Gå direkt till innehållet

Information om Otso Metsäpalvelut Oy:s projekt

Frågor och svar om genomförandet av kemera-projekt efter Otso Metsäpalvelut Oy:s konkurs

1. Vad händer med projekt som handlar om vård av torvmarksskogar och byggande av skogsbilvägar och genomförandet av dessa projekt efter Otso Metsäpalvelut Oy:s konkurs?

De avtal som Otso Metsäpalvelut Oy har ingått med markägare upplöses inte automatiskt efter att bolaget försatts i konkurs. Konkursboet förvaltar Otso Metsäpalvelut Oy:s egendom och fattar beslut om egendomen tillsammans med fordringsägarna. 

När varje kemera-projekt godkänns fastställs en tidsfrist för genomförandet av projektet. Projekt som handlar om att bygga skogsvägar och vårda torvmarksskogar ska genomföras inom den utsatta tiden i finansieringsbeslutet, om projektet har påbörjats och stöd har betalats ut för projektet.

Det är möjligt att få mer tid för genomförandet, men det måste ansökas om separat. I de flesta projekt för skogsbilvägar och vård av torvmarksskogar som Otso Metsäpalvelut har planerat sträcker sig tiden för genomförandet till år 2023 eller senare. Enligt de uppgifter som gäller för närvarande kan stöd enligt kemera-lagen betalas högst fram till utgången av år 2026. Detta är den bakre gränsen som bestämts i lagen. Dessförinnan ska arbetena genomföras och verkställighetsutredningen lämnas till Skogscentralen.

Om ett kemera-projekt för byggande av skogsbilväg eller vård av torvmarksskog inte slutförs i enlighet med den godkända planen, kommer redan utbetalt stöd att återkrävas. Stödet återkrävs av markägaren. Så görs även i situationer där stöd som beviljats markägaren har betalats direkt till den som genomför arbetet, i det här fallet Otso Metsäpalvelut Oy. För skogsvägsarbeten och vård av torvmarksskog kan man ansöka om mer tid, men om arbetet inte har slutförts ens efter förlängningen betalas inget stöd längre och tidigare betalda stöd återkrävs. 

2. Jag är med i ett halvfärdigt samprojekt för vård av torvmarksskog som Otso håller på att genomföra. Vad vet Skogscentralen om läget beträffande genomförandet av projektet?

Skogscentralen har ingen information om läget i olika markägares projekt. Att fortsätta och slutföra kemera-arbetena är i sista hand på markägarnas ansvar. Markägaren bör utreda genomförandegraden hos arbetena och se till att projektet slutförs.

Skogscentralen får information om genomförandegraden hos ett projekt först i det skedet när en avslutande anmälan om verkställande lämnas in för projektet. 

För ett projekt för vård av torvmarksskogar som ska genomföras som ett samprojekt utses i allmänhet ett ombud och en ersättare för ombudet. De företräder de markägare som får stöd i frågor som gäller projektets genomförande. Skogscentralen har skickat finansieringsbeslutet för projektet och eventuella andra tillkännagivanden till ombudet. Ombudet känner i allmänhet bäst till vilka markägare som får stöd och läget beträffande projektgenomförandet. Du kan fråga ombudet i vilken utsträckning ditt projekt har genomförts.

Vid behov kan du begära Skogscentralens finansieringsbeslut per e-post. Skicka begäran till adressen kemerahakemuksetatmetsakeskus.fi. (Undvik att skicka personuppgifter som behöver skyddas, som t.ex. personbeteckningen per e-post.) Utöver ditt namn är följande identifikationsuppgifter också till hjälp när Skogscentralen ska söka fram beslutet: kommunen där projektet genomförs, ärendenumret som Skogscentralen gett projektet, ombudets namn och fastighetsbeteckningen på din fastighet.

Informationen om genomförandegraden hos pågående projekt för vård av torvmarksskog grundar sig på de uppgifter som under projektets gång har lämnats in till Skogscentralen. Dessa uppgifter är de som lämnats om utförda arbeten och om kostnaderna för dem i ansökningarna om utbetalning av stöd. 

Under ett projekt för att vårda torvmarksskogar är det vanligt att den som genomför projektet ansöker om utbetalning av stödet i flera omgångar. Man ansöker om utbetalning av stöd på basis av utförda arbeten och kostnaderna för dem. I dessa ansökningar om utbetalning görs ingen specifikation av arbetena och kostnaderna per stödmottagare eller per fastighet, utan specifikationen omfattar hela projektet. En specifikation per stödmottagare och fastighet görs först i anmälan om verkställande som görs som en avslutning på projektet.

Skogscentralen granskar genomförandet av projekt för vård av torvmarksskogar i terrängen först efter att en anmälan om verkställande har lämnats in över ett slutfört projekt. Alla projekt genomgår emellertid inte en terränggranskning utan projekt utses för granskning efter prövning och enligt ett urvalsförfarande.

Den sista stödposten för ett projekt betalas också ut först efter att anmälan om verkställande har inkommit. Den sista stödposten är minst 10 procent av det beviljade stödet. 

3. Jag är med i ett skogsvägsprojekt som genomförs av Otso. Vad vet Skogscentralen om läget beträffande genomförandet av projektet? 

Vägprojekt handlar främst om grundliga förbättringar där beslutet om genomförande har fattats av väglagets stämma. På den stämma som fattat beslutet om genomförandet av den grundliga förbättringen har man vanligtvis också utsett ett ombud och en ersättare för ombudet. De företräder de markägare som får stöd i frågor som gäller projektets genomförande. Skogscentralen har skickat finansieringsbeslutet för projektet och eventuella andra tillkännagivanden till ombudet för projektet. Ombudet känner i allmänhet bäst till vilka markägare som får stöd och läget beträffande projektgenomförandet. Du kan fråga ombudet i vilken utsträckning ditt projekt har genomförts.

Vid behov kan du begära Skogscentralens finansieringsbeslut per e-post. Skicka begäran till adressen kemerahakemuksetatmetsakeskus.fi. (Undvik att skicka personuppgifter som behöver skyddas, som t.ex. personbeteckningen per e-post.) Utöver ditt namn är även följande identifikationsuppgifter till hjälp när Skogscentralen ska söka fram informationen: skogsvägens namn och kommunen där den är belägen, ärendenumret som Skogscentralen gett projektet, namnet på ombudet och fastighetsbeteckningen på din fastighet.

Informationen om genomförandegraden hos pågående skogsvägsprojekt grundar sig på de uppgifter som under projektets gång har lämnats in till Skogscentralen. Dessa uppgifter är de som lämnats om utförda arbeten och om kostnaderna för dem i ansökningarna om utbetalning av stöd. 

Under ett skogsvägsprojekt är det vanligt att den som genomför projektet ansöker om utbetalning av stödet i flera omgångar. Man ansöker om utbetalning av stöd på basis av utförda arbeten och kostnaderna för dem. I dessa ansökningar om utbetalning görs ingen specifikation av arbetena och kostnaderna per stödmottagare eller per fastighet, utan specifikationen omfattar hela projektet. En specifikation per stödmottagare och fastighet görs först i anmälan om verkställande som görs som en avslutning på projektet.

I ett skogsvägsprojekt har varje stödmottagare själv ansökt om stödet. Även om det inte handlar om ett stöd som beviljats väglaget, fördelas kostnaderna för vägprojektet dock på varje delägarfastighet i proportion till fastställda vägenheter. 
Kemera-stöd beviljas utifrån de faktiska kostnaderna fördelade enligt vägenheterna. Dessa vägenheter är också grunden för fördelningen av kostnaderna i kemera-projekt. Ett vägprojekt kan utöver markägare som får stöd även involvera markägare som inte har kunnat beviljas stöd på grund av villkoren om stödbehörighet i kemera-lagen. 

Skogscentralen granskar genomförandet av vägprojekten i terrängen först när ett projekt har slutförts, innan den sista stödposten (minst 10 procent av det beviljade stödet) betalas ut. Alla projekt utses emellertid inte till granskning utan granskning görs efter prövning och enligt ett urvalsförfarande.

4. Jag har ett projekt som gäller en fastighet, inga andra delägare. Projektet har planerats av Otso och vi hade avtalat om att Otso skulle genomföra det. Arbetet är på hälft. Kan projektet slutföras?

Inte ens i den här situationen kommer de avtal som Otso Metsäpalvelut Oy har ingått med markägarna att upplösas automatiskt efter att bolaget försatts i konkurs. Konkursboet förvaltar Otso Metsäpalvelut Oy:s egendom och fattar beslut om egendomen tillsammans med fordringsägarna. Markägaren måste komma överens med konkursboet om det fortsatta genomförandet av projektet. 

Om ett kemera-projekt för byggande av skogsbilväg eller vård av torvmarksskog inte slutförs i enlighet med den godkända planen, kommer redan utbetalt stöd att återkrävas. Stödet återkrävs av markägaren. Så gör man även i sådana fall där stöd med stödmottagarens fullmakt har betalats till den som genomför projektet.

Vid projekt som bara omfattar en fastighet har Skogscentralen i samband med en eventuell utbetalning av stöd skickat ett meddelande om utbetalningen till markägaren, även om stödet skulle ha betalats till Otso Metsäpalvelut Oy:s konto. Läget angående utbetalning av stöd kan kontrolleras hos Skogscentralen per e-post, adress: kemerahakemuksetatmetsakeskus.fi. (Undvik att skicka personuppgifter som behöver skyddas, som t.ex. personbeteckningen per e-post.) Utöver ditt namn är följande identifikationsuppgifter också till hjälp när Skogscentralen ska söka fram informationen: kommunen där projektet genomförs, ärendenumret som Skogscentralen gett projektet och fastighetsbeteckningen på din fastighet.

5. Vem ansvarar för att slutföra ett kemera-projekt som blivit på hälft?

Otso Metsäpalvelut Oy:s fordringsägare och konkursbo bestämmer om halvfärdiga arbeten ska fortsättas. Att fortsätta och slutföra kemera-arbetena är i sista hand på markägarnas ansvar. Markägaren bör utreda genomförandegraden hos arbetena och se till att projektet slutförs.

Det är viktigt att markägarna vet hurdana projekt de är delaktiga i. Det framgår av Skogscentralens finansieringsbeslut, som har skickats till ombuden för de projekt för vård av torvmarksskogar och skogsvägsprojekt som ska genomföras som samprojekt. Om bara en markägare är stödmottagare, har stödbeslutet skickats till markägaren eller till markägarens ombud.

En stödmottagare som är med i samprojekt kan beställa en kopia av Skogscentralens beslut per e-post, adress: kemerahakemuksetatmetsakeskus.fi. (Undvik att skicka personuppgifter som behöver skyddas, som t.ex. personbeteckningen per e-post.) Utöver stödmottagarens namn är följande identifikationsuppgifter också till hjälp när Skogscentralen ska söka fram beslutet: kommunen där projektet genomförs, ärendenumret som Skogscentralen gett projektet och fastighetsbeteckningen på din fastighet.

Skogscentralen har emellertid ingen information om i vilket skede olika markägares projekt är. Det framgår först när en avslutande anmälan om verkställande lämnas in över projektet. 

6. Vad händer om ett kemera-projekt som blivit på hälft inte slutförs?

En tidsfrist för genomförandet har fastställts i finansieringsbeslutet för ett godkänt kemera-projekt. Projekt som handlar om att bygga skogsvägar och vårda torvmarksskogar ska genomföras inom den utsatta tiden i finansieringsbeslutet, om projektet har påbörjats och stöd har betalats ut för projektet. Det kan vara möjligt att på ansökan beviljas mer tid för genomförandet. I de flesta projekt för skogsbilvägar och vård av torvmarksskogar som Otso Metsäpalvelut Oy har planerat sträcker sig tiden för genomförandet till år 2023 eller senare.

Om ett kemera-projekt för byggande av skogsbilväg eller vård av torvmarksskog inte slutförs i enlighet med den godkända planen, kommer redan utbetalt stöd att återkrävas. Stödet återkrävs av markägaren. Så görs även i situationer där stöd som beviljats markägaren har betalats direkt till den som genomför arbetet, i det här fallet Otso Metsäpalvelut Oy. För skogsvägsarbeten och vård av torvmarksskog kan man ansöka om mer tid, men om arbeten inte har slutförts ens efter förlängningen betalas inget stöd längre och tidigare betalda stöd återkrävs.

Ett projekt för vård av ungskog som inte slutförs kan inte leda till återkrav av finansieringen eftersom stödet för sådana projekt betalas i sin helhet först efter att projektet har genomförts. Möjligheten att få stöd för ett godkänt projekt för vård av ungskog upphör utan separat beslut om projektet inte har slutförts inom den utsatta tiden i finansieringsbeslutet.

Ett projekt för vitaliseringsgödsling som inte genomförts alls kan inte heller leda till återkrav av finansieringen, förutom om stöd redan har betalats för det. Möjligheten till utbetalning av tidigare godkänt stöd upphör automatiskt om Skogscentralen inte får anmälan om verkställande inom den utsatta tiden i beslutet.

Vid projekt för vitaliseringsgödsling är det emellertid möjligt att ansöka om utbetalning av stödet allteftersom arbetet fortskrider. Markägaren kan höra sig för om eventuella ansökningar om utbetalning av projektstöd per e-post hos Skogscentralen, adress: kemerahakemuksetatmetsakeskus.fi. (Undvik att skicka personuppgifter som behöver skyddas, som t.ex. personbeteckningen per e-post.) Utöver stödmottagarens namn är följande identifikationsuppgifter också till hjälp när Skogscentralen ska söka fram informationen: kommunen där projektet genomförs, ärendenumret som Skogscentralen gett projektet och fastighetsbeteckningen på din fastighet.

7. Varför har stödet vid samprojekt betalats till Otso Metsäpalvelut Oy och inte till markägaren?

Vid samprojekt är stödmottagarna ägarna till de fastigheter som omfattas av projektet. Ägarna har valt att Otso Metsäpalvelut Oy ska planera och genomföra projektet. I enlighet med gällande kemera-lag ska stödet i första hand betalas till markägarna. Även vid samprojekt kan stödet betalas separat till varje markägare. Vid samprojekt för vård av torvmarksskogar och byggande av skogsvägar är det vanligt att stödmottagarna i samband med finansieringsansökan ger den organisation som ska planera och genomföra projektet en fullmakt. På basis av den ber aktören att stödet ska betalas ut till aktörens eget bankkonto. Stöd som betalats till aktören dras av från fakturorna för arbetskostnaderna som skickas till de egentliga stödmottagarna.

8. Hur ska jag hitta en ny aktör att slutföra projektet för att vårda torvmarksskog eller bygga en skogsväg? Vilka särskilda krav ställs på aktören?

Om du har kommit överens med konkursboet om att konkursboet inte fortsätter genomförandet av det pågående projektet, kan du söka en ny aktör för projektet. Dessförinnan är det bra att vara i kontakt med Skogscentralen så att alla nödvändiga omständigheter, till exempel kravet på att konkurrensutsätta valet av ny aktör, blir beaktade.

9. Hur kommer jag i kontakt med konkursboet som förvaltar Otso Metsäpalvelut Oy:s egendom?

Skogscentralen ger råd och kommunicerar i frågor som gäller Otsos konkurs och kemera-stöd. Dessvärre kan vi inte bistå i ärenden som gäller konkursförfarandet. 

Mer information:

Du kan söka lämpliga leverantörer av skogstjänster genom att logga in i tjänsten MinSkog.fi. I tjänsten kan du också kontakta dem direkt via en tjänsteanmälan.

Logga in i tjänsten MinSkog.fi

Du kan också söka leverantörer av skogstjänster utan att logga in med hjälp av tjänsten MinSkog.fi-aktörer på kartan, som är öppen för alla. Tjänsten visar företag och andra tjänsteleverantörer som är med i MinSkog.fi. Du ser var varje aktör har verksamhet och vilka tjänster aktören tillhandahåller.

MinSkog.fi-aktörer på kartan

Frågor om detta ämne besvaras av följande personer vid Skogscentralen:

Södra serviceområdet (Egentliga Tavastland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Nyland)

Martin Sjölind, tfn 050 581 1763, e-post: martin.sjolindatskogscentralen.fi

Norra serviceområdet (Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten)

Ari Kemppainen, tfn 044 710 4300, e-post: ari.kemppainenatskogscentralen.fi

Östra serviceområdet (Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax)

Markku Partamies, tfn 040 017 2178, e-post: markku.partamiesatskogscentralen.fi

Västra serviceområdet (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland)

Risto Santapukki, tfn 040 039 2942, e-post: risto.santapukkiatskogscentralen.fi

Sydöstra serviceområdet (Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen)

Martin Sjölind, tfn 050 581 1763, e-post: martin.sjolindatskogscentralen.fi

Skogscentralen ger råd och kommunicerar i frågor som gäller Otsos konkurs och kemera-stöd. Dessvärre kan vi inte bistå i ärenden som gäller konkursförfarandet.