Siirry pääsisältöön

Kohdennetulla metsänlannoituksella kestävää kasvua ja hiilensidontaa – KoMe

Hankkeen rahoittajat

Hiilestä kiinni -hankkeiden logo, jossa teksti "Nappaa hiilestä kiinni. Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut."
Next Generation EU -logo, jossa teksti: "Euroopan unionin rahoittama. Next generation EU."

Metsänlannoitus on nopein tapa lisätä puuston kasvua, parantaa metsätalouden kannattavuutta ja kasvattaa metsien hiilinieluja. Metsätalouden kokonaiskestävyyden turvaamiseksi ja muun muassa haitallisten vesistövaikutusten välttämiseksi metsänlannoitukset tulee kohdentaa niille kohteille, joissa lannoituksen kasvua ja hiilensidontaa lisäävät vaikutukset ovat voimakkaimmat, mutta lannoituksen ympäristövaikutukset voidaan minimoida. Metsänlannoitukseen liittyvä osaaminen on tällä hetkellä hajallaan, lannoitusvaikutuksia koskeva tieto on osin vanhentunutta, eikä laskelmissa ole huomioitu metsänlannoituksen avulla saatavissa olevaa hiilensidontaa. Lisäksi metsänlannoitukseen liittyy paljon vääriä käsityksiä ja ennakkoluuloja.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa metsäalan toimijoille ja metsänomistajille selkeät ja yhtenäiset suositukset metsänlannoituksen taloudellisesti ja ekologisesti kestävään kohdentamiseen ja pilotoida lannoitukseen soveltuvien kohteiden paikkatiedon tuottamista. Päätavoitteen toteuttamiseksi:

  • Koostetaan yhteen ajantasainen tutkimustieto lannoituksen hyödyistä ja haitoista kivennäis- ja turvemailla olemassa olevien pitkäaikaisten lannoituskokeiden perusteella. Tarkastelussa huomioidaan erilaiset lannoitustavat, lannoitteet, lannoituskohteet (kivennäismaat ja turvemaat), eri kehitysluokissa olevat metsät sekä maanmuokkauksen ja lannoituksen yhdysvaikutukset.
  • Laaditaan kriteerit metsänlannoitukseen taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi soveltuvien ja soveltumattomien kohteiden määrittämistä varten. Kriteereissä huomioidaan metsänlannoituksen parhaat toimintamallit, kustannustekijät sekä haittavaikutukset sekä huomioidaan kestävyyden eri näkökulmat osallistamalla työhön myös hankkeen ulkopuolisia toimijoita.
  • Tehdään toimintamalli ja -ohjeet, joiden avulla on mahdollista paikantaa metsänlannoitukseen soveltuvat ja soveltumattomat kohteet laadittujen kriteerien sekä avoimien tietolähteiden perusteella, ja sen avulla metsäalan toimijat voivat kartoittaa potentiaalisia lannoituksesta kiinnostuneita metsänomistajia
  • Pilotoidaan lannoituskohteiden paikantamista Etelä-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sekä eri yhteistyötahojen maastokohteilla.
  • Tehdään laskelma saavutettavissa olevasta hiilinielujen kasvusta paikkatietoon pohjautuvalla menetelmällä.
  • Laaditaan aikaan ja paikkaan sitomattomia digitaalisia koulutusmateriaaleja.
  • Järjestetään koulutuksia metsäalan toimijoille ja metsänomistajille.

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2022–31.12.2024.

Hankkeen materiaalit 

Metsänlannoitus nyt ja tulevaisuudessa -synteesiraportti

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Metsätehon logo

Lisätietoja