Stöd för vård av skogsnaturen | Skogscentralen

Stöd för vård av skogsnaturen

Mer information

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
tfn 029 432 4931
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

Stöd för vård av skogsnaturen kan beviljas;

  • sådana arbeten för vård och iståndsättning av livsmiljöer som är viktiga med tanke på mångfalden och som sträcker sig över flera fastigheters områden, samt för att återställa skogs- och torvmarksmiljöer
  • förebyggande eller avhjälpande av skador på vattendrag orsakade av skogsdikningar, om åtgärden är av större betydelse än vanligt för vård av vatten och vattennaturen, och om kostnaderna inte kan hänföras till någon som orsakat dem
  • hyggesbränning som främjar skogarnas mångfald
  • utrotning av främmande arter i skogsnaturen och förhindrande av spridning av dessa till skogsbruksmark
  • övriga regionalt betydelsefulla projekt som motsvarar de ovan nämnda och som betonar vården av skogsnaturen, skogligt mångbruk och skogarnas landskaps-, kultur- och rekreationsvärden

 
Markägaren eller någon annan instans kan ta initiativet till ett naturvårdsprojekt till Skogscentralen.

Skogscentralen planerar i första hand vård- och restaureringsprojekt, projekt som förbättrar vattenvården och hyggesbränningsprojekt som förbättrar den biologiska mångfalden. Naturvårdsprojekten öppnas för öppen projektansökan tre gånger per år. I den öppna projektsökningen väljs verkställare till de planerade projekten. Man kommer skriftligen överens med markägaren om åtgärderna, och naturvårdsarbetet medför inga kostnader för markägaren.
 

.