Skip to main content
Nyheter - 17.11.2020 14:41

Användningen av Katso-koder för elektroniska skogsskattedeklarationer upphör

Beskattningssammanslutningar och dödsbon med FO-nummer har i flera år använt Katso-koder för att göra sina elektroniska skogsskattedeklarationer. Katso-koderna och -fullmakterna upphör att gälla 31.12.2020. Nu ska man övergå från Katso-fullmakter till att använda Suomi.fi-fullmakter. Katso-fullmakterna omvandlas inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter, utan varje enskild beskattningssammanslutning och varje enskilt dödsbo med FO-nummer ska på egen hand ansöka om nya fullmakter.

koristeellinen kuva

Bildtext: Ansökningarna om Suomi.fi-fullmakter väntas öka betydligt de närmaste veckorna och månaderna.

Skatteförvaltningen har följt ansökningarna om Suomi.fi-fullmakter under en längre period. Tills vidare har ansökningstakten varit tämligen långsam och därför kan man räkna med hård rusning under de närmaste veckorna och månaderna. I Finland finns det nästan 100 000 beskattningssammanslutningar och dödsbon som äger minst två hektar skog. Antalet delägare i dessa är sammanlagt över 300 000.

Skogsskattedeklarationer som gäller skatteåret 2020 ska lämnas senast före utgången av februari 2021. Om Suomi.fi-fullmakterna inte är ordnade då, är det enda sättet att sköta saken att lämna in deklarationen till skattemyndigheten på en pappersblankett.

Största delen av dem som använder fullmakter kan hantera övergången till Suomi.fi på egen hand. Skogssammanslutningar och dödsbon med FO-nummer måste göra en fullmaktsansökan som behandlas av en tjänsteman. 

Reservera tid för ansökan om fullmakter 

Beskattningssammanslutningar och dödsbon med FO-nummer bör reservera tillräckligt med tid för ansökan om Suomi.fi-fullmakter. Ansökan kan skickas antingen i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst, lämnas in på närmaste skattebyrå eller skickas per post.

Följande handlingar behövs för ansökan om fullmakter: 

  • En ansökan som skrivits ut på papper och undertecknats av alla delägare i beskattningssammanslutningen eller dödsboet, där någon av delägarna befullmäktigas att hantera gemensamma skatteärenden (Anvisningar och ansökan https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan
  • Kopior av undertecknarnas finländska, gällande pass eller identitetskort (kopia av körkortet godtas inte). En undertecknare som saknar pass eller identitetskort kan besöka Skatteförvaltningens serviceställe för att identifiera sig. Skatteförvaltningens tjänsteman kontrollerar om personen kan identifieras med hjälp av de uppvisade dokumenten (körkort, föråldrat pass osv.). 
  • En kopia av delägarförteckningen i bouppteckningsinstrumentet, om det gäller ett dödsbo. 

När ansökan om fullmakt har godkänts får sökanden ett meddelande om det till den e-postadress som uppgavs i ansökan. Därefter kan den som ansökte om fullmakterna på egen hand befullmäktiga till exempel sig själv eller bokföringsbyrån att hantera sammanslutningens skatteärenden. 

Den egentliga skogsskattedeklarationen görs därefter med den befullmäktigades personliga bankkoder i tjänsten skatt.fi på samma sätt som tidigare. Den befullmäktigade ska ha tillgång till nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort. 

Mer information om övergången till Suomi.fi-fullmakter finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Basinformation om Suomi.fi-fullmakter för skatteärenden.

Påverkar inte dödsbons och sammanslutningars användning av MinSkog.fi

Att Katso-tjänsten upphör och övergången till Suomi.fi-fullmakter gäller användningen av Skatteförvaltningens tjänster. Förändringen påverkar inte skogsägarnas användning av MinSkog.fi. Skogscentralen får informationen om fastigheternas ägare från Lantmäteriverkets fastighetsregister.

Medlemmar i skogssammanslutningar kan logga in i MinSkog.fi direkt utifrån sitt ägarskap. Delägare i dödsdon behöver skicka en kopia av bouppteckningen till Skogscentralens kundtjänst.

Skogscentralen sparar användarrättigheterna i sitt kundregister, och efter det kan dödsboets medlemmar logga in i MinSkog.fi. Skogsägare loggar in med sina bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt personkort.