Siirry pääsisältöön

Metsätalouden tukikohteille myönnettävät toteutusajat ja mahdolliset lisäajat

Kemera-laki on voimassa enintään 31.12.2023 saakka. Kemera-laki kumotaan, kun uusi metsätalouden kannustinjärjestelmä, Metka, otetaan käyttöön.  Tavoitteena on saada METKA-lainsäädäntö voimaan paljon ennen vuoden 2023 loppua. Edellä olevasta johtuen mahdolliset vuoden 2023 päätöksiin liittyvät menettelyt julkaistaan myöhemmin.

Nuoren metsän hoito ja taimikon varhaishoito –hankkeille myönnetään toteutusaikaa 12 kuukautta päätöksentekohetkestä eteenpäin. Lisäaikaa ei voida myöntää. 

Jos hakija ei toimita toteutusilmoitusta määräajassa, niin oikeus tuen saamiseen raukeaa, koska rahoituksen ehtoja ei ole tällöin noudatettu.

Kemera-hankkeiden toteutusajat

Päätöksessä, jolla tuki myönnetään, annetaan kaksi määräaikaa: 
(1) päivämäärä, johon mennessä työ on saatettava loppuun (toteutusaika) 
(2) päivämäärä, johon mennessä toteutusilmoitus on toimitettava Metsäkeskukseen. Jos tuensaaja ei ole toimittanut toteutusilmoitusta määräajan kuluessa, raukeaa oikeus maksun saamiseen.  Raukeamisesta säädetään valtionavustuslain 29 §:ssä.

Nuoren metsän hoito ja taimikon varhaishoito

Päätöksentekovuosi 2021 2022 2023
Toteutusaikaa...asti 12 kk päätöksestä 12 kk päätöksestä 12 kk päätöksestä
Lisäaika Ei voida myöntää Ei voida myöntää Ei voida myöntää

Terveyslannoitus, ympäristötukisopimuksiin liittyvän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset työt

Päätöksentekovuosi 2021 2022 2023
Toteutusaikaa...asti 31.03.2024 31.03.2025 31.03.2026
Lisäaika enintään…asti
(voidaan myöntää vain kerran)
31.03.2025 31.03.2026 Ei mahdollinen

Suometsien hoito, tien tekeminen, luonnonhoitohankkeet (muut, kuin pelkät suunnitteluhankkeet)

Päätöksentekovuosi 2021 2022 2023
Toteutusaikaa...asti 31.03.2025 31.03.2026 31.03.2026
Lisäaika enintään…asti
(voidaan myöntää vain kerran)
31.03.2026 31.03.2026 Ei mahdollinen

Erillinen suunnitteluhanke: Suometsien ja metsäteiden yhteishankkeiden suunnitteluun on mahdollista hakea erikseen kemera-tukea

Päätöksentekovuosi 2021 2022 2023
Määräaika enintään 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2023
Lisäaika Ei mahdollinen Ei mahdollinen Ei mahdollinen

Samassa määräajassa on Metsäkeskukseen toimitettava hanketta koskeva toteuttamissuunnitelma ja toteuttamisen tukea koskeva hakemus. Jos toteuttamiseen ei haeta kemera-tukea, on toteuttamissuunnitelmaan liitettävä selvitys hankkeen toteuttamisesta muulla rahoituksella.

Kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla myönnetty tuki tulee maksaa viimeistään 31.12.2026.

Metsitystuki

Päätöksentekovuosi 2021 2022 2023
Toteutusaikaa myönnetään 2023 loppuun 2024 loppuun 2025 loppuun

Lisäaikaa voidaan myöntää,  jos lisäajan tarve johtuu taimipulasta, sääolosuhteista tai muusta yllättävästä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta taikka muusta ylivoimaisesta esteestä. Tukipäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kaksi kertaa kalenterivuodeksi kerrallaan.