Gå direkt till innehållet

Behandling av skoglig information på Skogscentralen

På Skogscentralen behandlas många olika slags uppgifter i anslutning till vård och användning av skog. Informationen, användningsändamål och behandlingen av informationen regleras i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. De uppgifter i datasystemet som gäller privatpersoner bildar ett personregister.

Till vad används personuppgifterna?

Personuppgifterna används i hanteringen av offentliga förvaltningsuppgifter, såsom uppdatering av skogsdata, rådgivning till enskilda skogsägare, utbildning och information. Personuppgifter används också i förvaltningsärenden som kommer an på Skogscentralen, planerings- och utredningsuppgifter samt olika uppgifter som främjar skogsbaserade näringar, skogens biologiska mångfald och annat miljöskydd.

Du kan kontrollera dina uppgifter i skogsdatasystemet

Var och en har rätt att få veta vilka uppgifter skogsdatasystemet innehåller om hen. Du kan begära ut uppgifterna med en färdig blankett som finns på vår webbplats eller med ett fritt formulerat och egenhändigt undertecknat brev till Skogscentralen. Om du upptäcker ett fel i registeruppgifterna kan du be oss att rätta det. Det kan du göra till exempel med ett fritt formulerat brev eller genom att besöka vårt närmaste kontor.  

Ladda ner blanketten från vår webbplats: Utövande av rätten till insyn (länk läggs till senare) 

Begäran att få se information eller korrigera fel levereras: 

  • per e-post: registratoratskogscentralen.fi (undertecknad blankett eller ett undertecknat fritt formulerat brev som bilaga, till exempel fotograferat) eller 
  • per post: Finlands skogscentral, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahtis 
  • personligen genom att besöka vårt närmaste kontor 

Skogsägaren ser största delen av sina kontaktuppgifter genom att logga in i MinSkog.fi. Du loggar in antingen med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Du kan förbjuda att dina kontaktuppgifter lämnas ut för skogsbruksrelaterad direktmarknadsföring

Uppgifter om fysiska personer i skogsdatasystemet får lämnas ut på de villkor som stadgas i dataskyddsförordningen, dataskyddslagen, offentlighetslagen och skogsdatalagen.  Markägarens kontaktuppgifter kan lämnas ut för skogsbruksrelaterad direktmarknadsföring och för opinions- och marknadsundersökningar, om markägaren inte har förbjudit detta. Som kontaktuppgift kan därvid även utlämnas telefonnumret för telefonmarknadsföring, dock inte till exempel för elektronisk direktmarknadsföring som sker i form av text- eller bildmeddelanden. 

Markägaren kan förbjuda utlämnande av sina kontaktuppgifter för skogsbruksrelaterad direktmarknadsföring och för opinions- och marknadsundersökningar med Skogscentralens blankett (länk läggs till senare) eller genom att på annat sätt meddela till Skogscentralen om detta. Möjligheten att förbjuda utlämnande av kontaktuppgifter gäller endast fysiska personer. Förbudet kan återtas genom att meddela detta till Skogscentralen.

Skoglig information och annan offentlig miljöinformation fritt tillgänglig

Skoglig information är offentlig miljöinformation. Skogscentralen distribuerar skogs- och naturinformation i e-tjänsten MinSkog.fi och på webbplatsen Skogscentralen.fi. I den öppna skogliga informationen finns inga privatpersoners namn, kontaktuppgifter, fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar. Om man vid utlämnande av skogsdata även lämnar ut en persons namn och kontaktuppgifter eller personbeteckning, eller om informationen som lämnas ut specificeras utifrån kontaktuppgifter eller personbeteckningar, måste den som ber om informationen ange på vilka grunder den kan behandla personuppgifter. Om den som får skogsdata utlämnade kopplat ihop öppen skoglig information med ägaruppgifter, är det på den partens ansvar att se till att personuppgifterna skyddas.

Skogsdatalagen i ett nötskal

  • Lagen gäller hanteringen av privata skogsägares (fysiska personers) skogsdata på Skogscentralen. Skogscentralens system kan också innehålla information om andra än privata skogsägare. 
  • Uppgifter i Skogscentralens datasystem är offentliga i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet. 
  • Privata skogsägares skogsdata kan vara personuppgifter och för behandlingen av sådana gäller samma begränsningar som för andra personuppgifter, med undantag för miljöinformationen. 
  • Miljöinformation finns fritt tillgänglig på Skogscentralen. Som miljöinformation räknas bland annat skoglig information och offentliga uppgifter i anmälningar om användning av skog och kemera-dokument, där privatpersoners namn, kontaktuppgifter eller personbeteckningar inte ingår. För att andra uppgifter om privatpersoner ska lämnas ut krävs det att mottagaren av uppgifterna har rätt till dem enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter. 
  • En privat skogsägare kan förbjuda utlämnande av kontaktuppgifterna för direktmarknadsföring och för opinions- och marknadsundersökningar.