Gå direkt till innehållet

Momsbeskattning

En skogsägare kan vara momsskyldig i egenskap av primärproducent. En skogsägare som idkar momsskattepliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga. Anmälan behöver ändå inte göras ifall omsättningen under räkenskapsperioden (12 månader) är under 15 000 euro. Frivillig anmälan till registret över momsskyldiga kan vara befogat eftersom skogsbruket ofta innebär momsbelagda utgifter. Att driva verksamhet utanför momsbeskattningen är till fördel bara om företagets produkter säljs direkt till konsumenterna och det finns väldigt lite inköp. 

När en skogsägare har anmält sig som momsskyldig och upptagits i momsregistret säljs produkterna och tjänsterna med skatt, det vill säga på virkespriset tillkommer mervärdesskatt. Den moms som ingår i priset på förnödenheter och tjänster som anskaffats för affärsverksamheten (skogsbruket) är avdragsgill. 

Anmälan till registret över momsskyldiga

En privatperson kan ansöka om FO-nummer och anmäla sig som momsskyldig i MinSkatt eller med en etableringsanmälan. Etableringsanmälan (Y3-blanketten) fås från Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst och Skatteförvaltningens verksamhetsställen. 

En beskattningssammanslutning ansöker eller anmäler man som momsskyldig med blankett Y2. Om sammanslutningen redan har ett FO-nummer och man vill att verksamheten ska bli momspliktig, fyller man i blankett Y5. 

Om den momspliktiga verksamheten upphör måste det här genast meddelas till Skatteförvaltningen med blankett Y6. Om din skatteperiod för moms är ett år och du lägger ned verksamheten mitt i skatteperioden upphör skatteperioden på nedläggningsdagen. Lämna momsdeklarationen och betala skatten senast den tolfte dagen i den andra månaden efter den månad då verksamheten lades ned. Det betyder alltså att momsdeklarationen för nedläggningsåret ska lämnas och momsen betalas tidigare än vanligt. 

Momsbeskattning av dödsboet

Dödsboet fortsätter idka momskattepliktig verksamhet om personen som lämnar arvet har varit momskatteskyldig. FO-numret förblir detsamma. Momskatteskyldigheten fortsätter ända tills arvet skiftas, fastigheten överlåts eller nedläggningsanmälan görs. 

Beräkning av skatten

På virkeshandel tillämpas den allmänna skattesatsen 24 procent. Virkesköparen betalar 24 procent moms på försäljningspriset. Exempelvis vid en affär på 10 000 euro betalar köparen 2 400 euro i moms till säljaren. De pengar som kommer in på kontot består således av köpepriset + mervärdesskatt - förskottsinnehållning. Exempelvis vid ett rotköp på 10 000 euro kommer följande in på kontot: 10 000 euro + (0,24 x 10 000) – (0,19 x 10 000) = 10 500 euro. Erhållen moms framgår av det sammandrag som virkesköparen ger säljaren. 

Momsprocenten för köpta varor och tjänster kan vara 24, 14, 10 eller 0 procent. Momsens belopp framgår av kvittot. 

Anmälan av mervärdesskatten

En momsskyldig skogsägare måste inte deklarera momsen om det inte finns något att deklarera, till exempel virkesförsäljning eller avdragbar momsskatt. En förutsättning är att skatteperioden är ett kalenderår och att skogsägaren inte idkar annan momspliktig verksamhet. 

Skatteförvaltningen skickar inte längre ut särskilda blanketter eller anvisningar som har med momsen att göra. Momsen och andra skatter på eget initiativ anmäls nu i MinSkatt. Momsskattedeklarationen kan endast i specialfall göras med pappersblankett, till exempel om det är omöjligt att göra den elektroniskt på grund av tekniska hinder.  

En momsskyldig skogsägare meddelar på eget initiativ försäljningens moms per skattesats, inköpens moms samt skillnaden mellan momsen på det som har sålts och det som har köpts. Momsskattedeklarationen för skogsägare med årsförfarande måste vara inlämnad senast 28.2.2022.  

Betalning av skatten

Behovet av att betala moms framgår av momsdeklarationen. Moms ska betalas om den moms som härrör från försäljning är större än den moms som ingår i inköpen. Skogsägare med årsförfarande måste betala momsen självmant senast 28.2.2022. Enklast är det att betala i MinSkatt i samband med att deklarationen görs. 

När den skatteskyldiga betalar skatt till banken måste hen använda ett personligt referensnummer. Referensnumret har varit det samma sedan 2018. Skatterna bör betalas till Skatteförvaltningens konton i Danske Bank och Nordea. Kontonummer och referensnummer får man genom att logga in på MinSkatt. Du kan även ta reda på dem genom att ringa till Skatteförvaltningens MinSkatt-telefonnummer 029 497 017. Om du gör en skattedeklaration för någon annan måste du också ta reda på kontonummer och referensnummer för betalningen.  

Skatteåterbäring

Skogsägaren får återbäring på momsen om den skatt som avdras för målperioden är större än den skatt som ska betalas. För moms som berättigar till återbäring görs ingen separat ansökan. Skatteförvaltningen betalar ut återbäringen genast när ärendet har behandlats om inte kunden har valt ett annat datum för återbäringen eller bestämt en återbäringsgräns eller det finns andra hinder för att göra utbetalningen. 

Det går att ändra återbäringsdatum och på det viset kan skogsägaren påverka om återbäringen lämnas orörd i väntan på skatter som ska betalas eller om den betalas ut genast. Ändringar i återbäringsdatum och återbäringsgräns gör du i MinSkatt

När momsen deklareras elektroniskt kommer återbäringen snabbare in på kontot.