Siirry pääsisältöön

Puun myynnistä saatava tulo on pääomatuloa. Verovelvollinen eli metsänomistaja (tai hallintaoikeuden perusteella metsätaloutta harjoittava) ilmoittaa veroviranomaiselle veronalaiset tulonsa, niistä tehtävät vähennykset sekä muut verotukseen vaikuttavat tiedot.

Verohallinto saa tiedot metsänomistajan saamista tuloista myös tulojen maksajilta: puutavarayhtiöiltä, vakuutusyhtiöistä ja Metsäkeskuksesta. Metsätalouteen kohdistuvat vähennykset metsänomistajan on ilmoitettava itse. Voimassa olevat tarkat yksityiskohdat selviävät Verohallinnon sivuilta yhtenäistämisohjeista

Veroprosentti

Veroa maksetaan 30 prosenttia 30 000 euroon asti, sen yli menevien pääomatulojen veroprosentti on 34 prosenttia. Verovelvollisen kaikki pääomatulot lasketaan yhteen kalenterivuosittain. 

Verottaja tekee luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille 5 prosentin yrittäjävähennyksen metsätalouden positiivisesta nettotuloksesta. Siihen voi sisältyä myös sellaista metsätalouden pääomatuloa, jota on saatu verotusyhtymien kautta. 

Yhteisetuuksien, kuten yhteismetsien, tuloveroprosentti on tulojen määrästä riippumatta 26,5 prosenttia. 

Maatilakohtaisuus

Metsäverotus toteutetaan maatilakohtaisesti. Maatilalla tarkoitetaan itsenäistä taloudellista yksikköä, jolla harjoitetaan maa- tai metsätaloutta. Valtaosalla maatiloista on vain metsämaata. Samaan maatilaan voi kuulua useita eri rekisteritiloja ja määräaloja. 

Sama henkilö voi olla osakkaana yhdessä tai useammassa maatilassa. Tontit eivät kuulu maatilaan, niiltä saatava puun myyntitulo on muuta pääomatuloa. Tontilla aiheutuneet kulut eivät myöskään ole metsätalouden kuluja. Puunkaadon kulut rakennusten vierestä voi vähentää kotitalousvähennyksenä. 

Pystykaupan tulo on pääomatuloa

Pystykaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa puun ostaja hakkaa ja kuljettaa puutavaran käyttöpaikalleen. Pystykaupan tulo on kokonaan pääomatuloa. Puun kauppahinta sisältää pelkästään puutavaran kantoraha-arvon. Puukaupan muoto, onko se pysty- hankinta- vai käteiskauppa, selviää puunmyyntisopimuksesta. 

Hankinta- ja käteiskauppa

Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa metsänomistaja sitoutuu toimittamaan sovitut puutavaramäärät ja -lajit luovutuspaikkaan sovittuna aikana. Käteiskaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa myyntipaikkaan kuljetettu puutavara myydään ostajalle ilman etukäteissopimusta. Puun kauppahinta sisältää korvauksen sekä myydystä puusta että puutavaran valmistamisesta ja kuljettamisesta. 

Hankinta- ja käteiskaupassa puun myyntitulo on kokonaan metsätalouden pääomatuloa, jos puutavaran hakkuun ja kuljetuksen hoitaa ulkopuolinen henkilö tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistys. Jos hakkuu- ja kuljetustyön eli hankintatyön tekee metsänomistaja itse, metsätalouden pääomatuloa on puun myyntitulo vähennettynä hankintatyön arvolla. Hankintatyön arvo on veronalaista ansiotuloa 125 kuutiometrin ylittävältä osalta.

Ennakonpidätys

Puun ostaja tekee pystykauppojen tulosta 19 prosentin ja hankintakauppojen tulosta 13 prosentin ennakonpidätyksen. Metsävakuutuskorvausten ennakonpidätysprosentti on 19 prosenttia. Jos puun myyjä esittää erityisesti puun myyntituloa varten annetun verokortin, ennakonpidätys toimitetaan verokortin ennakonpidätysprosentin mukaan.

Metsätalouden tuet

Metsänomistajalle maksetut metsätalouden tuet ovat veronalaista metsätalouden pääomatuloa. Kemera-lain perusteella tuetaan esimerkiksi nuoren metsän hoitoa ja metsäteiden rakentamista sekä maksetaan metsätalouden ympäristötukea. Maaliskuun 2021 alusta voimaan tullut metsitystuki on myös veronalaista metsätalouden tuloa. Tukiin ei kohdistu ennakonpidätyksiä. 

Metsävähennys

Metsävähennyksen käyttö on tilan hankintamenon poistamista. Metsävähennyksen voi tehdä tilalta, joka on hankittu vastikkeellisesti 1.1.1993 jälkeen. Metsävähennyspohja on 60 prosenttia metsän hankintamenosta. Vuosittainen metsävähennys on korkeintaan 60 prosenttia metsävähennykseen oikeutettujen tilojen tulosta. 

Metsänomistuksen siirtyessä vastikkeetta siirtyy metsävähennys tilan mukana. Käytetty metsävähennys lisätään luovutusvoiton veron laskentaan, kun tila myydään. Tämä lisäys ei koske verovapaita luovutuksia. 

Menovaraus

Puun myyntitulot ja metsätalouden menot kohdistuvat yleensä eri vuosille. Menovarauksella voidaan siirtää pääomatuloa seuraavien vuosien verotukseen. Menovaraus voi olla enintään 15 prosenttia veronalaisesta pääomatulosta, josta on vähennetty mahdollinen metsävähennys ja hankintatyön arvo. 

Menovarausta tuloutetaan yleensä kulujen verran, jotta tulos saadaan nollaksi. Tuloutus on tehtävä neljän vuoden kuluessa. Entisissä Oulun ja Lapin lääneissä tuloutus on tehtävä kuuden vuoden kuluessa.

Metsätalouden menot

Metsätalouden pääomatulosta voidaan vähentää kaikki tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot. Vuosimenot vähennetään kassaperiaatteen mukaan sinä verovuonna, jona maksu on suoritettu. Tyypillisiä metsätalouden vuosimenoja ovat metsänviljelyn ja metsätalouden tarvikkeet sekä ostetut palvelut. 

Pitkävaikutteisten investointien hankintamenot vähennetään vuosittaisella poistomenettelyllä. Poistoina vähennettävien menojen on oltava vähintään puoliksi metsätalouden menoa. Poistomenettelyyn kuuluvat koneet ja laitteet, joiden oletettu käyttöikä on yli kolme vuotta sekä metsätalouden rakennukset, tiet ja ojat. 

Veroilmoitus

Metsätalouden harjoittaja tekee veroilmoituksen kalenterivuosittain. Metsätalouden veroilmoitus annetaan OmaVero- palvelussa  tai lomakkeella 2C. Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään 28.2.2022.  

Maatalouden sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajat jättävät veroilmoituksensa viimeistään huhtikuun ensimmäinen päivä. Rajoitetusti verovelvolliset (pysyvästi ulkomailla asuvat) palauttavat metsäveroilmoituksensa 17.5.2022 mennessä.  

Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus. 

Verohallinnon sivuilla on ohjeet veroilmoituksen tekemiseen.

Metsälahjavähennys

Jos olet saanut metsää lahjana vuonna 2017 tai sen jälkeen, sinulla voi olla mahdollisuus tehdä metsälahjavähennys metsätalouden pääomatulosta. Lisätietoa metsälahjavähennyksestä Metsäkeskuksen tai Verohallinnon sivuilta.

Metsälahjavähennystä vaaditaan toukokuussa, kun esitäytetystä veroilmoituksesta saadaan yrittäjävähennyksellä vähennetyt metsätalouden pääomatulot selville. Vaatimuksen voi tehdä OmaVerossa tai lomakkeella 2L