Gå direkt till innehållet

Utlämning av offentlig miljöinformation

På Skogscentralens webbsidor för öppen skogs- och naturinformation är det möjligt att ladda ner offentlig miljöinformation om skogar och åtgärder gällande dem. Med miljöinformationen utlämnas inte skogsägares eller andra fysiska personers namn- eller kontaktuppgifter och inte heller personbeteckningar.  

Det är även möjligt att få tillgång till miljöinformation med en begäran som görs till Skogscentralen. När man ber om offentlig miljöinformation behöver man inte redogöra för vad informationen används till och inte förutsättningarna för utlämnandet av informationen. En sådan redogörelse måste däremot presenteras om man utöver miljöinformation ber om fysiska personers namn- och kontaktuppgifter eller personbeteckningar och om man vill personifiera miljöuppgifterna man ber om utgående från de uppgifterna.

Att koppla ihop miljöinformation med personuppgifter

Om den som får uppgifterna kopplar ihop miljöinformation som berör en viss person med hens namn, adress, annan kontaktuppgift eller personbeteckning, bildas ett register som innehåller personuppgifter. Då måste man följa de skyldigheter som gäller skydd av personuppgifter.

Förutsättningar och skyldigheter för hantering av personuppgifter

För hantering av personuppgifter bör finnas en laglig grund i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

De vanligaste grunderna för hantering av personuppgifter är

  • personen har gett sitt samtycke 
  • ett avtal var personen är en av parterna eller det är frågan om ett uppdrag som hen har gett 
  • kund- eller tjänsterelation, medlemskap eller annan relation jämförbar med dem (i dataskyddsförordningen registerhållaren eller förverkligandet av tredje partens legitima förmåner)

Enligt dataskyddsprinciperna måste personuppgifter

  • hanteras lagenligt, sakligt och transparent för den registrerade 
  • samlas och hanteras för en specifik, exakt och laglig avsikt 
  • samlas bara i nödvändig mängd i förhållande till avsikten för hanteringen av personuppgifter 
  • uppdateras alltid vid behov: otydliga och felaktiga personuppgifter måste raderas eller korrigeras omedelbart 
  • sparas i en form så att den registrerade endast kan kännas igen så länge som det är nödvändigt för förverkligandet av syftet av informationshanteringen 
  • hanteras konfidentiellt och säkert.