Gå direkt till innehållet

Miljöstödet intresserar – användningen av skogsvårdsstöd dalar

Pressmeddelande - 19.05.2022 09:12

Finlands skogscentral har i år ingått klart fler miljöstödsavtal med skogsägare än under tidigare år. Vid slutet av april hade 2,9 miljoner euro betalats i miljöstöd till skogsägare. Det var hela 40 procent mer än under motsvarande tid i fjol. För skogsvårdsarbeten betalades 7,1 miljoner euro i kemera-stöd, vilket var 28 procent mindre än under januari-april i fjol.

De utbetalda stöden för vård av äldre plantbestånd har minskat med cirka 40 procent från i fjol och 60 procent jämfört med 2020. Stödarealerna för hopsamling av klenträd och stödutbetalningarna för vård av torvmarksskog har minskat med ungefär en tiondel, men stödutbetalningarna för grundlig förbättring av skogsväg med 85 procent jämfört med i fjol. Arbetsmängderna inom vitaliseringsgödsling har ökat klart jämfört med tidigare år.

I några landskap har skogsägarna sökts kemera-stöd för skogsvård i nästan samma takt som i fjol. I Nyland, Egentliga Tavastland, Egentliga Finland och Mellersta Österbotten är minskningen mindre än tio procent. I Österbotten, Norra Karelen och Norra Österbotten är minskningen klart större än en tredjedel.

- När det gäller skogsvårdsarbete kan vi genom hårt arbete fortfarande nå fjolårets nivå, och då skulle årets användning av kemera-stöd vara 37–44 miljoner euro. Det finns medel på 57,1 miljoner euro att använda i år, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

I början av juni ändras stödvillkoren och nivån på stödet för vård av ungskog så att det blir lönsammare att vårda skogen och ta tillvara klenträd. Stödet höjs till 450 euro per hektar om man samlar ihop klenträd i samband med vården av ungskog. Tidigare har motsvarande stöd varit 430 euro per hektar.

Miljöstödet ökar kraftigt i popularitet

Naturvårdsmedel har betalats till skogsägare och verkställare av naturvårdsprojekt i snabb takt i år. Fram till slutet av april hade cirka 3,2 miljoner euro i naturvårdsmedel betalats, vilket är cirka 45 procent mer än under motsvarande tid i fjol.

Framför allt ökar användningen av miljöstöd. Under årets första fyra månader betalades 2,9 miljoner euro i miljöstöd. Skogsägare som ingår avtal om miljöstöd förbinder sig att lämna en värdefull naturmiljö utanför avverkningar och skogsvårdsarbete i tio år och får en ersättning för det.

De vanligaste miljöstödsobjekten har i år varit gamla moskogar med mycket död ved. De har utgjort ungefär 35 procent av miljöstödsobjekten. Näst vanligast var omedelbara närmiljöer till småvatten, 30 procent av objekten, och kärr, som utgjorde ungefär 13 procent.

Samtidigt hade 270 000 euro betalats i stöd för naturvårdsprojekt fram till slutet av april.

Värt att utnyttja kemera-stödet

Varje år får cirka 70 000 skogsägare statligt kemera-stöd för skogsvårdsarbeten. I fjol betalade Skogscentralen 42,3 miljoner euro i kemera-stöd till skogsägare för virkesproduktion och 9,8 miljoner för vård av skogsnaturen, varav 9,3 miljoner euro var miljöstöd.
 
Kamera-stöd kan sökas för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och hopsamling av klenträd, vård av torvmarksskog, byggande och grundlig förbättring av skogsväg samt vitaliseringsgödsling. Stöd beviljas också för naturvårdsarbeten och som miljöstöd till skogsägare.
 
Ansökan om stöd för tidig vård av plantbestånd samt vård av ungskog och hopsamling av klenträd görs lättast i MinSkog.fi. Där kan skogsägare också inleda utredningar för att frivilligt skydda områden i sin skog.
 
Mer information om utbetalningen av kemera-stöd i år finns på Skogscentralens webbplats.

Kampanjen Energi från skogen kör igång

Skogscentralen främjar i år vården av ungskog och hopsamling av klenträd i kampanjen Energi från skogen.
  
- Genom att vårda de unga skogarna kan vi ge träden rum att växa. I arbetet bör man ta hänsyn till naturens mångfald till exempel genom att spara lövträd, viltbuskage och död ved. I samband med vården av ungskog kan man samla ihop klenträd, som kan styras till energianvändning. Skogsenergi kommer i fortsättningen att ha allt större betydelse som en del av säkrad energitillgång och självförsörjningen inom energi, säger Juha Tuononen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Mer information om kampanjen finns på Skogscentralens webbplats

Mer information: 

om stöd för skogsvård: 
Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
040 065 3863
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi 

om naturvård och miljöstöd:
Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
050 336 8860
jarkko.partanenatmetsakeskus.fi 

om skogsvägar:
Mika Nousiainen
ledande expert på skogsvägar
050 372 6641
mika.nousiainenatmetsakeskus.fi 

om kampanjen Energi från skogen:
Juha Tuononen
expert på skogsvård
050 348 5599
juha.tuononenatmetsakeskus.fi

Allt fler går med i samfällda skogar Pressmeddelande - 13.05.2022 09:39
Fler grova naturvårdsträd kvar efter avverkning – ytterligare förbättringar behövs inom vattenvården Pressmeddelande - 20.05.2022 09:30