränsvärdet. 

Skogsgåvoavdraget ska användas under de 15 år som följer på det år då skogen erhållits i gåva. Avdraget kan göras från skogsägarens sammanlagda rena kapitalinkomst av skogsbruk, av vilket ännu företagaravdraget dragits av. Ren kapitalinkomst avser skogsbrukets nettoinkomster där alla skogsbrukets avdrag (skogsavdrag, reserveringar, årsutgifter, avskrivningar) har dragits av från skogsbrukets skattepliktiga inkomster (virkesförsäljningsinkomster, skogsbrukets stöd, försäkrings- och skadeersättningar, skattepliktig del för eget bruk av virke). 

Skogsgåvoavdraget under ett skatteår är högst 50 procent av skogsbrukets rena kapitalinkomst (från vilket företagaravdraget ännu dragits av). Det årliga avdraget ska vara minst 1 500 euro och högst 195 000 euro. 

Frivilligt överlåtande av skogsfastigheten eller en del av den (över 10 procent) under en 15 års period leder till att skogsgåvoavdragsrätten förloras, det vill säga gjorda skogsgåvoavdrag inkomstförs förhöjt med 20 procent. 

Yrkandet om skogsgåvoavdrag görs i samband med att man lämnar in den förhandsifyllda skattedeklarationen för personlig beskattning i maj med blanketten 2L.   

Exempel på skogsgåvoavdraget år 2021

  • 90 hektar stor skogsfastighet i Salo ges till en gåvomottagare av en givare, gåvoskatteklass I 

  • Gängse värde på skogsfastigheten är enligt utförd värdering 350 000 euro. Den som erhållit gåvan ska betala 44 600 euro i gåvoskatt. 

  • Värdet på en skogshektar i Salo är enligt värderingslagen 1 222,90 euro per hektar (10 x 122,29 euro per hektar), så gränsen på 30 000 euro innebär i Salo en skogsareal på cirka 25 hektar. 

  • Den specifika skogen i Salo är enligt lagen om värdering av tillgångar 90 hektar x 1 222,90 euro per hektar = 110 061 euro. 

  • Skogsgåvoavdraget räknas ut på följande sätt: (110 061 euro - 30 000 euro)/110 061 euro x 44 600 euro x 2,4 = 77 863 euro. Av den betalda gåvoskatten kan man få tillbaka högst 23 359 euro (77 863 x 0,3) under de följande 15 åren, alltså 52 procent (räknat på 30 procents inkomstskattesats). 

  • Detaljerade tillämpningsinstruktioner om skogsgåvoavdraget finns på Skatterförvaltningens webbsidor. 

     

Skogsgåvoavdragskalkylator

Tapio Ab, Finlands skogscentral, Jord- och skogsbruksministeriet och Skatteförvaltningen har tillsammans tagit fram en skogsgåvoavdragskalkylator, som kan användas av alla aktörer och skogsägare som har med skogsfastigheters ägarbyten att göra. Med hjälp av kalkylatorn kan du räkna ut skogsgåvoavdragets nyttjandemöjlighet och storleken på grunden för skogsgåvoavdraget för gåvor som gjorts 2017-2021. Förutom skogsgåvoavdraget beaktar kalkylatorn också eventuellt skogsavdrag.

 

Mer information