Siirry pääsisältöön

Metsien käyttömahdollisuudet

Metsitystukimahdollisuudet

Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Joutoalueiden metsityksellä tavoitellaan metsäpinta-alan lisäämistä ja sitä kautta hiilinielujen kasvattamista. Parhaiten metsäpinta-ala saadaan kasvuun tukemalla maanomistajia metsitystoimenpiteissä.  

Metsitystuella mahdollisesti metsitettäväksi sopivien joutoalueiden määrää on selvitetty Metsäkeskuksessa paikkatietoaineistojen avulla. Alueista on tehty karttataso, jossa kuvataan kohteet aluemaisina kuvioina. 

Määrityksessä on otettu huomioon laissa tuen saantia rajaavat metsätalouden ja aktiivisessa maatalouden käytössä olevat alueet. Metsitystukimahdollisuuksista on poistettu suojelualueet, monimuotoisuudeltaan ja kulttuuriarvioiltaan merkittävät kohteet, turvetuotannossa olevat alueet, Kemera-tukea pellonmetsitykseen saaneet kohteet sekä muita alueita, joille tukea ei voida myöntää. Aineiston kohteita ei ole maastotarkastettu. Alueen näkyminen kartalla ei tarkoita sitä, että kohteelle saa metsitystukea. Alueiden lopullinen tukikelpoisuus selviää tukihakemuksen käsittelyssä. Metsitystuella metsitettäviä kohteita voi olla myös kartalla esitettyjen alueiden ulkopuolella.

Kartoituksen mukaan joutoalueita, joiden metsitykseen voitaisiin mahdollisesti myöntää metsitystukea, on yhteensä noin 111 000 ha. Alueita on yhteensä noin 68 000 kpl ja alueiden keskikoko on noin 1,63 ha.

Tuotteen tausta-aineistoja päivitetään vuosittain. Selvityksen mukaan sopivia kohteita on karttatason tuottamishetkellä eniten Pohjois-Pohjanmaalla. 

Kuvassa on esitetty metsitystukimahdollisuudet maakunnittain hehtaareina. Metsitysmah-dollisuuksia on keskimäärin noin 6 173 ha yhdessä maakunnassa. Eniten metsitystuella metsitettävää pinta-alaa on Pohjois-Pohjanmaalla, 18 077 ha ja vähiten Kymenlaaksossa, 2 156 ha.

 Kuva: Metsitystukimahdollisuudet maakunnittain hehtaareina. 

Mahdollisesti metsitystuella metsitettävät alueet kartalla 

Aineisto on saatavilla myös rajapintana.

Lisätietoja
Eetu Myöhänen
kehittämisasiantuntija
050 475 4067
eetu.myohanenatmetsakeskus.fi

 

Mahdolliset taimikon varhaishoitokohteet

Taimikoiden hoito oikeaan aikaan on tärkeää, jotta metsä kasvaa hyvin ja pysyy terveenä. Karttapalvelussa on nostettu esiin alueita, joilla varhaishoito on todennäköisesti tarpeellista. Aluerajaukset perustuvat Metsäkeskukseen toimitettujen metsänkäyttöilmoitusten rajauksiin. 

Taimikonhoitotarve päätellään satelliittikuvista analysoimalla kuvioiden kasvillisuutta. Kuviot, joilla on taimikonhoitotarve, ovat alueita, joille on tehty uudistushakkuuta koskevat metsänkäyttöilmoitus vähintään viisi ja enintään kymmenen vuotta aiemmin. Tieto sisältää oletuksen, että hakkuu on tapahtunut pian metsänkäyttöilmoituksen lähetyksen jälkeen.

Aineisto on tarkoitettu tukemaan metsäalan toimijoita varhaishoitotöiden markkinoinnissa.

Tutustu mahdollisiin taimikon varhaishoitokohteisiin

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Lisätietoja
Eetu Myöhänen
kehittämisasiantuntija
050 475 4067
eetu.myohanenatmetsakeskus.fi

 

Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät

Nuorten metsien harventamisella voidaan turvata kasvatettaville puille riittävä kasvutila, jolloin kasvatettavien puiden järeytyminen nopeutuu ja niiden elinvoimaisuus ja tuhokestävyys vahvistuu. Sekapuustoisuuden suosiminen turvaa osaltaan monimuotoisuutta ja on pienentämässä tuhoriskejä, joiden ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Metsissämme on runsaasti hoitotarpeita ja siten mahdollisuuksia ensiharvennusten ja nuoren metsän kunnostusten työmäärien lisäämiseen.

Keräämällä ensiharvennuksen yhteydessä ohutläpimittaista, energiakäyttöön soveltuvaa pienpuuta, voidaan lisätä kohteen hakkuukertymää ja siten koneellisen korjuun kannattavuutta ja kohteen oikea-aikaista metsänhoidollista toteutusta. Korjuun kannattavuutta voidaan parantaa myös hyvällä korjuukohteiden valinnalla ja kohdentamalla hakkuita energiapuukohteiden kuviokeskittymiin.

Metsäkeskuksen ylläpitämä metsävaratieto luo valtakunnallisesti yhtenäisen tietopohjan mahdollisten energiapuukohdekeskittymien paikantamiseen. Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -karttapalveluun on nostettu metsävaratietojen perusteella potentiaalisten energiapuukohteiden keskittymiä. Metsävaratiedoista lokakuussa 2021 poimittuja ja hakuehtojen mukaisia energiapuukohdekeskittymiä löytyi koko maasta yhteensä 58 448 ha. Tarkempi kuvaus käytetyistä hakuehdoista alla olevassa tietotuotekuvauksessa.

Aineisto on tarkoitettu tukemaan metsäalan toimijoita energiapuukohdekeskittymien paikantamisessa ja nuorten metsien kunnostusten markkinoinnissa.

Tutustu mahdollisiin energiapuukohdekeskittymiin

Taulukossa esitetään mahdollisten energiapuukohdekeskittymien pinta-alat hehtaareina maakunnittain.

Lisätietoja
Jyrki Lehtinen
paikkatietoasiantuntija
0400 159 394
jyrki.lehtinenatmetsakeskus.fi