Gör högstubbar | Skogscentralen

Gör högstubbar

Mer information

Riitta Raatikainen
t.f. ledande expert på naturvård
tfn 050 314 04 40
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
Du kan också ge respons och utvecklingsförslag till henne.

  • En högstubbe är den stubbe som man får när man med skördaren har kapat ett träd på 2–5 meters höjd i samband med avverkningen.
  • Högstubbarna ökar mängden stående död ved som det finns knappt om speciellt i unga skogar.
  • Fuktighetsförhållandena är olika på olika höjder i högstubbarna och därför erbjuder de mångsidiga förhållanden för de arter som lever i den döda veden.
  • De högstubbar som gjorts av lövträd börjar murkna redan inom några år och hackspettar och mesar kan hacka bohål i dem.
     

Beståndsvårdande avverkningar

• Vid gallring och plockhuggning gör vi 2–5 högstubbar per hektar.
• Vi gynnar lövträd vid valet av träd till högstubbar. Glasbjörken passar bra som högstubbe. Om det inte finns lövträd kan högstubben göras av barrträd.
• Inkomstbortfallet varierar beroende på högstubbens trädslag och storlek från några tiotal cent till en euro per stam. Priset på en fågelholk motsvarar tiotals högstubbar.
• Med högstubbar kan vi behändigt märka ut grupper av naturvårdsträd och viltbuskage som vi sparat vid gallringen.

Bild 1. Högstubbar av lövträd börjar murkna inom några år och hackspettar och mesar kan hacka bohål i dem.
Bild 2. Mindre hackspetten har byggt bo i en högstubbe av gråal.

Förnyelseavverkning

• Vid valet av träd till högstubbar gynnar vi lövträd. Högstubbar kan också göras av barrträd. Vid en förnyelseavverkning blir glasbjörkar av dålig kvalitet bra högstubbar.
• Inkomstbortfallet varierar beroende på högstubbens trädslag och storlek från några tiotal cent till en euro per stam. Priset på en fågelholk motsvarar tiotals högstubbar.
 

Bild 3. Gruppen av naturvårdsträd har markerats med högstubbar.
Bild 4. Man har gjort högstubbar av glasbjörk vid kanten av förnyelseytan.

.