Siirry pääsisältöön

Metsien käyttömahdollisuudet

Metsätyöt kartalla

Metsävaratieto sisältää ehdotuksia erilaisista metsään kohdistuvista metsänhoitotöistä ja hakkuista. 

Ehdotukset on tuotettu laskennallisesti metsävaratiedon perusteella. Työehdotukset sisältävät tehtävän työn lisäksi myös suositellun ajankohdan työlle. 

Metsätyöt kartalla -esityksen avulla esitetään tarkemmin, kuinka metsätyöt jakautuvat alueellisesti. 

Kartan avulla pystyy vertailemaan eri alueille kohdistuvia metsätöitä pinta-alan perusteella ja etsimään alueita, joilla on esimerkiksi muita enemmän taimikonhoitotöitä. 

Metsätyöt kartalla

Metsitystukimahdollisuudet

Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Joutoalueiden metsityksellä tavoitellaan metsäpinta-alan lisäämistä ja sitä kautta hiilinielujen kasvattamista. Parhaiten metsäpinta-ala saadaan kasvuun tukemalla maanomistajia metsitystoimenpiteissä.  

Metsitystuella mahdollisesti metsitettäväksi sopivien joutoalueiden määrää on selvitetty Metsäkeskuksessa paikkatietoaineistojen avulla. Alueista on tehty karttataso, jossa kuvataan kohteet aluemaisina kuvioina. 

Määrityksessä on otettu huomioon laissa tuen saantia rajaavat metsätalouden ja aktiivisessa maatalouden käytössä olevat alueet. Metsitystukimahdollisuuksista on poistettu suojelualueet, monimuotoisuudeltaan ja kulttuuriarvioiltaan merkittävät kohteet, turvetuotannossa olevat alueet, Kemera-tukea pellonmetsitykseen saaneet kohteet sekä muita alueita, joille tukea ei voida myöntää. Aineiston kohteita ei ole maastotarkastettu. Alueen näkyminen kartalla ei tarkoita sitä, että kohteelle saa metsitystukea. Alueiden lopullinen tukikelpoisuus selviää tukihakemuksen käsittelyssä. Metsitystuella metsitettäviä kohteita voi olla myös kartalla esitettyjen alueiden ulkopuolella.

Tuotteen tausta-aineistoja päivitetään vuosittain. 

Mahdollisesti metsitystuella metsitettävät alueet kartalla 

Aineisto on saatavilla myös rajapintana.

Lisätietoja
Eetu Myöhänen
kehittämisasiantuntija
050 475 4067
eetu.myohanenatmetsakeskus.fi

 

Mahdolliset taimikon varhaishoitokohteet

Taimikoiden hoito oikeaan aikaan on tärkeää, jotta metsä kasvaa hyvin ja pysyy terveenä. Karttapalvelussa on nostettu esiin alueita, joilla varhaishoito on todennäköisesti tarpeellista. Aluerajaukset perustuvat Metsäkeskukseen toimitettujen metsänkäyttöilmoitusten rajauksiin. 

Taimikonhoitotarve päätellään satelliittikuvista analysoimalla kuvioiden kasvillisuutta. Kuviot, joilla on taimikonhoitotarve, ovat alueita, joille on tehty uudistushakkuuta koskevat metsänkäyttöilmoitus vähintään viisi ja enintään kymmenen vuotta aiemmin. Tieto sisältää oletuksen, että hakkuu on tapahtunut pian metsänkäyttöilmoituksen lähetyksen jälkeen.

Aineisto on tarkoitettu tukemaan metsäalan toimijoita varhaishoitotöiden markkinoinnissa.

Tutustu mahdollisiin taimikon varhaishoitokohteisiin

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Lisätietoja
Eetu Myöhänen
kehittämisasiantuntija
050 475 4067
eetu.myohanenatmetsakeskus.fi

 

Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät

Nuorten metsien harventamisella voidaan turvata kasvatettaville puille riittävä kasvutila, jolloin kasvatettavien puiden järeytyminen nopeutuu ja niiden elinvoimaisuus ja tuhokestävyys vahvistuu. Sekapuustoisuuden suosiminen turvaa osaltaan monimuotoisuutta ja on pienentämässä tuhoriskejä, joiden ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Metsissämme on runsaasti hoitotarpeita ja siten mahdollisuuksia ensiharvennusten ja nuoren metsän kunnostusten työmäärien lisäämiseen.

Keräämällä ensiharvennuksen yhteydessä ohutläpimittaista, energiakäyttöön soveltuvaa pienpuuta, voidaan lisätä kohteen hakkuukertymää ja siten koneellisen korjuun kannattavuutta ja kohteen oikea-aikaista metsänhoidollista toteutusta. Korjuun kannattavuutta voidaan parantaa myös hyvällä korjuukohteiden valinnalla ja kohdentamalla hakkuita energiapuukohteiden kuviokeskittymiin.

Metsäkeskuksen ylläpitämä metsävaratieto luo valtakunnallisesti yhtenäisen tietopohjan mahdollisten energiapuukohdekeskittymien paikantamiseen.

Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -karttapalveluun on nostettu metsävaratietojen perusteella potentiaalisten energiapuukohteiden keskittymiä. Metsävaratiedoista poimittuja ja hakuehtojen mukaisia energiapuukohdekeskittymiä löytyy koko maasta runsas 90 000 hehtaaria.

Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -raportti tuo esiin keskittymiä koskevia pinta-ala ja puustotietoja maakunta- ja kuntatasolle koostettuna. Tietoja on mahdollista tarkastella omistajaryhmittäin. Raportti sisältää myös Tiedot kartalla -välilehden, jossa on esitetty keskittymien määrien jakautumiset maakunta- ja kuntakarttojen avulla.

Aineisto on tarkoitettu tukemaan metsäalan toimijoita energiapuukohdekeskittymien paikantamisessa ja nuorten metsien kunnostusten markkinoinnissa.

Tutustu mahdollisiin energiapuukohdekeskittymiin

Lisätietoja
Jyrki Lehtinen
paikkatietoasiantuntija
0400 159 394
jyrki.lehtinenatmetsakeskus.fi

Luonnontuotetietoa metsänomistajille ja yrittäjille

Luonnontuotealan yrittäjien on mahdollista hyödyntää Metsäkeskuksen koostamaa luonnontuotetietoa yritystoiminnan suunnittelu- ja kehittämisvaiheissa. Taulukoista ja kartoista näkee koivunmahlan valutukseen ja kuusenkerkän keruuseen soveltuvien kohteiden vuosituotosarvioita ja pinta-aloja, sekä pakuri- ja lakkakäävän viljelyyn soveltuvien kohteiden pinta-aloja kunnittain, maakunnittain ja metsäohjelma-alueittain.

Lisätietoja
Juha Vornanen
projektipäällikkö
050 529 2038
juha.vornanenatmetsakeskus.fi

Mahdolliset turvemaan tuhkalannoituskohteet

Oikealla kohdevalinnalla tuhkalannoituksella voidaan saada huomattava lisäkasvu suometsän puustolle. 

Tuhkalannoitus on oikealla kasvupaikalla pitkäkestoinen ja tehokas tapa lisätä puuston kasvua ja siten myös hiilen sidontaa. Puutuhkan ravitseva vaikutus kestää kasvupaikasta ja tuhkasta riippuen yli 20 vuotta ja keskimäärin sillä saavutetaan 2–6 kuution lisäkasvu hehtaaria kohden vuodessa. Liian karuilla kasvupaikoilla tuhkalannoituksesta saatu hyöty on hyvin vähäinen ja investointi ei yleensä ole taloudellisesti kannattavaa. Puhdas puutuhka sisältää typpeä lukuun ottamatta kaikki puiden tarvitsemat ravinteet oikeassa suhteessa. Typenpuute rajoittaa varputurvekankaiden ja sitä karumpien suometsien kasvua.

Valtio tukee terveyslannoitusta ja suometsienhoitoa. Tuhkalannoituksesta hyötyvät erityisesti keskiravinteiset ja viljavat paksuturpeiset ojitetut turvemaat, joissa havupuiden kasvua rajoittaa kaliumin ja fosforin vähyys tai ravinteiden epätasapaino. Sopivat lannoituskohteet voidaan yleensä tunnistaa silmävaraisesti. Näille  kohteille on mahdollista saada valtion myöntämää kemera-tukea 30 prosenttia kokonaiskustannuksista muiden tukiehtojen täyttyessä.

Aineisto tukee metsäalan toimijoita ja metsänomistajia tuhkalannoitukseen sopivien kohteiden paikantamisessa. Aineisto päivitetään kerran vuodessa.

Tutustu mahdollisiin turvemaan tuhkalannoituskohteisiin

 

 

Kuva: Mahdolliset turvemaan tuhkalannoituskohteet maakunnittain hehtaareina.
Lisätietoja
Jyrki Lehtinen
paikkatietoasiantuntija
0400 159 394
jyrki.lehtinenatmetsakeskus.fi