Skip to main content
Pressmeddelande - 08.10.2021 09:18

De första beskogningsprojekten har genomförts – de flesta stödsökande inleder arbetet först i vår

Markägarna har visat stort intresse för stödet för beskogning av mark som inte är jord- och skogsbruksmark och inte heller är i annan användning. Hittills har bara en liten del av sökandena fått stödbeslut. Största delen av de inlämnade ansökningarna kommer att vara behandlade kring årsskiftet och då kan de som beviljats stöd inleda arbetet våren 2022.

Det har varit möjligt att ansöka om beskogningsstöd i drygt ett halvt år. Under denna tid har cirka 1 400 ansökningar kommit in till Skogscentralen. Beskogningsstöd har ansökts för en areal på sammanlagt cirka 5 900 hektar. Mest stöd har sökts för beskogning av torvutvinningsområden som tagits ur produktion – 2 650 hektar. För beskogning av mineralmarker har stöd sökts för 1 800 hektar, främst åkermark. Därtill har stöd sökts för 1 450 hektar andra torvbaserade områden. Också i det fallet handlar det främst om före detta åkrar.

NTM-centralen har gett ett utlåtande om 250 beskogningsprojekt. Skogscentralen har fattat beslut om 200 av dessa. Av ansökningarna har 73 godkänts i enlighet med ansökan och 76 ansökningar har avslagits i sin helhet. Till 43 av dem som fått beslut har stöd beviljats delvis.

NTM-centralerna har fått mer resurser för utlåtanden

Skogscentralen inhämtar NTM-centralens utlåtande innan ett beslut om beskogningsstöd fattas. NTM-centralen i Norra Karelen, som samordnar utlåtandena, har fått mer arbetskraft för att hantera anhopningen av begäranden om utlåtande. NTM-centralen konstaterar att man torde kunna handlägga de begärda utlåtandena under den kommande vintern.

Lagens villkor för beskogningsstöd begränsar möjligheterna att välja objekt

I lagen om stöd för beskogning fastställs tämligen entydigt hurdana objekt stöd kan beviljas för. Exempelvis kan bekämpningsmedel eller gödsel i ett grundvattenområde, planbestämmelser eller träd på en figur göra att stöd inte kan beviljas. Ett negativt utlåtande från NTM-centralen beror oftast på tidigare jordbruksstöd för ett åkerområde.

- Man bör komma ihåg att lagen föreskriver begränsningar som måste iakttas i besluten. Före detta åkermark som inte odlats på länge kan vara kraftigt slybevuxen och då kan finansiering inte beviljas eftersom kraftig slyväxt enligt lagstiftningen är ett hinder för beviljande av stöd, konstaterar Jussi Pirkonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Mer information om beskogningsstöd på vår webbplats

Mer information:

Jussi Pirkonen
chef, finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 040 357 1212
jussi.pirkonenatskogscentralen.fi

Miina Jahkonen
koordinator, beskogningsstöd
NTM-centralen i Norra Karelen
tfn 029 502 6049
miina.jahkonenately-keskus.fi