Siirry pääsisältöön

Elinympäristöjen hoito ja kunnostus

Monimuotoisuudelle arvokkaissa elinympäristöissä voi olla hoito- tai kunnostustarvetta. Hoitotarve voi syntyä luontaisesta puuston kasvusta, joka uhkaa muun muassa arvokasta lehdon tai paahde-elinympäristön lajistoa. Kunnostustarve on syntynyt yleensä ihmisen toiminnan kuten ojituksen seurauksena.

Elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöitä voivat olla muun muassa

  • lehtolajiston, kuten jalopuiden ja lehtopensaiden hyväksi tehtävä raivaus tai puuston poisto
  • arvokasta lehtolajistoa uhkaavan vieraslajin torjunta
  • paahde-elinympäristön lajistoa varjostavan puuston ja kasvillisuuden poisto
  • lähteen ja siitä lähtevän purku-uoman kunnostustyö
  • veden palauttaminen luonnontilaiseen purouomaan
  • puroon laskevien ojien tukkiminen tai ohjaaminen pintavalutukseen
  • puustoisen korven tai rämeen ojien tukkiminen tai padottaminen
  • veden palauttaminen valuma-alueelta luonnontilaiselle suolle
  • palaneen ja hiiltyneen puun tuottaminen kulottamalla
  • lahopuun tuottaminen

Elinympäristön hoidon suunnittelu- ja toteutustukea voi hakea ympäristötukihakemuksen laadinnan yhteydessä. Elinympäristöjen hoito- ja kunnostuskohteita voidaan koota myös Metsäkeskuksen suunnittelemaksi alueelliseksi luonnonhoitohankkeeksi, jolle haetaan toteuttaja avoimen hankehaun kautta.

Luonnonhoito ympäristötuen tai luonnonhoitohankkeen yhteydessä on osa METSO-ohjelman toteutusta, eikä töistä aiheudu metsänomistajalle kustannuksia. Elinympäristöjen hoitoa ja kunnostusta voidaan tehdä myös arkimetsänhoidon yhteydessä.

Lisätietoja