Siirry pääsisältöön

Metsäkeskus ja muut metsäalan toimijat

 

Yleishyödylliset säätiöt

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen. 

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen säätiö. Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja tukeminen sekä metsäalalla toimivien ihmisten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen.

Julkiset toimijat

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa.

Suomen metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja rahoittaa Metsäkeskuksen toimintaa.

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.

Maanmittauslaitos tekee maanmittaustoimituksia, ylläpitää kiinteistöjen tietoja, tuottaa kartta-aineistoja, huolehtii lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehittää tietojärjestelmiä sekä edistää paikkatietojen tutkimusta.

Ely-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. Ely-keskusten vastuualueita ovat:

  • elinkeinot, työvoima ja osaaminen
  • liikenne ja infrastruktuuri
  • ympäristö ja luonnonvarat

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on kolmannes Suomen pinta-alasta. Metsähallituksen tehtävänä on hoitaa ja kehittää vastuullisesti valtion omistamia maa- ja vesialueita siten, että ne hyödyttävät mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa.

Yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat

Puukauppaa, metsäteollisuutta, metsänhoitopalveluita ja puunjalostusta:

Metsä Group

Stora Enso

UPM

Sahat:

Sahateollisuus

Metsäpalveluyritykset ja yrittäjät:

METO - Metsäalan Yrittäjät ry:n jäsenet ja muut itsenäiset yrittäjät. Metsään.fi-palvelusta löydät oman kuntasi palveluntarjoajat.

Koneyrittäjät

Tapio Oy tarjoaa metsä- ja biotalouden asiantuntijapalveluita valtiolle.

Suomen Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka tukee metsäalan edunvalvontaa. Yhdistys tuo esiin kulloinkin ajankohtaisia metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan kehittämisessä.

Puukauppa- ja metsänhoitopalveluita:

Metsänhoitoyhdistykset

Metsäalan edunvalvojat

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti.

MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto) on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkunnan ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.