Gå direkt till innehållet

Skogscentralen och andra skogliga aktörer

Olika skogliga aktörers huvudsakliga uppgifter och kunder beskrivs i träformade element.

Allmännyttiga stiftelser

Finlands Skogsstiftelse finansierar kommunikationen för skogsägarna, skogsindustrin och andra grupper som får sin utkomst från skogsnäringen. Stiftelsens mål är att trygga verksamhetsförutsättningarna för skogsbruket och -industrin, att öka användningen av trä och träbaserade produkter och att finansiera social och ekonomisk forskning i branschen.

Metsämiesten Säätiö är en allmännyttig stiftelse i skogsbranschen. Stiftelsens uppgift är att utveckla och stöda skogsbranschen och främja det mentala och materiella välmåendet för personer med verksamhet i skogsbranschen.

Offentliga aktörer

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken kring den hållbara användningen av förnybara naturresurser. I lagstiftningsarbetet agerar ministeriet som en del av statsrådet och Europeiska unionen.

Finlands skogscentral samlar in och distribuerar data om Finlands skogar och övervakar att skogslagstiftningen följs. Skogscentralen har som uppgift att främja hållbart skogsbruk och branschens näringsverksamheter och ge råd åt skogsägare i vården och nyttjandet av skogen och skogsnaturen. Jord- och skogsbruksministeriet styr och finansierar Skogscentralens verksamhet.

Naturresursinstitutet är en forsknings- och expertorganisation som arbetar för hållbar användning av naturresurser och främjandet av bioekonomin.

Lantmäteriverket gör lantmäteriförrättningar, upprätthåller information om fastigheter, tar fram kartmaterial, sköter lagfarter och inteckningar, utvecklar datasystem och främjar forskning i datamaterial.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar lokal utveckling genom att sköta statsförvaltningens verkställande- och utvecklingsuppdrag lokalt. NTM-centralerna ansvarar för:

  • Näring, arbetskraft och kunnande
  • Trafik och infrastruktur
  • Miljö och naturresurser

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som förvaltar en tredjedel av Finlands yta. Forststyrelsens uppgift är att på ett ansvarsfullt sätt sköta och utveckla de land- och vattenområden som staten äger, så att de kan vara till så stor nytta som möjligt för hela samhället.

Privata och tredje sektorns aktörer

Virkeshandel, skogsindustri, skogsvårdstjänster och virkesförädling:

Metsä Group

Stora Enso

UPM

Sågar:

Finlands sågindustri

Skogstjänstföretag och företagare:

OTSO

Medlemmar i METO Metsäalan yrittäjät och andra självständiga företagare. Hitta alla serviceleverantörer i din kommun i e-tjänsten MinSkog.fi.

Koneyrittäjät

Tapio erbjuder experttjänster inom skogs- och bioekonomin åt staten

Finska Forstföreningen är en samarbetsorganisation för medlemmar och intressentgrupper som stöder intressebevakningen i skogsbranschen. Föreningen lyfter fram aktuella möjligheter till att utnyttja skogen i utvecklingen av samhället.

Virkeshandel- och skogsvårdstjänster:

Skogsvårdsföreningar

Skogsbranschens intressebevakare

Skogsindustrin rf är en intressebevakningsorganisation för företag i skogsindustribranschen i Finland. Föreningen främjar skogsindustrins konkurrenskraft och lönsamhet genom att stärka branschens verksamhetsförutsättningar och positiva offentliga bild i Finland och internationellt.

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK är en fackförening och intresseorganisation för jordbrukare, skogsägare och landsbygdsföretagare. Medlemmarna förenas av att de alla idkar näring eller har yrken som bygger på förnybara naturresurser och den hållbara och ekonomiska användningen av dem.