Gå direkt till innehållet

Skogsodlingen blir småningom mångsidigare

Pressmeddelande - 03.05.2022 09:04

Skogsodlingssäsongen håller på att starta, om än något senare än i fjol. Enligt de anmälningar om användning av skog som kommit in till Skogscentralen planteras eller besås över hälften av skogarna alltjämt med gran. Grantrenden har emellertid nått sin kulmen och förnyelsemetoderna blir småningom allt mångsidigare.

Tallens andel av odlingen har ökat med 3 procent till 43 procent jämfört med fjolåret. Andelen björk är oförändrad. Björken står för knappt tre procent av våra trädslag. Andra trädslag används i mycket liten omfattning.

De regionala skillnaderna inom skogsodlingen är stora. I södra Finland används gran och i norra Finland tall. I Egentliga Tavastland och i Päijänne-Tavastland är granens andel ungefär fem sjättedelar och i Nyland och i Norra Savolax nästan fyra femtedelar. I Lappland står tallen för 85 procent, i Norra Österbotten för 79 procent och i Kajanaland för 69 procent av odlingen.

- I skogarna är läget dock mer komplext. Även på odlingsarealer uppkommer rikligt med naturliga plantor och därför kan det finnas ett stort blandbestånd också i unga skogar, berättar Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral. 

Blandskogar uppkommer redan i odlingsfasen

Blandad odling av gran och tall håller på att bli allmännare, men blandad skog av både barrträd och lövträd odlas fortfarande bara i mycket liten skala. Ett lämpligt inslag av lövträd är ingen nackdel för barrträdens tillväxt.

- Till följd av framstegen inom förädling och markberedning har odlade granar börjat växa så mycket snabbare att blandodling av gran och björk fungerar bra. Trädslaget bör väljas efter ståndorten. Blandskogar håller bättre mot extrema väderförhållanden jämfört med skogar som bara består av ett trädslag, och de ökar också naturens mångfald, säger Remes.

Enligt Skogscentralens fältgranskningar utvecklas odlade granplantskogar med tiden till blandbestånd, det vill säga de får senare fler än bara ett trädslag. Det har oftast berott på att en del odlingsplantor inte har överlevt. För att sänka kostnaderna borde man dock medvetet sträva efter att anlägga plantbestånd av flera trädslag. Man kan främja uppkomsten av en blandskog genom att i samband med slutavverkning lämna kvar fröträd av bra kvalitet, även om avsikten är att förnya arealen genom plantering.

Redan i förnyelsefasen bör man vidta åtgärder som siktar på ett blandbestånd. På en förnyelseareal är det bra att låta blir att odla till exempel våtmarker och små ytor som är svåra att förnya. Man kan för övrigt också låta bli att plantera fläckar här och där. 

- Odlingsplantor bör inte tas bort vid plantskogsvården i syfte att öka inslaget av andra träd eftersom de pengar som investerats i plantorna och den arbetstid som gått åt till planteringen då går till spillo. Det är bra att börja öka mångfalden i trädslagen redan i samband med avverkningen och odlingen, för att plantor som uppkommit på naturlig väg ska få utrymme att växa bland de odlade plantorna. 

Mer information om skogsodling i landskapen år 2021. 

Såddrugg med tallplantor. Bild: Anu Hilli 7

Mer information: 

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 044 548 8380
markku.remesatskogscentralen.fi

Hur ska energiförsörjningen tryggas? – Skogscentralens första framtidsrapport belyser skogsenergibranschens utsikter Pressmeddelande - 27.04.2022 10:35
De första gallringsavverkningarna är ofta för kraftiga Pressmeddelande - 06.05.2022 09:44