Skip to main content
Nyheter - 19.11.2020 15:37

Fuktighetskartor hjälper i drivningsplaneringen

Nya fuktighetskartor ska göra det lättare att avverka skog året runt. När terrängen är våt och ofrusen bär den dåligt de tunga skogsmaskinerna. Med hjälp av fuktighetskartor kan entreprenörerna på förhand se var det eventuellt är väta och undvika de ställena vid virkesdrivningen.

fuktikghetskarta

Bildtext: Fuktighetskartorna gör det lättare att identifiera också små platser på mineralmark där det kan bli stora spår vid virkesdrivningen. På de här ställena kan det också finnas rännilar som inte syns på vanliga kartor men som är viktiga för mångfalden.

Klimatförändringen förkortar vintrarna och försvårar virkesdrivningen. Blöt terräng bär de tunga skogsmaskinerna dåligt, och de kan lämna djupa spår.

Naturresursinstitutet har sammanställt kartmaterial som entreprenörerna kan använda för att identifiera fuktiga ställen på förhand. Med hjälp av kartorna kan man planera till exempel körstråken så att de inte går via fuktiga sänkor. Småvatten kan korsas på ställen där det orsakar minst spår.

Kartmaterialet gör det lättare att identifiera livsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden, till exempel rännilar som inte finns med på vanliga kartor.

– När objekten har identifierats i tid kan de lämnas utanför avverkningen. Man kan också använda kartorna som hjälp när man planerar skyddszoner av varierande bredd, säger Antti Leinonen, projektchef för projektet Freshabit LIFE IP vid Finlands skogscentral.

Information om nästan hela Finland 

Fuktighetskartorna täcker nästan hela Finlands område. Kartorna har producerats utifrån höjdskillnader i terrängen och uppgifter om vilka vägar ytvattnet rinner. På så sätt har man fått fram på vilka ställen ytvatten och fukt sannolikt samlas. Vädervariationer och jordartens inverkan på fuktighetsförhållandena har däremot tills vidare inte beaktats närmare i produktionen av kartorna. 

Fuktighetskartorna kan tas i bruk genom Finlands skogscentrals elektroniska gränssnitt, och de finns också på geodatatjänsten Paituli. 

– Det är lätt att ta det digitala kartmaterialet med sig till exempel ut i skogen, säger Leinonen. 

Fuktighetskartorna är en del av Skogscentralens geodatamaterial för naturhänsyn. Mer information om hur man använder fuktighetskartorna finns i Naturresursinstitutets finska publikation

Också drivningsduglighetskartor hjälper 

I drivningsplaneringen kan man också använda sig av Skogscentralens drivningsduglighetskartor. På dem ser man hur pass väl marken bär tunga skogsmaskiner under olika årstider. På kartan ser man tydligt vad som är vinterstämplingsposter och vilka objekt som går bra att avverka sommartid. 

Man kan använda drivningsduglighetspartorna för att planera virkesdrivningen på objekt som passar föret. På så sätt minskar också risken för terräng- och beståndsskador. 

Mer information om drivningsduglighetskartorna finns på Skogscentralens webbplats.