Gå direkt till innehållet

Information om rättigheter och skyldigheter

Skogsägaren har flera olika möjligheter att vårda och använda sin egen skog. Vid beslutsfattandet bör man dock beakta det som sägs i skogslagen om skogsvård och användning av skogen. Om skogen omfattas av skogscertifiering, regleras användningen av skogen även av certifieringskriterierna. Förutom skogslagen inverkar ett antal andra lagar på användningen av skogen (länk läggs till senare).

Skogslagen och skyldigheten att förnya skog

Skyldigheten att förnya skog enligt skogslagen är en viktig del av ett hållbart skogsbruk. Skogslagen ålägger inte skogsägaren att avverka sin skog. Däremot fastställer lagen minimikraven för på vilket sätt skogen kan avverkas och vårdas. Vid beståndsvårdande avverkning (länk läggs till senare) ska tillräckligt med utvecklingsdugliga träd bevaras. På förnyelseavverkning följer skyldigheten att anlägga ett nytt plantbestånd. Därtill begränsar lagen behandlingen av livsmiljöer som är viktiga för skogens mångfald. Skogslagen gäller alla skogar i Finland med undantag för de områden som nämns i skogslagens 2 §

Skogsägaren ska också sörja för att en anmälan om användning av skog görs till Skogscentralen över alla avverkningar minst 10 dagar innan åtgärderna inleds. Anmälan görs i regel av den som planerat stämplingen eller av virkesköparen, som sänder anmälan till Skogscentralen. 

I Lappland regleras skogsanvändningen noggrannare för att undvika att skogsgränsen förskjuts söderut. 

Skyldigheten att förnya skog finns inte, om områden där en ursprungligen öppen torvmark eller en torvmark med glest trädbestånd eller en skoglig vårdbiotop återställs och samtidigt utförs förnyelseavverkning. Återställningsplan godkänds av Finlands skogscentral eller av en annan myndighet. Stöd för vård av skogsnaturen kan beviljas för återställande av skogs- och torvmarksmiljöer.

Skogsägarens rättigheter

I egenskap av skogsägare kan du välja hur du vårdar din skog och hurdana mål du vill främja i skogen. Uppfyllandet av de lagstadgade förutsättningarna är ännu ingen garanti för att virkesproduktionen är lönsam eller skogen rik på naturvärden. Du som äger skog kan utföra avverkningar och skogskötselarbeten på fastigheten eller till exempel skydda skogen inom ramen för lagstiftningen. Du kan också välja om du går med i skogscertifieringssystemet. 

Praktiska anvisningar om skogsskötsel och skogsanvändning ges till exempel i rekommendationerna Råd i god skogsvård. Dessa rekommendationer utgör grunden även för Skogscentralens rådgivning. Skogsvårdsrekommendationerna förpliktar inte skogsägaren utan är råd i god skogsvård som strävar efter en högre avkastning än den miniminivå som nämns i skogslagen och en större säkerhet om bevarandet av mångfalden i skogsnaturen. Rekommendationerna grundar sig på många års forskningsrön och praktiska erfarenheter av skogsvård. 

Skogsägare har också rätt att få veta vilka uppgifter det finns om denna i Skogscentralens skogsdatabas. Största delen av uppgifterna syns i e-tjänsten MinSkog.fi. En stor del av dokumenten som rör skogsägare är offentliga och uppgifterna kan med vissa restriktioner ges till utomstående. 

Anmälningar och ansökningar

De centrala anmälningarna och ansökningarna i anslutning till skogsbruk och skogsvård som ska lämnas in till Skogscentralen grundar sig på skogslagen och lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (kemera-lagen) (länk läggs till senare).

Anmälan om användning av skog

Anmälan om användning av skog ska göras minst 10 dygn innan kommersiell avverkning eller åtgärder i en särskilt viktig livsmiljö. Anmälan är i kraft i tre år. Anmälan behöver inte göras till exempel för husbehovsavverkning eller för avverkning av klent trädbestånd vars medeldiameter är högst 13 centimeter, om det inte är frågan om en särskilt viktig livsmiljö. 

Det kostar inte att lämna in en anmälan om användning av skog, förutsatt att den görs minst 10 dygn före avverkningen. Man kan söka om rätt att avvika från den utsatta tiden med en blankett (pris 80 e + fakturerings- och postkostnader). Enklast är det att göra anmälan om användning av skog i MinSkog.fi och där kan samtidigt begära om att få avvika från den utsatta tiden. 

Förutom eller istället för anmälan om användning av skog kan avverkning förutsätta ett tillstånd för miljöåtgärd av kommunen. Det här tillståndet kan krävas för åtgärder som trädfällning eller andra åtgärder som ändrar landskapet på detaljplaneområden och på områden där detaljplanering pågår. 

Även om en åtgärd inte förutsätter en anmälan om användning av skog, ska man lämna in en anmälan om den till Närings-, trafik- och miljöcentralen om åtgärden genomförs i ett område som hör till nätverket Natura 2000 eller i närheten av det och om åtgärden försämrar naturvärden betydligt. Närmare instruktioner om anmälan finns på miljöförvaltningens webbtjänst.

Finansieringsansökningar

Staten finansierar arbeten som ökar tillväxten i skogen och upprätthåller skogsvägnätet. Finansiering kan även fås för frivillig skötsel av skogsnaturen och för bevarandet av naturobjekt. Stöd kan också fås för beskogning av öppna områden som inte är jord- eller skogsbruksmark.

  • Blanketter (länk läggs till senare)
  • Beskogningsstöd (länk läggs till senare)

 

Anmälan om skada som orsakats av hjortdjur

Anmälan ska utan dröjsmål efter att skadan upptäckts lämnas in till Skogscentralen. 

  • Skadeanmälan och ansökan om ersättning (länk läggs till senare)

Mer information