Gå direkt till innehållet

Hopsamlingen av klenträd i unga skogar ökade under årets första månader jämfört med fjolåret – även vägstöden ökar

Nyhet - 11.05.2023 08:24

I januari–april betalade Finlands skogscentral cirka 2,8 miljoner euro i Kemera-stöd till skogsägarna. Under början av året har miljöstöd och stöd för naturvårdsprojekt betalats för sammanlagt 3,4 miljoner euro. Jämfört med början av 2022 har särskilt hopsamling av klenträd i unga skogar blivit livligare. Skogsvägar har också byggts och reparerats med Kemera-stöd i större omfattning än för ett år sedan.

Klenvirke tas till vara vid gallringar i unga skogar. Foto: Sanna Talsta

För hopsamling av klenträd betalades under början av året 4,8 miljoner euro i stöd till skogsägarna, vilket är cirka 20 procent mer än under januari–april i fjol. Klenträd har samlats upp i unga skogar på sammanlagt 10 800 hektar. För tidig vård av plantbestånd betalades stöd för 0,5 miljoner euro och för vård av äldre bestånd 1,3 miljoner euro under början av året. Arbetsmängderna är på samma nivå som i fjol.

För vård av torvmarksskog betalades 0,6 miljoner euro i stöd i början av året, vilket är ungefär lika mycket som ett år tidigare. Under de fyra första månaderna utfördes klart mer arbeten på skogsvägar än under samma period i fjol. För stöd för byggande och grundlig förbättring av enskilda vägar användes 0,8 miljoner euro, det vill säga nästan tre gånger mer än under januari–april 2022.

– I år finns det över 47 miljoner euro att söka för olika vård- och iståndsättningsarbeten i skogarna. Det finns alltså rikligt med stöd och nu lönar det sig att söka, säger expert på projektförvaltning Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.  

Mer miljöstöd finns att söka än tidigare år

I miljöstöd och stöd för naturvårdsprojekt betalades under början av året 3,4 miljoner euro till skogsägarna, vilket är lika mycket som under januari–april i fjol.

Miljöstöden utgjorde cirka 2,9 miljoner euro. Genom ett miljöstödsavtal förbinder sig skogsägaren att avhålla sig från avverkningar och skogsvårdsarbeten i en värdefull naturmiljö i 10 år framåt och får kompensation i gengäld.

Närmiljöer kring småvatten och gamla moskogar med rikliga förekomster av död ved var de vanligaste miljöstödsobjekten som finansierades i början av året. Av de livsmiljöer som stöden beviljades för utgjordes cirka 30 procent av livsmiljöer som skyddas med stöd av skogslagen. Det visar att skogsägarnas intresse för att trygga naturvärdena överträffar de åtgärder som lagen kräver.

– I år delas ett rekordartat belopp ut i miljöstöd och stöd för naturvård, hela 17,5 miljoner euro. Nu lönar det sig för skogsägare att ansöka om miljöstöd till exempel tillsammans med en bekant skogsaktör, säger ledande experten på naturvård Riitta Raatikainen vid Finlands skogscentral.

Fram till utgången av april hade ca 460 000 euro betalats ut i stöd för naturvårdsprojekt. I naturvårdsprojekt vårdas och iståndsätts livsmiljöer och utförs vattenvårdsarabeten.   

Kemera-stöd kan sökas fram till hösten

Det nya stödsystemet för skogsbruket, Metka, ersätter det nuvarande Kemera-stödsystemet år 2024. Kemera-stöd kan sökas fram till hösten. Skogsägare ska lämna in sina Kemera-ansökningar till Skogscentralen senast 1.10.2023.

– Man hinner alltså ännu söka Kemera-stöd. Nu är det rätt tidpunkt att planera skogsarbetena för slutet av året och utnyttja de stöd som nu finns att söka. Det är bra att vårda skogarna i tid, uppmuntrar Niskanen.

Enligt planerna ska det nya stödsystemet för skogsbruket träda i kraft vid ingången till år 2024, men det förutsätter godkännande av EU-kommissionen. Om detaljerna för de nya stöden och stödnivåerna bestäms i en förordning som regeringen utfärdar efter handläggningen i kommissionen.  

Behandlingen av nya stöd inleds etappvis

När det nya stödsystemet träder i kraft börjar handläggningen av stödansökningar hos Skogscentralen i etapper. 

– I det första skedet handläggs ansökningar om stöd för vård av ungskog och stöd för vitaliseringsgödsling, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral. 

Läs mer om Kemera-stöd och det nya stödsystemet för skogsbruket på Skogscentralens webbplats.

Nästan 100 000 hektar skog planteras eller sås i vår Nyhet - 09.05.2023 08:08
Fler grova naturvårdsträd än tidigare sparas vid avverkning – vattenvården behöver fortfarande bli bättre Nyhet - 17.05.2023 08:53