Siirry pääsisältöön

Tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista

Metsänomistajalla on useita erilaisia mahdollisuuksia hoitaa ja käyttää omaa metsäänsä. Päätöksenteossa on kuitenkin muistettava huomioida muun muassa metsälaki, jossa säädetään metsien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimenpiteistä. Jos metsä kuuluu metsäsertifioinnin piiriin, metsän käyttöä ohjaavat myös sertifiointikriteerit. Metsälain lisäksi metsän käyttöön voi vaikuttaa joukko muitakin lakeja

Metsälaki ja uudistamisvelvollisuus

Metsälain mukainen uudistamisvelvoite on tärkeä osa kestävää metsätaloutta.  Metsälaki ei velvoita omistajaa hakkaamaan metsäänsä. Sen sijaan laki määrittää vähimmäisvaatimukset sille, miten hakkuut, puunkorjuu ja metsän uudistaminen tulee tehdä. Kasvatushakkuussa metsässä on säilytettävä riittävä, kehityskelpoinen puusto. Uudistushakkuusta seuraa velvollisuus taimikon aikaansaamiseen. Lisäksi laki rajoittaa siinä lueteltujen metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden, eli niin sanottujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelyä. Metsälakia sovelletaan lähes kaikkiin Suomen metsiin, lukuun ottamatta lain 2 §:ssä mainittuja alueita.  

Metsänomistajan on huolehdittava siitä, että hakkuista tehdään metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukselle vähintään 10 päivää ennen hakkuuta. Ilmoituksen laatii yleensä leimikon suunnittelija tai puunostaja, joka lähettää ilmoituksen Metsäkeskukseen. 

Lapin suojametsäalueella metsien käyttöä säännellään tarkemmin metsärajan alenemisen estämiseksi. 

Uudistamisvelvoitetta ei ole alueella, jolla ennallistetaan alun perin avoin tai harvapuustoinen suo tai perinneympäristö ja samalla tehdään uudistushakkuu. Metsäkeskus tai muu viranomainen hyväksyy ennallistamissuunnitelman. Luonnonhoitohankkeena toteutettavaan metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen on mahdollista saada tukea.

Metsänomistajan oikeuksia

Metsänomistajana voit valita, miten metsääsi hoidat ja millaisia tavoitteita haluat metsässäsi edistää. Lain vähimmäisedellytysten täyttäminen ei vielä takaa taloudellisesti hyvää lopputulosta tai luontoarvoiltaan rikasta metsää. Metsänomistajana voit lakien rajoissa toteuttaa tilalla hakkuita ja metsänhoitotöitä tai esimerkiksi suojella metsää. Voit myös valita, osallistutko metsäsertifiointiin. 

Käytännön ohjeistusta metsän hoitoon ja käyttöön löydät esimerkiksi Hyvän metsänhoidon suosituksista. Ne ovat myös Metsäkeskuksen neuvontatyön perustana. Metsänhoitosuositukset eivät velvoita metsänomistajaa, vaan ovat neuvoja hyvästä metsänhoidosta. Suositusten tavoitteena on metsälain minimitasoa korkeampi metsien tuotto ja suurempi varmuus metsäluonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Suositukset perustuvat pitkäaikaiseen tutkimustietoon ja käytännöstä kertyneeseen metsänhoitokokemukseen. 

Metsänomistajalla on myös oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja on Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmässä. Pääosa tiedoista on nähtävissä Metsäkeskuksen tarjoamassa sähköisessä Metsään.fi -palvelussa, jossa metsänomistaja voi tutustua niihin helpoimmin. Valtaosa metsänomistajaa koskevista Metsäkeskuksen asiakirjoista on julkisia, ja niistä luovutetaan tietyin henkilötietojen suojaan liittyvin rajoituksin tietoa myös sivullisille. 

Ilmoitukset ja hakemukset

Keskeiset metsänkäyttöön ja -hoitoon liittyvät Metsäkeskukseen toimitettavat ilmoitukset ja hakemukset perustuvat metsälakiin ja kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin (kemera).  

Metsänkäyttöilmoitus

Metsänkäyttöilmoitus tehdään vähintään 10 vuorokautta ennen hakkuuta tai erityisen tärkeässä elinympäristössä tehtäviä toimenpiteitä. Ilmoitettu hakkuu tai muu toimenpide on aloitettava viimeistään kolmen vuoden kuluessa metsänkäyttöilmoituksen tekemisestä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä esimerkiksi kotitarvehakkuusta eikä pienikokoisen keskiläpimitaltaan enintään 13 senttimetrin puuston hakkuusta, elleivät ne kohdistu erityisen tärkeään elinympäristöön. 
 
Metsänkäyttöilmoitus on maksuton, mikäli se tehdään vähintään 10 päivää ennen toimenpiteen aloittamista. Poikkeusta metsänkäyttöilmoituksen määräajasta voi hakea lomakkeella (hinta 80 € + laskutus- sekä postikustannukset). Helpointa metsänkäyttöilmoituksen tekeminen on Metsään.fi -palvelussa ja siellä voit samalla ilmoituksella pyytää myös poikkeusta määräajasta. 

Metsänkäyttöilmoituksen tekemisen lisäksi tai sen sijasta hakkuu voi edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kunnan maisematyölupaa. Maisemaa muuttava toimenpide, kuten puiden kaataminen, voi olla luvanvarainen yleiskaava- ja asemakaava-alueilla sekä alueilla, joille näitä kaavoja laaditaan. 

Toimenpiteestä, josta ei tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitusta, on ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ely-keskus), jos toimenpide tehdään Natura 2000 –verkostoon kuuluvalla alueella tai sen läheisyydessä, ja jos se saattaa heikentää merkittävästi alueen luonnonarvoja. Ilmoituksen tekemisestä ja sen sisällöstä on tarkempia ohjeita ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

Rahoitushakemukset

Valtio rahoittaa metsien kasvun lisäämiseksi ja metsätalouden tieverkon ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Rahoitusta voi saada myös vapaaehtoisiin metsäluonnon hoitotöihin ja luontokohteiden säilyttämiseen. Tukea voi saada myös sellaisten metsänkasvatukseen sopivien joutomaiden metsittämiseen, jotka eivät ole maatalousmaata tai metsämaata. 

Ilmoitus hirvieläinvahingosta

Ilmoitus on toimitettava Metsäkeskukselle viipymättä vahingon havaitsemisen jälkeen. 

Lisätietoja