Skip to main content
Nyhet - 08.10.2021 16:46

Otso Metsäpalvelut Oy:s konkurs kan leda till återkrav av kemera-stöd

Otso Metsäpalvelut Oy har lämnat in en konkursansökan, och detta kan påverka kemera-stöden som Skogscentralen betalar ut.

Dekorativ bild

Finlands skogscentral beviljar och betalar ut statliga kemera-stöd till privata markägare. Otso Metsäpalvelut Oy har planerat och verkställt arbeten som finansierats med kemera-stöd åt skogsägare. Kemera-finansierade arbeten som bolaget utfört åt markägare är byggande och förbättring av skogsvägar, vård av torvmarksskog, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling. Också stöd till projekt för vård av skogsnaturen har beviljats direkt till Otso, som har ansvarat för planeringen och verkställandet av projekten.

Om Otso Metsäpalvelut Oy försätts i konkurs förlorar det rätten att bestämma över sin egendom i konkursboet. Istället är det konkursboet och fordringsägarna som förvaltar egendomen och beslutar om den, och det är också de som fattar beslut om att eventuellt fortsätta med affärsverksamheten eller sälja den. Konkursförvaltaren som utses av domstolen ansvarar för att reda ut konkursboet. 

Det har beviljats cirka 4,1 miljoner euro i kemera-stöd för arbeten som Otso Metsäpalvelut ännu inte påbörjat eller har på hälft åt privata skogsägare, och 0,16 miljoner euro för naturvårdsprojekt. Det rör sig om cirka 4 250 stödmottagare och sammanlagt 445 projekt. Största delen av projekten är i norra Finland.

Skogsvägsprojekten och projekten för vård av torvmarksskog är samprojekt. I samprojekten har kemera-stöd beviljats till flera delägare. Projekten för vård av ungskog och vitaliseringsgödsling gäller i allmänhet en enskild markägare.

Återbetalning och återkrav av kemera-stöd 

Skogscentralen beviljar kemera-stöd på det villkor att arbetet verkställs enligt den plan som godkänts. Om arbetet inte slutförs och anmälan om verkställande inte lämnas in kan stödet som beviljats inte betalas ut. För verkställandet av skogsvägsarbeten och torvmarksskogsprojekt går det att söka tilläggstid på grund av ett oförutsägbart hinder. Högst två år tilläggstid kan beviljas. Ansökan om tilläggstid ska ske innan den ursprungliga tidsfristen för verkställandet löpt ut.

Om ett kemera-projekt inte slutförs enligt den plan som godkänts återkrävs stöd som redan betalats ut. Stödet återkrävs av den privata markägaren, som är stödmottagare enligt kamera-lagen. Så sker också i sådana fall där stödet som beviljats till markägaren har betalats direkt till verkställaren av arbetet.

Information till markägarna om situationen

Skogscentralen kommer inom de närmaste dagarna att per brev eller e-post meddela varje delägare och ombud i torvmarksskogs- och skogsvägsprojekten om situationen som Otso Oy:s konkurs innebär. Det rör sig om cirka 4 200 personer som är delägare och 395 olika projekt.