Skip to main content
News - 07.10.2021 13:54

Raportti: Metsäkeskuksen neuvonnasta on hyötyä metsänomistajille

Metsäkeskuksesta neuvontaa saaneista metsänomistajista lähes kaikki pitivät neuvontaa hyödyllisenä, käy ilmi Pellervon taloustutkimuksen raportista. Metsänomistajien mukaan neuvonta antaa tukea metsänhoitoon, vapaaehtoiseen suojeluun sekä Metsään.fi-palvelun käyttöön. Neuvonta myös innostaa tutustumaan omaan metsään ja sen käyttömahdollisuuksiin. 

Kaksi miestä katsoo metsässä tablettitietokonetta.

Kuvateksti: Suuri osa suomalaisista metsänomistajista kaipaa tietoa ja neuvoja metsäasioista päätöksenteon tueksi.  

Pellervon taloustutkimus on selvittänyt Metsäkeskuksen neuvontatyön vaikuttavuutta  teemahaastatteluilla ja kyselytutkimuksella, johon vastasi lähes tuhat metsänomistajaa.  

Metsänomistajat saivat kertoa kokemuksensa Metsäkeskuksen neuvonnasta. Metsänomistajilta kysyttiin myös heidän tavoitteistaan sekä siitä, kuinka he olivat hoitaneet ja käyttäneet omia metsiään vuoden sisällä. Kyselyyn vastasi 897 metsänomistajaa, jotka olivat saaneet neuvontaa Metsäkeskuksesta ja 94 verrokkiryhmän metsänomistajaa, jotka eivät olleet saaneet neuvontaa.  

Kaikkiaan 94 prosenttia neuvontaa saaneista metsänomistajista piti Metsäkeskuksen neuvontaa hyödyllisenä. Metsäkeskuksesta neuvontaa saaneilla metsänomistajilla kiinnostus metsänhoitotöihin, hakkuisiin ja luonnonhoidon keinoihin oli herännyt enemmän kuin niillä, jotka eivät olleet saaneet neuvontaa. Neuvontaa saaneet kertoivat myös oppineensa Metsään.fi-palvelun käyttöä ja käyttäneet palvelua todennäköisemmin kuin ne metsänomistajat, jotka eivät olleet saaneet neuvontaa.  

Metsäkeskuksen neuvontatyö oli herättänyt kiinnostuksen myös vapaaehtoiseen suojeluun, vaikka lopulta vain neljännes vastaajista oli alkanut suunnitella metsänsä suojelua. Yksi mahdollinen syy tälle oli, että kaikilla neuvotuille ei ollut METSO-ohjelman rahoitukseen sopivia kohteita. Eniten epävarmuutta vastaajilla oli siitä, oliko neuvonta tarjonnut vaihtoehtoja metsien käsittelyyn ja olivatko he saaneet riittävästi tietoa eri toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.  

-On selvää, että jatkossa metsänomistajille pitäisi nykyistä paremmin pystyä kertomaan niin jaksottaisen kuin jatkuvan kasvatuksen menetelmistä. Ja vaikutuksia tulisi kuvata euroina, koska ne on helpompi ymmärtää kuin esimerkiksi kuutiot, sanoo metsänomistajapalvelujen päällikkö Ilpo Rautio Suomen metsäkeskuksesta.  

43 prosenttia kyselyyn vastanneista toivoi, että saisi Metsäkeskuksesta neuvontaa jatkossakin. Neuvontaa toivottiin etenkin sähköpostitse, metsässä ja puhelimitse. Yhteydenpitoa Metsään.fi-palvelun kautta ja verkkotapaamisia toivoi yli viidennes vastaajista. 

Metsänomistajat kaipaavat neuvoja päätöksenteon tueksi 

Metsäkeskus tarjoaa yksityisille metsänomistajille maksutonta neuvontaa. Neuvontatyöllä ja sen laadulla on merkitystä, koska suuri osa suomalaisista metsänomistajista kaipaa tietoa ja neuvoja metsäasioista päätöksenteon tueksi.  

Metsäkeskuksen neuvojat tarjoavat metsänomistajille näkemyksiä, vaihtoehtoja ja tietoa metsäasioista ja ohjaavat yritysten ja yhteisöjen tarjoamien kaupallisten palveluiden pariin.  

- Koronaepidemian aikana metsänomistajat ovat oppineet käyttämään yhä enemmän internettiä yhteydenpitoon ystävien ja sukulaisten kanssa. Jatkossa mekin suunnittelemme verkkopalvelujen hyödyntämistä aiempaa enemmän metsänomistajien etäneuvonnassa, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Metsäkeskuksesta.  

Metsäkeskuksen metsäneuvonta pohjautuu Kansallisen metsästrategian tavoitteeseen, että Suomen metsät ovat taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä. Strategian mukaisesti myös metsäneuvonnan tulee olla joustavaa, vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä.  

Yritysneuvonnasta ja koulutuksista myös apua 

Metsänomistajien neuvonnan vaikuttavuuden lisäksi PTT selvitti myös Metsäkeskuksen yritysneuvonnan ja koulutusten vaikuttavuutta haastatteluilla. Yrittäjät kertoivat saaneensa Metsäkeskuksesta apua liiketoiminnan kehittämiseen. He kertoivat myös, että ovat löytäneet uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. 

-Metsäkeskuksen yritysneuvonnalla on tavoitettu erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat metsäpalveluita metsänomistajille. On hienoa, että tutkimustulokset myös kertovat onnistumisesta työssämme, toteaa yrityspalveluiden johtava asiantuntija Marko Ämmälä Metsäkeskuksesta.  

Metsäkeskukseen koulutuksiin osallistuneet arvioivat, että koulutus oli vastannut hyvin odotuksiin ja sen oppeja on mahdollista hyödyntää omassa työssä tai omien metsien käsittelyssä. Kolme arvioiduista koulutuksista oli webinaareja ja kaksi maastokoulutuksia.  

PTT:n raportti: Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan neuvontatyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian toteutusta