Gå direkt till innehållet

Data från avverkningsmaskinen kan komma till nytta i bekämpningen av rottickan

Nyhet - 12.10.2022 08:28

Granens rotticka orsakar kännbara förluster för skogsägarna, men ofta är det svårt att upptäcka skadan innan man avverkar. Ett träd av timmermått förvandlas till mindre värdefull massa- eller energived om det visar sig vara skadat av rotröta i basen. Rötskadade träd måste kapas på ett annat sätt än vanligt vid avverkningen. I projektet Tyvituho undersöker man nu möjligheterna att använda information om förekomsten av röta i bekämpningen av rottickan. Möjligheterna presenterades vid en träff med intressegrupper i september.

Granens rotröta kan konstateras med säkerhet först vid avverkningen. Foto: Henna Höglund

Metsäteho har utvecklat en funktion för att identifiera röta i de data som avverkningsmaskinen producerar. Till förarens yrkeskunskap hör att kunna identifiera en rötskadad stock och kapa bort den skadade delen. När man analyserar data från avverkningsmaskinen och kapningen av trädstammarna kan man få information om andelen infekterade stammar.

– Rötinformationen gör det lättare att förutse risken för rotticka i närheten, och informationen är till hjälp också när man väljer trädslag i fortsättningen. Om man upptäckt rotröta vid slutavverkningen är det inte värt att plantera gran på samma ställe, utan till exempel björk, säger projektchefen Henna Höglund vid Skogscentralen.

Data från maskinerna skulle alltså göra det möjligt att veta mer exakt var det lönar sig att byta trädslag.

Rottickan infekterar skog urskillningslöst, oberoende av ägarhistorik och fastighetsgränser, och det är värt att beakta i alla skogsbruksarbeten. Till exempel att gynna lövträd och att undvika naturlig underväxt vid skogsförnyelse är viktiga åtgärder i drabbade skogar.

Rotröta hämmar skogens tillväxt och medför kostnader

Rottickan gynnas av klimatförändringen i och med att dess spridningssäsong förlängs när temperaturerna stiger. Dessutom framskrider svampsjukdomen snabbare när trädens tillväxt ökar. När rottickan sedan slår till försämrar den trädbeståndets tillväxt och höjer kostnaderna för virkesdrivningen. Dessutom kräver den satsningar på bekämpningsåtgärder.

I södra och mellersta Finland är det obligatoriskt att bekämpa rottickan genom stubbehandling vid avverkning på mineralmark under den tjälfria perioden och även i avverkningar på torvmark i södra Finland om beståndet är barrträdsdominerat.

– I framtiden kan stubbehandlingens effektivitet möjligtvis utökas med hjälp av virus. Då försvagas rötinfekterade stubbars förmåga att sprida sjukdomen. Förutom stubbehandlingen är tajmingen av avverkningarna och byte av trädslag viktiga delar av bekämpningen av rotröta också i framtiden, säger Höglund.

Rottickans framfart och möjligheterna att använda maskindata väckte livlig diskussion på en workshop som Tyvituho-projektet ordnade i september. Projektarbetet fortsätter med samtal med intressegrupper om öppna data och med utveckling av metoderna. I projektet deltar Naturresursinstitutet Luke, Skogscentralen och Metsäteho. Projektet pågår till slutet av 2023. 

  Projektet Tyvituho är en del av Jord- och skogsbruksministeriets Fånga kolet-helhet med klimatåtgärder. Åtgärderna siktar på att minska utsläppen av växthusgaser från jord- och skogsbruket och annan markanvändning samt att stärka kolsänkorna och kollagren.

De första Pro skog-priserna delades ut till föregångare i skogsbranschen Nyhet - 07.10.2022 08:13
Nya metoder för plantskogsvård testades i hjortdjurstäta områden Nyhet - 14.10.2022 08:14