Skip to main content
Pressmeddelande - 31.03.2021 12:38

Ansökan om beskogningsstöd började livligt

I början av mars blev det möjligt att ansöka om beskogningsstöd, och markägarna har ansökt mycket flitigt. Under den första månaden har Skogscentralen fått in 470 ansökningar för sammanlagt nästan 3 000 hektar. Två tredjedelar av ansökningarna har gjorts i den elektroniska ansökningstjänsten som öppnades 23.3.2021.

Hittills har det sökts beskogningsstöd för ett värde av cirka 7,5 miljoner euro, vilket som det nu ser ut skulle överskrida vad Skogscentralen fått fullmakt att godkänna. Hittills har ungefär hälften av ansökningarna granskats. 

I statsbudgeten har 5,4 miljoner euro anslagits för beskogningsstöd. Jord- och skogsbruksministeriet undersöker som bäst möjligheterna att utöka fullmakten att godkänna ansökningar. 

När fullmakten överskrids ställs stödansökningarna i kö i väntan på att det blir möjligt att godkänna ansökningar igen. Ansökningar kan fortfarande skickas till Skogscentralen som normalt, och de behandlas i den ordning de kommit in. 

- Skogscentralen kommer att kunna fatta de första stödbesluten under den senare hälften av april. Beskogning av områden som inte är jord- eller skogsbruksmark är krävande och bör planeras noga, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral. 

Mest stöd har sökts i Norra Österbotten, Södra Österbotten och Lappland 

Ungefär hälften av de inkomna ansökningarna om beskogningsstöd, för ett värde av 3,7 miljoner euro, har granskats administrativt vid Skogscentralen. Mest stöd har det sökts i Norra Österbotten, över en miljon euro. Näst mest intresse har stödet väckt i Lappland och Södra Österbotten. I båda landskapen har det fyllts i ansökningar för ett värde av nästan 500 000 euro. 

Målet med beskogningsstödet är att stärka kolsänkorna och öka mängden skogsmark. Stödet uppmuntrar markägare att plantera skog på skoglösa områden som inte är i annan användning. 

Beskogningsstöd kan beviljas för områden som inte är jordbruksmark eller skogsmark. Området som beskogas ska vara lämpligt för skogsodling med avseende på natur och vattenhushållning. NTM-centralerna ger utlåtanden om ansökningarna, och efter det fattar Skogscentralen sitt stödbeslut, som beaktar NTM-centralens utlåtande. 

Beskogningen kan påbörjas först efter att man fått ett stödbeslut av Skogscentralen. Anläggningsåtgärderna för beskogningen ska vara slutförda senast vid utgången av det andra kalenderåret efter året då ansökan godkänts. Så om ansökan godkänns i vår ska beskogningen vara klar före slutet av 2023. 

Mer information om beskogningsstöd och om att söka beskogningsstöd finns på Skogscentralens webbplats. 

Mer information ger: 

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi 

Anna Rakemaa
skogsdirektör
Finlands skogscentral
tfn 040 352 9080
anna.rakemaaatmetsakeskus.fi