Skip to main content
Pressmeddelande - 04.10.2021 09:16

Gallring av unga skogar ger klenvirke till energiproduktionen

Vid gallring av unga skogar tar man till vara klenvirke, som används till energiproduktion. Efterfrågan på skogsflis väntas öka kraftigt de närmaste åren, då energianvändningen av torv trappas ner. Finlands skogscentral genomför kampanjen Fixa min skog, och vill med den uppmuntra skogsägare och skogsproffs att vårda ungskogar och samla ihop klenvirke.

Vid gallring av unga skogar tar man tillvara klenvirke, som det kommer att behövas mycket mer av de kommande åren. Klenvirket blir till flis, som används för att ersätta den minskande användningen av torv och fossila bränslen i energiproduktionen.

Många förstagallringar är försenade, och drivningen av klenvirke skulle gå att öka betydligt. Det finns över en miljon hektar oskötta unga skogar i Finland där det skulle gå att ta ut klenvirke.

- Skötsel av unga skogar är till nytta på många sätt. Den gör att trädbeståndet snabbare kan växa till grovt och värdefullt timmer. Gallringen stärker också beståndets livskraft, växtkraft och tålighet mot skador. Vid skötselåtgärderna bör man spara död ved, eftersom den är viktig för naturens mångfald, säger Juha Tuononen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Största delen av skogsflisen som används i värme- och kraftverken har flisats av klenträd och hyggesrester. En mindre del är stubbar och grövre stammar. I fjol brändes 7,6 miljoner fastkubikmeter skogsflis i värme- och kraftverken, och av det kom 4,3 miljoner fastkubikmeter från klenvirke. Om all torv ersattes med skogsflis skulle behovet av skogsflis öka med cirka 8 miljoner kubikmeter.

Skogsägare kan ansöka hos Skogscentralen om kemera-stöd för vård av ungskog och hopsamling av klenträd. Det finns gott om stödmedel efter att ett tilläggsanslag på 3,75 miljoner euro för i år för dessa arbeten beviljades i årets första tilläggsbudget.

Skogscentralen uppmuntrar till hopsamling av klenträd

Skogscentralen har inlett kampanjen Fixa min skog. Med kampanjen vill man främja skogsvård i unga skogar och trygga tillgången till skogsenergi.

I oktober skickar Skogscentralen brev till cirka 16 000 skogsägare med information om specifika skiften där det kan finnas klenvirke som lämpar sig för energianvändning. I brevet uppmuntrar Skogscentralen skogsägarna att vårda skogen och ta tillvara klenvirke på ett sätt som beaktar naturvärden och deras egna mål.

Under höstens lopp ordnar Skogscentralen också Fixa min skog-evenemang på olika håll i Finland. Kampanjen fortsätter till årets slut. 

Mer information om kampanjen, skogsbruksstöd och skogsenergi finns på Skogscentralens webbplats.

Mer information om Fixa min skog-evenemangen finns i Skogscentralens evenemangskalender

Mer information:
Juha Tuononen
expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 050 348 5599
juha.tuononenatmetsakeskus.fi