Skip to main content
Nyheter - 13.04.2021 09:27

Plantbestånden vårdas bra – men arealen möter inte skogsvårdsbehovet

Finlands skogscentral granskar kontinuerligt plantbestånd som vårdats med statligt kemera-stöd. På 86 procent av de plantbestånd som granskades i fjol hade skötseln utförts bra. Däremot hade nästan var tredje gallring av ungskog gjorts på ett sådant sätt att statsstöd inte kunde beviljas. Mängden plantbeståndsvård är fortfarande långt från målen i de regionala skogsprogrammen.

Röjning med röjsåg i plantskog.

Bildtext: Plantbeståndsvården är ett av de viktigaste skogsvårdsarbetena. Foto: Johanna Kleemola

Finlands skogscentral granskade tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog på uppemot 2 000 objekt i fjol. Ett sampel på drygt 1 800 hektar plantbeståndsvård granskades, och på 86 procent hade arbetet utförts väl och i enlighet med kemera-finansieringsvillkoren. Den vanligaste bristen var att plantskogen fortfarande var för tät efter arbetet. 

Slyröjningen hade i regel utförts bra på de granskade objekten. Slyröjning ska utföras i plantbestånd innan de är tre meter höga. Tidig vård av plantbestånd, som slyröjningen heter i kemera-lagen, utfördes med hjälp av statsstöd på nästan 42 000 hektar i fjol. Målet i de regionala skogsprogrammen är nästan 70 000 hektar per år. 

– Plantbestånden vårdas för lite och för sent. Om skötselarbetet försenas eller blir ogjort förstörs en del av plantorna i konkurrensen med gräs och förväxande lövträd. Samtidigt stiger kostnaderna när arbetet försenas, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Oskött skog repar sig dåligt 

Om skogsvården fördröjs leder det till att beståndet blir övertätt och huvudstammarnas grovleksutveckling lider. När plantskogen är för tät blir trädens kronor ofta hoptryckta, och träden har svårt att växa till grova timmerstammar. Klena träd utsätts ofta för snöbrott och vindskador efter en försenad gallring. Kemera-stödet som beviljas för vård av sådan skog heter stöd för vård av ungskog. 

I fjolårets granskningar fyllde bara två tredjedelar av vården an ungskog villkoren för kemera-stöd. På många av objekten kunde stöd inte beviljas eftersom det kvarvarande beståndet var för grovt och för få stammar hade fällts. Också i drivningskvaliteten fanns det ofta brister. 

– Kemera-stödet för vård av ungskog är avsett för gallring av övertäta och dåligt skötta skogar, där arbetet ofta kostar mer än vad det ger i inkomster. Men stöd söks ofta också för förstagallring av skötta skogar, vilket det inte är avsett för, säger Ari Nikkola, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral. 

Viltbuskage behövs

Skogsägare kan trygga den biologiska mångfalden och viltet genom att spara lövträd och viltbuskage i plantskogen redan vid slyröjningen. De här ställena sparas också vid kommande gallringar och andra avverkningar. Viltbuskage sänker inte kemera-stödet för plantbeståndsvården så länge de utgör mindre än 10 procent av skogsvårdsarealen. 

I fjol beviljades sammanlagt 40,2 miljoner euro i kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog, och för den summan vårdades cirka 156 000 hektar skog.  

Mer information om kemera-stödet finns på Skogscentralens webbplats.