Gå direkt till innehållet

Landskapens skogsråd

På den här sidan

Landskapens skogsråd främjar det regionala samarbetet mellan de skogsbaserade näringarna och skogssektorn.

Skogsråden är inte egentligen en del av Skogscentralens verksamhet, men i lagen om Skogscentralen står det att de ska grundas. Skogsrådens viktigaste uppgift är att göra upp de regionala skogsprogrammen.

Målsättningarna i de regionala skogsprogrammen härstammar från områdenas egna utvecklingsbehov och målen i den nationella skogsstrategin. I programmen sammanjämkas ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella mål. I fokus ligger en mångsidig och hållbar användning av skogen.

Det finns fjorton skogsråd och deras mandatperiod är fyra år. Skogsrådens medlemmar representerar skogssektorns aktörer, den offentliga förvaltningen, medborgarorganisationer och intressentgrupper. I lagen sägs att skogsråden brett ska representera den centrala expertis som krävs för att främja de skogsbaserade näringarna i respektive landskap.

Jord- och skogsbruksministeriet utser skogsråden för fyra år i taget utgående från Skogscentralens förslag. De nuvarande skogsrådens mandatperiod började 15.5.2019.

Skogsrådens uppgifter

 • De regionala skogsråden främjar det regionala samarbetet mellan de skogsbaserade näringarna och skogssektorn.
 • Skogsråden gör upp regionala skogsprogram i brett samarbete samt följer och främjar verkställandet av dem tillsammans med andra aktörer på området.
 • Skogsråden drar upp linjerna för hur finansieringen av hållbart skogsbruk ska riktas i landskapet och tar vid behov ställning till program och planer som är viktiga för skogssektorn.
 • Skogsråden upprätthåller skogsbrukets synlighet och relevans och tar initiativ i samband med utvecklandet av näringar som bygger på skogen.

Till skogsråden hör högst 15 medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant. Medlemmarna måste ha bred expertis inom utvecklandet av de näringar som anknyter till landskapets skog och frågor som har med skogarnas ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet att göra.

Skogsrådens ordförande

Norra serviceområdet

 • Kajanaland: ordförande Asko Piirainen, vice ordförande Eila Aavakare
 • Norra Österbotten: ordförande Matti Pahkala, vice ordförande Maria Isolahti
 • Lappland: ordförande Samuli Kokkoniemi, vice ordförande Sami Tossavainen

Östra serviceområdet

 • Mellersta Finland: ordförande Pauli Rintala, vice ordförande Kai Laaja
 • Norra Savolax: ordförande Tapio Tolppanen, vice ordförande Seppo Jauhiainen
 • Norra Karelen: ordförande Harri Välimäki, vice ordförande Päivikki Otronen
 • Sydöstra Finland (Kymmenedalen, Södra Karelen): ordförande Eero Kivistö, vice ordförande Mika Jormakka
 • Södra Savolax: ordförande Sari Lantta, vice ordförande Timo Leskinen

Västra serviceområdet

 • Sydvästra Finland (Egentliga Finland, Satakunta): ordförande Erkki Haavisto, vice ordförande Pasi Heino
 • Birkaland: ordförande Antti Teivaala, vice ordförande Heli Mutkala
 • Södra och mellersta Österbotten: ordförande Kyösti Marttila, vice ordförande Leena Rinkineva-Kantola

Södra serviceområdet

 • Österbotten: ordförande Anders Lillandt, vice ordförande Jan Slotte
 • Tavastland (Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland): ordförande Eine Rosenberg-Riihimäki, vice ordförande Petri Tahvanainen
 • Nyland: ordförande Ahti Hurmalainen, vice ordförande Merja Heikkilä

Skogsrådens medlemmar

I dokumentet finns medlemmarna i Nylands och Österbottens skogsråd. Medlemmarna i alla landskapens skogsråd finns på finska i dokumentet på den finska sidan.

Lagstiftning kring skogsråden

7 § Namn och verksamhetsområden för skogsråden på landskapsnivå
8 § Tillsättande av skogsråd på landskapsnivå och andra förfaranden
9 § Konstituering och verksamhet av skogsråden på landskapsnivå