Gå direkt till innehållet

I samband med överföringen av skog kan äganderätten och besittningsrätten separeras så att ägandet av skogen överförs till den nya ägaren eller de nya ägarna, men besittningsrätten av skogen förblir hos överlåtaren eller överförs exempelvis till mellangenerationen. Besittningsrätten kan förbehållas på livstid eller för en viss tid. Värdet på besittningsrätten dras av från fastighetens gängse värde, vilket betyder att gåvoskatten, arvsskatten eller försäljningspriset blir mindre.  

 • Man kan bestämma om besittningsrätten i ett gåvobrev, testamente eller köpebrev. Att få besittningsrätten genom ett gåvobrev eller testamente medför inga skattekonsekvenser för mottagaren. Besittningsrätten kan även kvarhållas för en samfälld skog.  
   
 • Att kvarhålla besittningsrätten kan till exempel vara passande i situationer då skogsfastighetens mottagare är minderåriga eller studerande. Förfarandet passar också om den som överlåter skogen ännu är relativt ung och själv vill arbeta i skogen. I samband med att egendom som inte ger någon avkastning (till exempel sommarstugor) byter ägare passar det speciellt bra att förbehålla besittningsrätten. Då används avkastningsprocenten tre procent istället för fem procent när man beräknar besittningsrättens värde.  
   
 • Personen som innehar besittningsrätten är den egentliga utövaren av skogsbruk, vilket betyder att det är hen som får virkesinkomsterna samt betalar för skogsvården och skogsskatterna. Innehavaren av besittningsrätten har rätt att avverka skogen enligt ett värde som motsvarar den årliga tillväxten, men får inte nedsätta skogsegendomens värde genom att avverka för mycket. Innehavaren av besittningsrätten har rätt att säga nej till försäljningen av fastigheten.  

Att förbehålla livslång besittningsrätt

När man förbehåller en livslång besittningsrätt multipliceras skogsfastighetens avkastningsprocent (5%) med en koefficient som motsvarar åldern på innehavaren till besittningsrätten. Koefficienterna är följande: 

 

Innehavaren till besittningsrätten ålder, år  

Koefficienterna 

Under 44 

12 

45 - 52 

11 

53 - 58 

10 

59 - 63 

64 - 68 

69 - 72 

73 - 76 

77 - 81 

82 - 86 

87 - 91 

92 och över

Gängse värdet på skogsfastigheten minskas med procenten som fås. Till exempel sänks en 65-årig gåvogivares skogsfastighets gängse värde med 40 procent (8 x 5% = 40%) om besittningsrätten förbehålls hela livet.  

Tidsbunden besittningsrätt

Vid tidsbunden förbehållning av besittningsrätten multipliceras skogsfastighetens avkastningsprocent (5%) med en diskonteringskoefficient, som beror på hur många år besittningsrätten förbehålls. Det finns en koefficient för varje år.  

Exempel på diskonteringskoefficienter: 

Antal år besittningsrätten förbehålls

Diskonteringskoefficient 

3,99 

5,75 

10 

6,71 

12 

7,54 

15 

8,56 

20 

9,82 

25 

10,67 

Diskonteringskoefficienten kan ändå inte vara större än koefficienten om samma person hade förbehållit besittningsrätten livet ut.  

Nackdelar med att förbehålla besittningsrätten

Om man i samband med ägarbytet av en skogsfastighet beslutar att förbehålla besittningsrätten bör det motiveras också av andra orsaker än sänkning av skatterna. Förbehållande av besittningsrätten kan nämligen även ha nackdelar i följande situationer: 

 • Skogsägaren kan inte dra av sina egna utgifter för skogsbruket i beskattningen (till exempel resekostnader), eftersom bara innehavaren av besittningsrätten kan göra det.  
 • Skogsägaren kan inte heller utföra skattefritt leveransarbete om någon annan innehar besittningsrätten 
 • Innehavaren av besittningsrätten kan inte använda skogsavdrag på en skogsfastighet, som en annan person äger. Skogsägaren kan inte heller använda sig av skogsavdraget innan även besittningsrätten övergått till denne. 
 • Om innehavaren av besittningsrätten förlorar sin rättshandlingsförmåga, till exempel på grund av en sjukdom, måste man söka tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att avverka och sköta skogen.  
 • Förbehåll av besittningsrätten höjer vårdavgiften i full utsträckning för en innehavare av besittningsrätten som är i fortlöpande vård (med skogens kommunspecifika genomsnittliga kalkylmässiga avkastning som grund). 
 • Förbehåll av besittningsrätten passiverar den nya skogsägaren. 

Att avstå besittningsrätten

Man kan avstå besittningsrätten genom att ge eller sälja den till skogsägaren. I så fall är det frågan om gåva eller försäljning av lös egendom. Vid försäljning av lös egendom beskattas överlåtelsevinsten även vid försäljning till nära släktingar. Vid försäljning av besittningsrätten uppstår inte rätten till skogsavdrag för köparen.  

Den donerade eller sålda besittningsrättens värde fastställs enligt skogsegendomens gängse värde och koefficienterna för livslång besittningsrätt.  

Mer information