Skip to main content

Metsätalouden tukikohteille myönnettävät toteutusajat ja mahdolliset lisäajat

Kemera-laki on voimassa enintään 31.12.2023 saakka. Kemera-laki kumotaan, kun uusi metsätalouden kannustinjärjestelmä, Metka, otetaan käyttöön.  Tavoitteena on saada METKA-lainsäädäntö voimaan paljon ennen vuoden 2023 loppua. Edellä olevasta johtuen mahdolliset vuoden 2023 päätöksiin liittyvät menettelyt julkaistaan myöhemmin.

Nuoren metsän hoito ja taimikon varhaishoito –hankkeille myönnetään toteutusaikaa 12 kuukautta päätöksentekohetkestä eteenpäin. Lisäaikaa ei voida myöntää. 

Jos hakija ei toimita toteutusilmoitusta määräajassa, niin oikeus tuen saamiseen raukeaa, koska rahoituksen ehtoja ei ole tällöin noudatettu.

Terveyslannoitushankkeiden sekä ympäristötukisopimuksiin liittyvien hoito- ja käyttösuunnitelmienmukaisten töiden toteutusajat päätöksentekovuoden perusteella

Päätöksentekovuosi 2019 2020 2021 2022
Toteutusaikaa myönnetään…saakka 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2025
Lisäajan myöntäminen... saakka 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2025  

Suometsien hoito, tien tekeminen, luonnonhoitohankkeet (muut, kuin pelkät suunnitteluhankkeet) - toteutusajat päätöksentekovuoden perusteella

Päätöksentekovuosi 2019 2020 2021 2022
Toteutusaikaa myönnetään…saakka 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2025 31.03.2025
Lisäajan myöntäminen... saakka 31.03.2024 31.03.2024    

Erillinen suunnitteluhanke: Suometsien ja metsäteiden yhteishankkeiden pelkästään suunnitteluun on mahdollista hakea erikseen kemera-tukea. Näiden hankkeiden toteutusajat päätöksentekovuoden perusteella ovat taulukossa. Lisäaikaa ei voida myöntää

Päätöksentekovuosi 2021 2022
Toteutusaikaa myönnetään…saakka 31.08.2022 31.08.2022

Samassa määräajassa on Metsäkeskukseen toimitettava hanketta koskeva toteuttamissuunnitelma ja toteuttamisen tukea koskeva hakemus. Jos toteuttamiseen ei haeta kemera-tukea, on toteuttamissuunnitelmaan liitettävä selvitys hankkeen toteuttamisesta muulla rahoituksella.

Metsitystuki

Päätöksentekovuosi 2021 2022 2023
Toteutusaikaa myönnetään 2023 loppuun 2024 loppuun 2025 loppuun

Lisäaikaa voidaan myöntää,  jos lisäajan tarve johtuu taimipulasta, sääolosuhteista tai muusta yllättävästä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta taikka muusta ylivoimaisesta esteestä. Tukipäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kaksi kertaa kalenterivuodeksi kerrallaan.