Siirry pääsisältöön

Tietoa metsitystuesta

Metsitystuki on tarkoitettu niin sanottujen joutoalueiden metsitykseen. Tukea on haettava kirjallisesti ennen toimenpiteiden aloittamista. Työn voi aloittaa vasta, kun on saanut myönteisen tukipäätöksen Metsäkeskukselta. Metsityksen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen on tehtävä toteutusilmoitus ja toimitettava se Metsäkeskukselle päätöksessä ilmoitetussa määräajassa. 

Kohteet, joille metsitystukea voidaan myöntää

Metsitystukea voidaan myöntää niin sanottujen joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Metsämaalle tukea ei myönnetä. Metsitystuen myöntäminen edellyttää, että: 

 • Alue on yhtenäinen, vähintään 0,5 hehtaarin suuruinen ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveä.  
 • Alue on luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva.  
 • Alueella ei ole aloitettu metsityksen toimenpiteitä ennen metsitystuen hakemuksesta tehtyä päätöstä.   
 • Saman alueen metsittämiseksi ei ole myönnetty aiemmin rahoitusta, eikä alueen metsittämiseen haeta samanaikaisesti muuta julkista tai yksityistä rahoitusta. 
 • Kaavamerkinnät tai -määräykset, luonnon monimuotoisuuteen liittyvät seikat ja maisemansuojelu eivät estä metsitystä.  

Metsäkeskus pyytää ely-keskukselta lausunnon ennen päätöksen tekemistä. 

Maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden alueiden osalta metsitystuen ehtona on, että niille ei ole haettu maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea on kuitenkin mahdollista saada myös alueelle, jolle on haettu maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • alue on poistettu viljelykäytöstä ennen metsitystuen hakemista
 • alueen viljelykunto on heikko (viljelykuntoa voivat heikentää esim. maan happamuus, ravinnepuutteet ja huonosti toimivan ojituksen aiheuttama märkyys)
 • alueen koko on enintään 1 hehtaari
 • alue rajoittuu kokonaisuudessaan tai pääosin metsämaahan
 • alueella on puuvartisten kasvien taimia, suokasvillisuutta tai muuta vastaavaa kasvillisuutta, mutta alue ei kuitenkaan ole metsityslain mukaista metsämaata.

Miten metsitys tulee toteuttaa?

Metsitystoimenpiteet voi aloittaa, kun on saanut myönteisen tukipäätöksen Metsäkeskukselta. Metsitystoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä, vaikka hakisi pelkkää hoitopalkkiota ja metsityksen perustamistoimenpiteet hoidettaisiin muualta saadulla rahoituksella tai omakustanteisesti. Metsitystukea ei myönnetä joulukuusien eikä lyhytkiertopuulajien kasvatukseen. 

Metsitettävän alueen maanpinta tulee käsitellä alueelle sopivalla menetelmällä ja pintakasvillisuuden torjunta tehdä tilanteen mukaan. Metsityskohteella luontaisen vesitalouden on oltava kunnossa. Vesitalouden järjestelyjä, kuten sarkaojien tai laskuojien kunnostusta tulee tarvittaessa tehdä. 

Ennen metsänviljelyn toteuttamista on tarvittaessa tehtävä lannoitus. Viljelykäytöstä poistetuilla turvepohjaisilla alueilla on varmistettava erityisesti kaliumin, fosforin ja boorin ravinnetasapaino. Kivennäismaa-alueilla on varmistettava boorin ravinnetasapaino. Boorin puute on yleistä pellonmetsityskohteilla koko maassa. 

Metsityksessä on käytettävä alkuperältään kasvupaikalle soveltuvia siemeniä ja taimia. Metsityksessä voidaan monimuotoisuuden lisäämiseksi käyttää useita puulajeja kasvupaikan soveltuvuuden mukaan.   

Hakijan on sitouduttava huolehtimaan metsityksen jälkeen taimikon heinäntorjunnasta, täydennysistutuksesta tai kylvöstä ja muusta jälkihoidosta, kuten terveyslannoituksesta. Hakijan on sitouduttava säilyttämään alue metsämaana metsälain säännöksiä noudattaen kymmenen vuotta toteutustyöstä. 

Lue lisää metsityksen toteutuksesta metsänhoidon suosituksista.

Kenelle metsitystukea voidaan myöntää?

Tuki voidaan myöntää pääasiassa luonnollisille henkilöille, heidän muodostamilleen yhteisöille ja yhteenliittymille sekä yhteismetsille. Metsitystukea ei myönnetä useiden tuensaajien yhteishankkeille. Yhteishankkeella tarkoitetaan hanketta, joka toteutetaan vähintään kahden sellaisen eri kiinteistön alueella, jotka eivät kuulu samoille tuen hakijoille (maanomistajille). Yhteishankkeesta on kyse esimerkiksi, kun hakemuksessa on mukana kiinteistö, jonka omistat yksin sekä toinen kiinteistö, jonka omistat esimerkiksi sisaresi kanssa. Lue lisää tuensaajan määritelmästä Metsitystukilain 4 §:stä, 

Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa metsityksen velvollisuudet ja oikeudet siirtyvät uudelle omistajalle. 

Kuinka suuri tuki on?

Tuki myönnetään pinta-alaperusteisena kiinteämääräisenä korvauksena. Tuki myönnetään de minimis- eli vähämerkityksisenä tukena. Tuen hehtaarikohtainen määrä vaihtelee alueen maalajin, puuston uudistamistavan ja kasvatettavien puulajien mukaan. 

Metsitystuki koostuu kahdesta osasta

1. Kustannuskorvauksesta, jolla korvataan taimikon perustamisesta koituneita kustannuksia (heinäntorjunta, maanmuokkaus, metsityslannoitus, lievästi vesoittuneilla alueilla vesojen raivaaminen ja istutus/kylvö). Kustannuskorvaus maksetaan keskimääräisenä laskennallisena kertakorvauksena, kun perustamistoimenpiteet on saatettu loppuun ja kun toteutusilmoitus on tehty, toimitettu Metsäkeskukseen ja hyväksytty. 

 • Turvepohjaisilla mailla 2 000 €/ha (istutus) 
 • Kivennäismailla 1 500 €/ha (istutus ja kylvö). Kivennäismailla tuki voidaan maksaa korotettuna 300 eurolla/ha, jos istutetaan vähintään 25 prosenttia pääpuulajin vähimmäiskasvatustiheydestä jaloja lehtipuita tai tervaleppää.   
 • Entisillä turvetuotantoalueilla 1 000 €/ha (kylvö) tai 1 500 €/ha (istutus)

2. Hoitopalkkiosta, jolla korvataan taimikon jatkokehityksen varmistamiseksi tehtyjen töiden kustannuksia (täydennysistutus, lannoitus, heinäys, taimikon perkaus). Hoitopalkkio maksetaan kahdessa saman suuruisessa 450 euron erässä kahden ja kahdeksan vuoden päästä metsityksen perustamistöiden toteutusilmoituksesta, kun taimikko on asianmukaisesti hoidettu.   

 • Hoitopalkkio on kaikilla maapohjilla yhteensä 900 €/ha. 

Toteutusilmoitus tehdyistä töistä

Kun metsityksen viljelytyöt eli taimikon perustaminen on tehty, tulee tehdä toteutusilmoitus kirjallisesti Metsitystuen hakupalvelussa tai lomakkeella. Metsityksen viljelytöihin annetaan toteuttamisaikaa tuen myöntämistä seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun asti.

Hoitopalkkio kahden ja kahdeksan vuoden päästä toteutuksesta

Metsitystuen hoitopalkkion ensimmäinen erä maksetaan tuensaajalle kahden ja toinen erä kahdeksan vuoden kuluttua siitä, kun Metsäkeskus on vastaanottamansa toteutusilmoituksen perusteella maksanut kustannuskorvauksen. Hoitopalkkion saaminen edellyttää taimikon heinäntorjunnasta huolehtimista, tarvittaessa täydennysistutuksen tai -kylvön, taimikon varhaishoidon sekä mahdollisesti jotakin muuta, kuten terveyslannoituksen.  

Hae metsitystukea

Lisätietoja metsityksestä