Skip to main content
Nyheter - 29.03.2021 09:32

Tillägg på 3,75 miljoner euro i kemera-stödet för hopsamling av klenträd

Staten har i en tilläggsbudget beviljat ytterligare 3,75 miljoner euro till kemera-stöd. Tillägget är avsett för vård av sådan ungskog där man samlar ihop klenträd. Tilläggsfinansieringen gör det möjligt att öka användningen av skogsenergi och samtidigt sköta unga bestånd som växer för tätt.

Klenträd samlas i en hög med hjälp av en skogsmaskin.

Bildtext: Klenträd samlas in från ungskog. Bild: Sanna Talsta

 Vid gallringsavverkningar i unga skogar samlar man ihop klenvirke, som kan brännas för att producera energi till finländska värmeanläggningar och kraftverk. Under de kommande åren kommer det att behövas allt mer klenvirke till energiproduktion, då användningen av torv minskar. 

- Användningen av skogsenergi kan i bästa fall ersätta den minskande användningen av torv. Skogsenergi är energi som motverkar klimatförändringen och som produceras på ett hållbart sätt, säger näringsdirektör Anssi Niskanen vid Finlands skogscentral. 

Med det tillägg som nu anslagits är det möjligt att driva cirka 500 000 kubikmeter mer klenträd till energianvändning. Drivningsarealen kan utökas med cirka 8 700 hektar. Nu är det möjligt att verkställa vård av ungskog och hopsamling av klenträd på över 45 000 hektar runt om i landet med hjälp av kemera-stöd. 

Efter tilläggsbudgeten finns det nu 58,8 miljoner euro i kemera-medel för virkesproduktion att använda i år. Det är cirka 9 miljoner euro mer än vad som användes i fjol. 

Värt att utnyttja stödet 

Tilläggsmedlen får också fart på skötseln av ungskog. Det finns nästan en halv miljon hektar unga gallringsskogar i Finland där skötselarbetena är försenade. 

- Det är viktigt att gallra unga skogar i rätt tid så att skogen växer bra. Det lönar sig att utnyttja stödet från staten i sin helhet, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral. 

Skogsägarna får 230 euro per hektar i stöd för vård av ungskog på objekt där stödvillkoren uppfylls. Hektarstödet kan höjas med 200 euro om man samlar ihop klenträd i samband med vården av ungskog. Minimimängden klenträd är 35 kubikmeter fast mått per hektar i södra och mellersta Finland och 25 kubikmeter fast mått per hektar i norra Finland. 

Skogscentralen kartlägger klenträdsobjekt 

Utöver tilläggsstödet för vård av ungskog och hopsamling av klenträd fick Skogscentralen i tilläggsbudgeten 250 000 euro till en aktiveringskampanj och administration av arbetena. I kampanjen uppmuntrar Skogscentralen till användning av stödet. 

- Vi kartlägger företagens efterfrågan på energived och identifierar lämpliga objekt med hjälp av geodata. Utan ett brett samarbete med skogsvårdsföreningar, värmeföretagare och företag som handlar upp skogsenergi lyckas vi inte öka vården av ungskog, säger näringsdirektör Anssi Niskanen

Mer information om kemera-stöden finns på Skogscentralens webbplats.