Skip to main content
Nyheter - 24.02.2021 11:07

Aktörer i skogsbranschen hjälper markägare att söka miljöstöd

År 2020 ingicks rikligt med frivilliga miljöstödsavtal. Skogscentralens kundrådgivare ger skogsägare råd i hur man ansöker om miljöstöd och också de som tillhandahåller tjänster i skogsbranschen hjälper i allt större utsträckning till med beredningen av ansökningar. I år finns det över 8 miljoner euro att söka i miljöstöd, vilket är mer än vad som utnyttjades år 2020.

bäck

Bildtext: Ungefär en tredjedel av miljöstödsobjekten är närmiljöer till småvatten. Foto: Riitta Raatikainen

Det finns fortfarande gott om skogsägare som förhåller sig positivt till skydd, och objekt som lämpar sig för frivilligt skydd. Ett miljöstödsavtal kan ingås antingen för ett nytt objekt eller som förlängning av ett avtal som håller på att gå ut. I år upphör avtal som ingåtts år 2011 för 10 år och avtal som ingåtts år 2001 för 30 år. Den sista posten i de här avtalen på 30 år kan inte betalas på grund av att den Kemera-lag som gällde när avtalen ingicks har upphävts.

– Karga och trädfattiga objekt finansieras inte, förutom ifall de ligger inom ett avtalsområde. Stöden riktas till sådana objekt där nyttan för mångfalden och den ekonomiska effekten för skogsägaren är som störst, säger ledande experten på naturvård Riitta Raatikainen vid Finlands skogscentral.

I samband med rådgivningen utreds den lämpligaste skyddsformen för markägaren och objektet.  Om värdefulla naturobjekt faller utanför ett område som ingår i ett miljöstödsavtal, bör skogsvårdsåtgärder undvikas på dem även framöver.   

Aktörerna i skogsbranschen har en viktig roll

Allt fler skogsaktörer har på senare år medverkat i beredningen av miljöstödsansökningar. År 2020 hörde cirka 550 hektar av miljöstödsbesluten samman med ansökningar som hade upprättats av aktörer. Arealen fördubblades jämfört med året innan. Skogsägarna kan kontakta valda aktörer för att få hjälp med beredningen av miljöstödsansökan till exempel via tjänsten MinSkog.fi.

Pekka Tuomisto, specialsakkunnig vid skogsvårdsföreningen i Birkaland, började efter en lång paus igen bereda miljöstödsansökningar förra hösten. Arbetstid hade reserverats för uppgiften, som ledde till att sju miljöstödsbeslut godkändes redan under fjolåret.

– Beredningen av miljöstödsansökningar är en uppgift som sitter bra i den övriga rådgivningen – på samma sätt som när NTM-centralen bereder Metso-projekt. På samma gång kan även andra skogsärenden gå framåt. Miljöstödet har tagits upp främst på initiativ av experterna i vår förening. Skogsägarna förhåller sig i huvudsak rätt så positivt till frivilligt skydd, säger Tuomisto.

Naturdata och introduktion från Skogscentralen

På riksnivå har miljöstödsavtal tills vidare bara ingåtts för ungefär hälften av de lämpliga skyddsobjekten. Av Skogscentralens skogliga information framgår att det fortfarande finns trädbevuxna och för finansiering lämpliga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen och enligt Metso-programmet som inte har skyddats genom avtal.

– Miljöstödsavtalen har i huvudsak formats kring objekt som är förenliga med skogslagen, såsom bäckar och rännilar. Det största objektet som jag skött beredningen av var emellertid en moskog där det fanns rikligt med död ved. Det finns säkert gott om objekt som skulle lämpa sig för skydd även i vår förenings verksamhetsområde, konstaterar Pekka Tuomisto.

Skogscentralen stöder ansökningsberedningen bland aktörerna med hjälp av utbildningar, och vid behov kan en aktör också få en personlig stödperson som ger introduktion i ämnet. Den öppna skogliga informationen och de specifika uppgifter som fås med skogsägarens samtycke i MinSkog.fi  är till hjälp vid beredningen.

- Jag har haft nytta av den öppna skogliga informationen och de naturdata som finns i min egen organisation, men också av de observationer som skogsägarna och våra experter har gjort. I våras gick jag Skogscentralens kurs i hur man bereder ansökningar. Jag har också studerat Skogscentralens material på egen hand och Skogscentralens personal har gärna ställt upp med handledning i projektberedning, berättar Tuomisto.