Gå direkt till innehållet
Pressmeddelande - 19.11.2021 09:18

Tidig vård av plantbestånd är vård av framtidens kolsänka

I de finska privatskogarna uppkommer ungefär 100 000 hektar ny plantskog varje år. Varje plantbestånd behöver vårdas i ett tidigt skede, ungefär när det gått fem år från planteringen. På det sättet kan man säkerställa att skogen växer bra och binder koldioxid i fortsättningen.

Skogarna i Finland är en betydande kolsänka. Till exempel under de 6 senaste åren har skogarna lagrat nästan 20 miljoner ton koldioxid varje år. Det innebär att cirka 600 kg koldioxid binds i skogarna varje sekund. 

- Skogar i en tidig plantskogsfas fungerar inte ännu som kolsänkor och bör därför vårdas för att utvecklas till framtida kolsänkor. Ett plantbestånd växer till en kolsänka på ungefär 10–20 år. När man utför tidig vård av plantbestånd vårdar man samtidigt framtidens kolsänka, säger expert på projektförvaltning Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

I de finska privatskogarna uppkommer ungefär 100 000 hektar ny plantskog varje år. Varje plantbestånd behöver vårdas i ett tidigt skede, ungefär när det gått fem år från planteringen. Vid den tidiga vården avlägsnas bestånd kring plantorna för att de ska få mer utrymme att växa. 

Vid den första röjningen är det bra att lämna kvar lite björkar och andra lövträd som börjat växa genom frösådd. Genom att bevara blandbestånd och viltbuskage kan man förbättra skogarnas mångfald, livsmiljöerna för vilt samt rekreations- och landskapsvärdena. 

Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd

För tidig vård av plantbestånd kan skogsägare få Kemera-stöd ur statliga medel. Stödet är 160 euro per hektar. Det är möjligt att få stöd om det område som ska vårdas är minst en hektar stort och skogsfigurerna på det är minst en halv hektar stora.  Vårdarbetet kan inledas på plantbeståndet efter att stödansökan har lämnats in till Skogscentralen.

På senare år har tidig vård av plantbestånd utförts med Kemera-stöd på en areal av sammanlagt ca 40 000 hektar varje år. Omfattningen är ungefär hälften av vad som skulle behövas. Tidig vård av plantbestånd har utförts flitigast i Kajanaland och Mellersta Österbotten, där omfattningen har närmat sig två tredjedelar av behovet. I landskapen i Sydvästra Finland har tidig vård av plantbestånd utförts på en tredjedel av den areal som skulle behöva åtgärdas. I Lappland är behovet av tidig vård antagligen mindre än det kalkylmässiga behovet efter som renar äter lövträd som växer i små plantskogar av barrträd.

- Nu finns det gott om Kemera-medel att söka för tidig vård av plantbestånd. Skogsägare bör tänka efter om de har planterat eller för övrigt förnyat områden för 5–7 år sedan. De kan fråga råd av bekanta skogsfackmän som säkert är beredda att hjälpa till, säger Niskanen.

Mer information om Kemera-stöd finns på Skogscentralens webbplats.

Tidig vård av plantskog i den öppna karttjänsten

Ilmastoviisas metsätalous (på finska)

Mer information: 
Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanenatskogscentralen.fi