Skip to main content
Pressmeddelande - 15.02.2021 11:37

Fler avverkningar planerades i privatskog 2020 trots coronapandemin

Mängden planerade avverkningar i privatskog ökade med åtta procent år 2020 jämfört med 2019, enligt de anmälningar om användning av skog som kommit in. De planerade avverkningarna av stockvirke ökade med så mycket som en tredjedel, medan de planerade massavedsavverkningarna minskade något. Den totala avverkningsarealen ökade en aning. De planerade avverkningarna ökade alltså trots coronapandemin, vilket har en positiv inverkan på den samhällsekonomiska återhämtningen.

Enligt de anmälningar om användning av skog som kommit in uppgick de planerade avverkningarna i privatägd skog till cirka 47 miljoner kubikmeter i fjol. Mängden ökade med nästan 4 miljoner kubikmeter, alltså 8 procent, från året innan. Speciellt planerna på förnyelseavverkningar ökade.

De planerade avverkningarna av stockträd ökade med nästan 5 miljoner kubikmeter (+32 %). De planerade avverkningarna av massaved minskade med ungefär en miljon kubikmeter (-4 %). 2019 var mängden planerade avverkningar ovanligt liten. Detta förklarar ökningen av i synnerhet timmeravverkningar under fjolåret.

Mätt i areal anmäldes avverkningsplaner på cirka 490 000 hektar privatskog i fjol, vilket är ungefär en procent mer än året innan. Av den här mängden var cirka 100 000 hektar förstagallringar (förändring +1 %), cirka 260 000 hektar senare gallringar (-5 %) och cirka 110 000 hektar förnyelseavverkningar (+12 %).

Plock- och luckhuggning, som används inom kontinuerlig beståndsvård, anmäldes i fjol på cirka 10 000 hektar, alltså 2 procent av avverkningsarealen i privatskog. Utöver dessa har avverkningar inom kontinuerlig beståndsvård också kunna anges som andra avverkningar i anmälan om användning av skog, till exempel som gallringsavverkningar.

Mängden planerade avverkningar började öka efter sommaren

Förändringarna i marknaden för skogsindustrins slutprodukter avspeglar sig på virkesmarknaden och avverkningsplanerna i de privata skogarna. Under det första halvåret i fjol påverkades avverkningsplanerna av arbetsmarknadskonflikterna, av den milda vintern som försvårade virkesdrivningen i södra Finland, och speciellt av coronapandemins utbrott.

Efterfrågan på papper ute i världen fortsatte att minska under året. Cellulosa- och kartongprodukter klarade sig bättre på marknaden. Under slutet av året ökade efterfrågan på speciellt sågvaror, vilket ledde till fler planerade stockavverkningar.

- Fjolårets planerade avverkningar blev sist och slutligen mycket nära femårsmedeltalet. Detta är ett mycket positivt resultat med tanke på hur kraftigt coronapandemin har påverkat ekonomin. Det är ekonomiskt viktigt och hör också till god skogsvård att avverkningar görs i rätt tid. Det är viktigt att vi också i fortsättningen kan ta hand om skogens växtkraft, kolbindingsförmåga, hälsa och biologiska mångfald långsiktigt och över konjunkturerna, säger näringsdirektör Anssi Niskanen vid Finlands skogscentral. 

Anmälningar om användning av skog berättar om avverkningsplaner 

Skogscentralen följer med hjälp av anmälningarna om användning av skog med hur mängden planerade avverkningar utvecklas. Det bygger på en uppskattning av det avverkningssätt som angetts och hur mycket virke det beräknas ge.

Anmälan om användning av skog ska enligt lagen göras minst tio dygn före varje försäljningsavverkning. Anmälan är i kraft i tre år, så avverkningen kan göras långt efter att den anmälts. Oftast genomförs avverkningarna inom 2–8 månader efter anmälan. Fördröjningen innebär bland annat att den kraftiga ökningen av anmälningar i slutet av fjolåret märks i genomförda avverkningar först i år.

Uppföljningen av mängden planerade avverkningar ger inte samma resultat som statistiken om genomförda virkesaffärer och avverkningar, men ger i allmänhet en bra bild av utvecklingens riktning och storleksklass. Uppgifterna om planerade avverkningar enligt landskap och avverkningssätt uppdateras varje vecka i Finlands skogscentrals uppföljningstjänst. På sidan finns också statistik över tidigare år.

Mer information om planerade avverkningar åren 2016–2020 finns som bilaga.

Tilläggsuppgifter:  

Anssi Niskanen
näringsdirektör
Finlands skogscentral
tfn 040 350 3064
anssi.niskanenatskogscentralen.fi