Siirry pääsisältöön

Metsätalouden tukikohteille myönnettävät toteutusajat ja mahdolliset lisäajat

Kemera-lain voimassaolo päättyy vuoden 2023 lopussa. Tästä syystä päätökset haetun tuen myöntämisestä on tehtävä vuoden loppuun mennessä. Rahoitushakemusten on oltava perillä Metsäkeskuksessa viimeistään 1.10.2023. Metsäkeskuksen on pyydettävä mahdolliset lisäselvitykset viimeistään 1.11.2023 ja puuttuvat selvitykset ja hakemusten täydennyksien on oltava Metsäkeskuksessa viimeistään 1.12.2023.

Uusi metsätalouden kannustinjärjestelmä (metka) tulee voimaan vuoden 2024 alusta. Lain voimaantulosta säädetään myöhemmin annettavalla asetuksella.

Nuoren metsän hoito ja taimikon varhaishoito –hankkeille myönnetään toteutusaikaa 12 kuukautta päätöksentekohetkestä eteenpäin. Lisäaikaa ei voida myöntää. 

Jos hakija ei toimita toteutusilmoitusta määräajassa, niin oikeus tuen saamiseen raukeaa, koska rahoituksen ehtoja ei ole tällöin noudatettu.

Kemera-hankkeiden toteutusajat

Päätöksessä, jolla tuki myönnetään, annetaan kaksi määräaikaa:

  1. päivämäärä, johon mennessä työ on saatettava loppuun (toteutusaika) 
  2. päivämäärä, johon mennessä toteutusilmoitus on toimitettava Metsäkeskukseen. Jos tuensaaja ei ole toimittanut toteutusilmoitusta määräajan kuluessa, raukeaa oikeus maksun saamiseen.  Raukeamisesta säädetään valtionavustuslain 29 §:ssä.

Lisäaika

Lisäajalla tarkoitetaan sitä, että hankkeelle voidaan hakemuksen perusteella myöntää lisää toteutusaikaa.

Lisäajan tarve on perusteltava ja sitä voidaan myöntää jos lisäajan tarve johtuu ennalta arvaamattomasta esteestä. Tukipäätöksen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa enintään kaksi vuotta. Metsäkeskus voi erityisestä syystä pidentää myöntämäänsä lisäaikaa enintään kaksi vuotta. 

Lisäajan maksimimääräajat ilmenevät jäljempänä olevassa toteutusaikojen taulukossa. Myönnettävien lisäaikojen pituutta tulee rajoittamaan myös se, että kemera-lain voimassaolo päättyy ja tukimaksut on suoritettava viimeistään 31.12.2026.

Nuoren metsän hoito ja taimikon varhaishoito

Päätöksentekovuosi 2021 2022 2023
Toteutus viimeistään 12 kk päätöksestä 12 kk päätöksestä 12 kk päätöksestä

Nuoren metsän hoidon töille ei voida myöntää lisäaikaa.

Terveyslannoitus, ympäristötukisopimuksiin liittyvän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset työt

Päätöksentekovuosi 2021 2022 2023
Toteutus viimeistään 31.03.2024 31.03.2025 31.03.2026
Lisäaika enintään  31.03.2025 31.03.2026 -

Suometsien hoito, tien tekeminen, luonnonhoitohankkeet (muut, kuin pelkät suunnitteluhankkeet)

Päätöksentekovuosi 2021 2022 2023
Toteutus viimeistään 31.03.2025 31.03.2026 31.03.2026
Lisäaika enintään 31.03.2026 31.03.2026 -

Erillinen suunnitteluhanke: Suometsien ja metsäteiden yhteishankkeiden suunnitteluun on mahdollista hakea erikseen kemera-tukea

Päätöksentekovuosi 2021 2022 2023
Määräaika enintään 31.03.2023 31.03.2023 31.03.2023
Lisäaika Ei mahdollinen Ei mahdollinen Ei mahdollinen

Samassa määräajassa on Metsäkeskukseen toimitettava hanketta koskeva toteuttamissuunnitelma ja toteuttamisen tukea koskeva hakemus. Jos toteuttamiseen ei haeta kemera-tukea, on toteuttamissuunnitelmaan liitettävä selvitys hankkeen toteuttamisesta muulla rahoituksella.

Kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla myönnetty tuki tulee maksaa viimeistään 31.12.2026.

Metsitystuki

Päätöksentekovuosi 2021 2022 2023
Toteutusaikaa myönnetään 2023 loppuun 2024 loppuun 2025 loppuun

Lisäaikaa voidaan myöntää,  jos lisäajan tarve johtuu taimipulasta, sääolosuhteista tai muusta yllättävästä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta taikka muusta ylivoimaisesta esteestä. Tukipäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kaksi kertaa kalenterivuodeksi kerrallaan.