Skip to main content
Nyhet - 07.10.2021 14:07

Rapport: Skogsägarna har nytta av Skogscentralens rådgivning

Enligt en rapport från Pellervo ekonomisk forskning PTT anser nästan alla skogsägare som fått rådgivning från Skogscentralen att råden kommit till nytta. Skogsägarna upplever att rådgivningen ger stöd i frågor som gäller skogsvård, frivilligt skydd och användningen av tjänsten MinSkog.fi. Rådgivningen ger också skogsägarna inspiration att bekanta sig med de egna skogarna och möjligheterna att använda dem. 

Kaksi miestä katsoo metsässä tablettitietokonetta.

Bildtext: En stor del av finska skogsägare upplever att de behöver information och råd som stöd för beslutsfattandet i skogsfrågor.  

Pellervo ekonomisk forskning PTT har undersökt verkningarna av Skogscentralens rådgivning med hjälp av tematiska intervjuer och en enkät som besvarades av nästan 1 000 skogsägare.  

Skogsägarna fick berätta om sina erfarenheter av Skogscentralens rådgivning. PTT ställde också frågor om skogsägarnas målsättningar och om hur de hade vårdat och använt sina skogar under det senaste året. Enkäten besvarades av 897 skogsägare som hade fått rådgivning från Skogscentralen och 94 skogsägare i en referensgrupp som inte hade fått rådgivning.  

Inalles 94 procent av de skogsägare som hade fått rådgivning ansåg att den varit nyttig. De skogsägare som hade fått rådgivning hade blivit mer intresserade av skogsvårdsarbeten, avverkningar och olika metoder inom naturvården jämfört med dem som inte hade fått rådgivning. De som hade fått rådgivning berättade också att de lärt sig använda tjänsten MinSkog.fi och varit mer benägna att använda den jämfört med de skogsägare som inte hade fått rådgivning.  

Skogscentralens rådgivning hade också väckt intresset för frivilligt skydd, även om bara en fjärdedel av dem som svarade sist och slutligen hade börjat planera att skydda sin skog. En möjlig förklaring till det är att inte alla som hade fått rådgivning hade objekt som lämpar sig för finansiering ur METSO-programmet. Den största osäkerheten i skogsägarnas svar gällde huruvida rådgivningen hade lagt fram alternativa former att behandla skogarna och huruvida de hade fått tillräckligt med information om de ekonomiska effekterna av olika åtgärder.  

- Det är klart att rådgivarna i fortsättningen bör kunna redogöra tydligare än hittills dels för odling som inbegriper kalavverkning, dels för kontinuerlig beståndsvård. Om effekterna bör beskrivas i euro eftersom det säger mer än till exempel kubikmeter, säger Ilpo Rautio, chef för skogsägartjänster vid Finlands skogscentral.  

Av dem som bevarade enkäten hoppas 43 procent få rådgivning från Skogscentralen även i fortsättningen. Rådgivning önskades främst per e-post, på ort och ställe i skogen och per telefon. Över en femtedel önskade kontakter via tjänsten MinSkog.fi och online-möten. 

Skogsägarna önskar råd som stöd för beslutsfattandet 

Skogscentralen tillhandahåller avgiftsfri rådgivning för skogsägare. Rådgivningsarbetet och kvaliteten av det har betydelse eftersom en stor del av finska skogsägare upplever att de behöver information och råd som stöd för beslutsfattandet i skogsfrågor.  

Skogscentralens rådgivare lägger fram synpunkter, alternativ och information, och kan hänvisa skogsägarna till företag och sammanslutningar som erbjuder kommersiella tjänster.  

- Under coronapandemin har skogsägarna vant sig vid att alltmer använda internet för kontakter med vänner och släktingar. I fortsättningen kommer också vi att utveckla nättjänsterna för distansrådgivning till skogsägare, säger näringsdirektör Anssi Niskanen vid Skogscentralen.  

Skogscentralens skogsrådgivning baserar på målet i den nationella skogsstrategin om att Finlands skogar ska användas på ett mångsidigt och ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt. Enligt strategin ska även skogsrådgivningen vara flexibel, verkningsfull och kundorienterad.  

Hjälp även från företagsrådgivningen och ut bildningarna 

Utöver verkningsfullheten hos rådgivningen till skogsägarna undersökte PTT också Skogscentralens företagsrådgivning och utbildningar med hjälp av intervjuer. Företagarna berättade att de fått hjälp från Skogscentralen med att utveckla affärsverksamheten. De sade också att de hittat nya kunder och samarbetspartner. 

- Skogscentralens företagsrådgivning har särskilt nått ut till små och medelstora företag och föreningar som tillhandahåller skogstjänster för skogsägare. Det är fint att undersökningsresultaten också visar att vi lyckats i vårt arbete, konstaterar ledande expert på företagstjänster Marko Ämmälä vid Skogscentralen.  

De som hade deltagit i Skogscentralens utbildning ansåg att utbildningen hade motsvarat förväntningarna och att de nya kunskaperna varit till nytta i det egna arbetet eller i behandlingen av de egna skogarna. Tre av utbildningarna som var föremål för utvärdering var webbinarier och två var terrängutbildningar.  

PTT:s rapport (på finska): Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan neuvontatyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian toteutusta