Skip to main content

Metsien käyttömahdollisuudet

Metsitystukimahdollisuudet

Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Joutoalueiden metsityksellä tavoitellaan metsäpinta-alan lisäämistä ja sitä kautta hiilinielujen kasvattamista. Parhaiten metsäpinta-ala saadaan kasvuun tukemalla maanomistajia metsitystoimenpiteissä.  

Metsitystuella mahdollisesti metsitettäväksi sopivien joutoalueiden määrää on selvitetty Metsäkeskuksessa paikkatietoaineistojen avulla. Alueista on tehty karttataso, jossa kuvataan kohteet aluemaisina kuvioina. 

Määrityksessä on otettu huomioon laissa tuen saantia rajaavat metsätalouden ja aktiivisessa maatalouden käytössä olevat alueet. Metsitystukimahdollisuuksista on poistettu suojelualueet, monimuotoisuudeltaan ja kulttuuriarvioiltaan merkittävät kohteet, turvetuotannossa olevat alueet, Kemera-tukea pellonmetsitykseen saaneet kohteet sekä muita alueita, joille tukea ei voida myöntää. Aineiston kohteita ei ole maastotarkastettu. Alueen näkyminen kartalla ei tarkoita sitä, että kohteelle saa metsitystukea. Alueiden lopullinen tukikelpoisuus selviää tukihakemuksen käsittelyssä. Metsitystuella metsitettäviä kohteita voi olla myös kartalla esitettyjen alueiden ulkopuolella.

Kartoituksen mukaan joutoalueita, joiden metsitykseen voitaisiin mahdollisesti myöntää metsitystukea, on yhteensä noin 111 000 ha. Alueita on yhteensä noin 68 000 kpl ja alueiden keskikoko on noin 1,63 ha.

Tuotteen tausta-aineistoja päivitetään vuosittain. Selvityksen mukaan sopivia kohteita on karttatason tuottamishetkellä eniten Pohjois-Pohjanmaalla. 

Kuvassa on esitetty metsitystukimahdollisuudet maakunnittain hehtaareina. Metsitysmah-dollisuuksia on keskimäärin noin 6 173 ha yhdessä maakunnassa. Eniten metsitystuella metsitettävää pinta-alaa on Pohjois-Pohjanmaalla, 18 077 ha ja vähiten Kymenlaaksossa, 2 156 ha.

 Kuva: Metsitystukimahdollisuudet maakunnittain hehtaareina. 

Mahdollisesti metsitystuella metsitettävät alueet kartalla 

Aineisto on saatavilla myös rajapintana.

Lisätietoja