Siirry pääsisältöön

Metsän luovutuksen yhteydessä voidaan omistusoikeus ja hallintaoikeus erottaa toisistaan siten, että metsän omistus siirtyy uudelle tai uusille omistajille, mutta metsän hallintaoikeus jää luopujalle tai siirtyy esimerkiksi välisukupolvelle. Hallintaoikeuden pidätys voi olla elinikäinen tai määräaikainen. Hallintaoikeuden arvo vähennetään kiinteistön käyvästä arvosta, ja siten maksettava lahjavero, perintövero tai käytettävä kauppahinta alenevat.  

  • Hallintaoikeudesta voidaan lahjakirjan lisäksi määrätä myös testamentissa tai kauppakirjassa. Pelkän hallintaoikeuden saaminen lahjan tai testamentin kautta ei aiheuta saajalle mitään veroseuraamuksia. Hallintaoikeuden voi pidättää myös yhteismetsäosuuteen. 

  • Hallintaoikeuden pidättäminen sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa metsätilan vastaanottajat ovat alaikäisiä tai opiskelijoita. Samoin menettely sopii tilanteisiin, joissa luopuja on vielä suhteellisen nuori ja haluaa itse tehdä vielä töitä metsässä. Hallintaoikeuden pidättäminen sopii hyvin ei-tuotannollisen omaisuuden (esimerkiksi kesämökit) omistajanvaihdoksiin. Tällöin hallintaoikeuden arvon laskennassa käytettävä tuottoprosentti on viiden prosentin sijasta kolme prosenttia. 

  • Hallintaoikeuden haltija on varsinainen metsätalouden harjoittaja, eli hän saa puukauppatulot ja maksaa metsänhoitohoitokulut ja metsäverot. Hallintaoikeuden haltijalla on oikeus hakata metsää sen kasvun arvon verran, mutta hän ei saa alentaa metsäomaisuuden arvoa liiallisilla hakkuilla. Hallintaoikeuden haltijalla on oikeus olla suostumatta kiinteistön myyntiin. 

Elinikäisen hallintaoikeuden pidätys

Elinikäisessä hallintaoikeuden pidättämisessä kerrotaan metsätilan tuottoprosentti (5 %) hallintaoikeuden haltijan iän mukaisella kertoimella. Kertoimet ovat seuraavat: 

 

Hallintaoikeuden haltijan ikä, vuotta 

Kerroin 

Alle 44 

12 

45 - 52 

11 

53 - 58 

10 

59 - 63 

64 - 68 

69 - 72 

73 - 76 

77 - 81 

82 - 86 

87 - 91 

92 ja yli 

Näin saadulla prosentilla alennetaan metsän käypää arvoa. Esimerkiksi 65-vuotiaan lahjoittajan metsätilan käypää arvoa alennetaan elinikäisen hallintaoikeuden pidätyksen vuoksi 40 prosentilla (8 x 5 % = 40 %). 

Määräaikaisen hallintaoikeuden pidätys

Määräaikaisessa hallintaoikeuden pidätyksessä kerrotaan metsätilan tuottoprosentti (5 %) diskonttauskertoimella, joka riippuu määräaikaisen hallintaoikeuden pidätyksen vuosimäärästä. Kerroin löytyy jokaiselle vuodelle. 

Esimerkkejä diskonttauskertoimista: 

Hallintaoikeuden 

pidätyksen pituus, vuotta 

Diskonttauskerroin 

3,99 

5,75 

10 

6,71 

12 

7,54 

15 

8,56 

20 

9,82 

25 

10,67 

Määräaikaisen hallintaoikeuden pidättämisen diskonttauskerroin ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin saman henkilön elinikäisen hallintaoikeuden pidättämisen kerroin. 

Hallintaoikeuden pidättämisen haittoja

Mikäli metsätilan omistajanvaihdoksessa päädytään hallintaoikeuden pidättämiseen, tulisi motiivina olla muitakin asioita kuin pelkkä verojen alentaminen. Hallintaoikeuden pidättämisestä seuraa myös haittoja seuraavissa tilanteissa:   

  • Metsänomistaja ei voi vähentää omia metsätalouden kulujaan verotuksessa (esim. matkakulut), koska metsäveroilmoituksessa vähennetään vain hallintaoikeuden haltijan metsätalouden kulut. 

  • Metsänomistajalla ei ole käytössään hankintatyön verovapautta, jos hallintaoikeus on pidätetty 

  • Hallintaoikeuden haltija ei voi käyttää metsävähennystä metsätilalta, johon toisella henkilöllä on omistusoikeus. Metsänomistajakaan ei voi käyttää metsävähennystä ennen kuin myös metsän hallintaoikeus on siirtynyt hänelle 

  • Jos hallintaoikeuden haltija menettää oikeustoimikelpoisuutensa esimerkiksi sairauden takia, joudutaan hakkuiden ja metsänhoitotöiden toteuttamiseen hakemaan Digi- ja väestötietoviraston lupa.  

  • Pidätetty metsän hallintaoikeus nostaa pysyvässä hoidossa olevan hallintaoikeuden haltijan hoitomaksua täydellä painotuksella (metsän kuntakohtainen keskimääräinen laskennallinen tuotto laskentaperusteena). 

  • Hallintaoikeuden pidättäminen passivoi uutta metsänomistajaa

Hallintaoikeudesta luopuminen

Hallintaoikeudesta voidaan luopua lahjoittamalla tai myymällä hallintaoikeus metsänomistajalle. Tällöin kyseessä on irtaimen omaisuuden lahjoitus tai kauppa. Irtaimen omaisuuden kaupasta peritään luovutusvoittoveroa myös lähisukulaiskaupassa, eikä hallintaoikeuden kaupasta synny metsävähennysoikeutta ostajalle.   

Lahjoitetun tai myydyn hallintaoikeuden arvo määritetään metsäomaisuuden käyvän arvon ja hallintaoikeuden pidättämiseen liittyvien kertoimien avulla.

Lisätietoja