Gå direkt till innehållet

Vanliga frågor om samfälld skog

 

Vad är en samfälld skog?

En samfälld skog är ett område som tillhör delägarfastigheterna gemensamt och som i första hand används för att bedriva hållbart skogsbruk till förmån för delägarna.

 

Kan annan egendom än skog ingå i en samfälld skog?

Ja. En samfälld skog är avsedd för hållbart skogsbruk. Den kan även användas till annat, om det är ekonomiskt eller på annat sätt ändamålsenligt. Den andra användningen ska vara sekundär jämfört med skogsbruket. Delägarlaget kan som självständig juridisk person äga till exempel fastigheter, jord-, sand- och grustag, maskiner och apparater.

 

Hur lång tid tar det att grunda en samfälld skog?

Från idé till att verksamheten kommer i gång tar det lätt ett år. Lantmäteriverket strävar efter att genomföra förrättningen inom sex månader efter att ansökan kommit in.

 

Vad kostar det att grunda en samfälld skog?

Förrättningar i anslutning till samfällda skogar genomförs med skattemedel när det grundas en ny samfälld skog, när ett område ansluts till en samfälld skog i utbyte mot en andel eller när två eller flera samfällda skogar slås ihop.

Vid förrättningen skaffar man också de vägrättigheter som den samfällda skogen behöver. Bara gränsgång och eventuella ytterligare uppgifter medför kostnader för de inblandade om dessa åtgärder anses nödvändiga.

 

Hur stor bör en samfälld skog vara?

Det finns ingen minimigräns för hur stor en samfälld skog ska vara. De samfällda ägorna ska tillsammans bilda en ändamålsenlig helhet, som används för att bedriva hållbart skogsbruk. Oftast lönar det sig inte att grunda en liten samfälld skog, eftersom ägarformen innebär en del administrationskostnader som sänker lönsamheten.

Tillräckligt stor för att vara lönsam som samfälld skog är arealen i allmänhet när skogsbruket ger inkomster varje år. I södra och mellersta Finland, där skogen växer snabbare, räcker det med en mindre areal än i norra Finland.

 

Så vart kan du vända dig när du är intresserad av samfällda skogar?

Skogscentralens och Lantmäteriverkets experter svarar gärna på frågor.

Jukka Matilainen, 040 049 7574 och Jarmo Mulari, 050 314 0424, fornamn.efternamnatmetsakeskus.fi. Är Skogscentralens experter på samfällda skogar.

Juha Patana, tfn 029 531 4648, fornamn.efternamnatmaanmittauslaitos.fi är Lantmäteriverkets expert på samfällda skogar.

 

Vad är en ”spökfastighet”?

Med ”spökfastighet” avser man en fastighet som varken omfattar mark eller vatten, endast en andel i något gemensamt område, som en samfälld skog. När man grundar en samfälld skog uppstår nästan alltid spökfastigheter.

En spökfastighet behandlas som en vanlig fastighet; den kan köpas, säljas, bytas och så vidare. Lagfart måste sökas för en spökfastighet.
Spökfastigheter bildas bland annat om en fastighet som ägs i bråkdelar ansluts till en samfälld skog mot en andel i den, och var och en av fastighetens ägare vill ha egna delägarfastigheter.

 

Vad är registret över samfällda skogar?

Finlands skogscentral upprätthåller i enlighet med paragraf 48 i lagen om samfällda skogar ett uppdaterat register över samfällda skogar. Där ingår registerinformation om alla samfällda skogar i Finland. Delägarlaget för den samfällda skogen ska utan dröjsmål meddela Skogscentralen när det sker ändringar i den samfällda skogens stadgar eller administration. Med ett utdrag ur registret kan man vid olika sammanhang då det behövs påvisa vilka som har namnteckningsrätt.

 

Var kan jag hitta en uppdaterad förteckning över delägarna i en samfälld skog?

En aktuell delägarförteckning för den samfällda skogen finns i ett fastighetsutdragsregister som man får av Lantmäteriverket. I det syns ändå inte delägarfastigheternas ägare.

Delägarförteckningen hittas på namnet eller fastighetsbeteckningen. Om en samfälld skog sträcker sig ut över flera kommuners område, har den samfällda skogen kommunvisa fastighetsbeteckningar. Delägarförteckningen finns i anslutning till en av dem. Vid de övriga fastighetsbeteckningarna finns ett omnämnande om var delägarförteckningen kan hittas.

Lantmäteriverkets kundtjänst hjälper till att hitta rätt beteckning och med hjälp av beteckningen den aktuella delägarförteckningen.

 

Vad händer med skogsavdraget när man ansluter sin skog till en samfälld skog?

En outnyttjad skogsavdragsrätt motsvarande området som anslutits övergår till den samfällda skogen, och delägarlaget kan utnyttja det i beskattningen.

 

Måste allt som finns på samma fastighet, till exempel åkrar och ekonomicentra, tas med i den samfällda skogen?

Alla ägor behöver inte tas med i den samfällda skogen. Till exempel åkrar och driftcentra kan uteslutas. Fastighetens ägare bestämmer var gränserna ska dras. Områden kan lämnas bort i samband med att den samfällda skogen bildas. De bör inte avskiljas i förväg.

 

Måste vi skaffa en lagfart?

En samfälld skog är ingen fastighet utan ett samfällt område. Därför kan lagfart inte sökas för en samfälld skog. En samfälld skog kan inte heller intecknas.

 

Kan en samfälld skog gå över kommungränserna?

Ja. Delar av en samfälld skog som faller inom olika kommuners områden har egna fastighetsbeteckningar men de hör alla till samma samfällda skog.

En hemkommun ska utses för den samfällda skogen. Hemkommunen behöver inte vara någon av kommunerna där skogen finns.

 

Kan man dra sig ur en samfälld skog?

Man kommer bort från den samfällda skogen genom att avstå från sin delägarfastighet eller bara sin andel i den samfällda skogen.

Sedan 2003 har delägare i samfällda skogar som bildats utifrån avtal möjlighet att ansöka om att få ett markområde motsvarande sin andel avskilt från den samfällda skogen, om den möjligheten finns med i skogens reglemente.

Delägaren får i allmänhet inte tillbaka samma område som hen anslutit till den samfällda skogen. Skötselåtgärder och avverkningar har förändrat värdet i olika delar av den samfällda skogen, och därför är det omöjligt att få tillbaka samma område.

 

Kan man dela upp en samfälld skog mellan delägarna?

Sedan 2003 är det möjligt att dela upp samfällda skogar som grundats genom avtal. Det är delägarstämman som fattar beslut om avskiljning och delning.  Beslutet är behörigt om minst trefjärdedelar av röstetalet som är företrätt vid stämman röstar för det.

Man ansöker hos Lantmäteriverket om delning av en samfälld skog. Kostnaderna för åtgärden fördelas enligt nyttan man får av delningen, om inte parterna kommer överens om annat.

 

Mer information