Gå direkt till innehållet

Gör högstubbar

  • En högstubbe är den stubbe som man får när man med skördaren har kapat ett träd på 2–5 meters höjd i samband med avverkningen.
  • Högstubbarna ökar mängden stående död ved som det finns knappt om speciellt i unga skogar.
  • Fuktighetsförhållandena är olika på olika höjder i högstubbarna och därför erbjuder de mångsidiga förhållanden för de arter som lever i den döda veden.
  • De högstubbar som gjorts av lövträd börjar murkna redan inom några år och hackspettar och mesar kan hacka bohål i dem.

Beståndsvårdande avverkningar

  • Vid gallring och plockhuggning gör vi 2–5 högstubbar per hektar.
  • Vi gynnar lövträd vid valet av träd till högstubbar. Glasbjörken passar bra som högstubbe. Om det inte finns lövträd kan högstubben göras av barrträd.
  • Inkomstbortfallet varierar beroende på högstubbens trädslag och storlek från några tiotal cent till en euro per stam. Priset på en fågelholk motsvarar tiotals högstubbar.
  • Med högstubbar kan vi behändigt märka ut grupper av naturvårdsträd och viltbuskage som vi sparat vid gallringen.

Förnyelseavverkning

  • Vid valet av träd till högstubbar gynnar vi lövträd. Högstubbar kan också göras av barrträd. Vid en förnyelseavverkning blir glasbjörkar av dålig kvalitet bra högstubbar.
  • Inkomstbortfallet varierar beroende på högstubbens trädslag och storlek från några tiotal cent till en euro per stam. Priset på en fågelholk motsvarar tiotals högstubbar.

Mer information