Gå direkt till innehållet

Skogsgödsling kan bättra på kolsänkan

Pressmeddelande - 04.10.2022 08:12

Att gödsla skogen är det snabbaste sättet att öka trädens tillväxt, förbättra lönsamheten i skogsbruket och stärka skogen kolbindning. Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet och Metsäteho börjar undersöka vilken typ av skog som lämpar sig bäst för gödsling.

För att undvika skadeverkningar och säkra att det är hållbart ska skogsgödslingen utföras på de områden där den har mest effekt på trädens växande och kolbindning men där gödslingens miljöpåverkan kan minimeras.

Under 2020 gödslades cirka 75 000 hektar skog. En preliminär uppskattning är att det finns cirka sex miljoner hektar gödslingsduglig skog på mineralmark i Finland. Om man ökade den årliga gödslingsarealen till 150 000 hektar skulle det finnas skog att gödsla i 40 år framåt utan att man gödslade samma områden på nytt.

Gödslingen skulle ge stamveden en extratillväxt på cirka 90 miljoner kubikmeter under de kommande tio åren, vilket motsvarar mer än ett och ett halvt års koldioxidutsläpp i Finland.

Analys av forskningsresultat möjliggör de bästa gödslingsresultaten

Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet och Metsäteho har inlett ett utvecklingsprojekt kring skogsgödsling. Målet med det är att ge skogsägarna och skogsbranschens aktörer klara och enhetliga kriterier för hur skogsgödslingen riktas så att den är ekonomiskt och ekologiskt hållbar, varvid skogsägarna, skogsindustrin och samhället har så stor nytta som möjligt av gödslingen.

Projektet samlar aktuell forskningsinformation om fördelarna och nackdelarna med gödsling. I olika delar av landet görs långvariga gödslingsförsök på mineral- och torvmark. Man beaktar olika gödslingsmetoder, preparat, gödslingsobjekt (mineralmark och torvmark), skog i olika utvecklingsklasser samt den sammanlagda effekten av markberedning och gödsling både på jorden och på trädbeståndets kolbindning.

Öppna geodata till hjälp

Utifrån forskningsresultaten kommer man att göra upp kriterier för skogsgödslingsobjekt.  Kriterierna ska användas för att definiera vilka skogar som lämpar sig för gödsling ur ekonomisk och ekologisk hållbarhetssynpunkt. För att hitta lämpliga gödslingsobjekt används också öppen geografisk information.

I projektet gör man också upp en handlingsmodell och anvisningar för att hjälpa aktörer i skogsbranschen att hitta lämpliga gödslingsobjekt och markägare som är intresserade av gödsling.

Projektet Kohdennetulla metsänlannoituksella kestävää kasvua ja hiilensidontaa (KoMe) finansieras med medel ur Finlands program för hållbar utveckling, som stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt, i enlighet med regeringsprogrammet. Finansieringen av programmet för hållbar tillväxt kommer från EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU). Projektet är också en del av Jord- och skogsbruksministeriets Fånga kolet-helhet med klimatåtgärder för att jord- och skogsbrukssektorn och annan markanvändning. Målet med Fånga kolet-helheten är att minska utsläppen av växthusgaser från jord- och skogsbruket och annan markanvändning och stärka kolsänkorna och kollagren.

Mer information ger:

Tatu Viitasaari
projektchef
Finlands skogscentral
050 314 0472
tatu.viitasaariatmetsakeskus.fi

Hannu Ilvesniemi
forskningsprofessor
Naturresursinstitutet
029 532 2440
hannu.ilvesniemiatluke.fi

Jukka Malinen
forskningsdirektör
Metsäteho
044 563 6013
jukka.malinenatmetsateho.fi

Beskogningen har kommit i gång – hundratals hektar före detta åkrar och torvtäkter har beskogats med stöd Pressmeddelande - 03.10.2022 08:12
Kan skogsvägarna sättas i skick de kommande åren? – det brådskar och kunniga företagare behövs Pressmeddelande - 25.10.2022 08:22