Gå direkt till innehållet

Att fastställa värdet på skogsfastigheten

Värdet på en skogsfastighet måste i praktiken alltid fastställas då skogen byter ägare. Utgående från fastställandet av skogsfastighetens värde räknas den möjliga arvsskatten, gåvoskatten, skatten på överlåtelsevinsten och överlåtelseskatten ut. Fastställandet av värdet på skogsfastigheter kan göras på tre olika sätt: 

  • Utgående från en fastighetsvärdering utförd av ett skogsproffs 

  • Utgående från skattemyndighetens årliga landskapsspecifika kalkylmässiga skogsvärden  

  • Utgående från vissa bankers och skogsbolags automatiska räkneapplikationer 

Användning av värderingen på fastigheten

Skogsfastigheters värde fastställs främst utgående från fastighetsvärderingar utförda av skogsproffs. Skogsvårdsföreningar, skogsbolag och skogstjänstföretag gör fastighetsvärderingar. Finlands skogscentral gör inte fastighetsvärderingar.  

Den vanligaste värderingsmetoden som används är den så kallade summavärdemetoden. Med summavärdemetoden fastställs skogsfastighetens värde per beståndsfigur som en summa av markens värde, plantornas värde, beståndets avverkningsvärde och eventuellt förväntningsvärde. Markens värde, plantornas värde och förväntningsvärdeskoefficienten fås från regionala tabeller eller räkneprogram. Beståndets avverkningsvärde räknas utgående från genomsnittspriser för virke i området under flera års tid.  

I slutet av summavärdemetoden görs en så kallad korrigering av helhetsvärdet (fastighetsspecifikt), som beaktar specialegenskaper samt generella skogsvårds- och förvaltningsutgifter för varje enskild fastighet. Skattemyndigheten har godkänt en korrigering av helhetsvärdet på fastighetsvärderingar på högst 30 procent utan några särskilda grunder. Om fastighetsvärderingens korrigering är större måste det motiveras skilt. 

Värdet på en skogsfastighet kan även fastställas med den så kallade avkastningsvärdemetoden. Med avkastningsvärdemetoden uppskattas skogsfastighetens framtida vinster och utgifter och sedan diskonteras de till dagsläget. Räntesatsen som väljs spelar en stor roll i resultatet. Avkastningsvärdemetoden används i allmänhet i samband med fastighetsvärderingarna som görs när samfällda skogar grundas eller när man ansluter sig till en samfälld skog.

Användning av skattemyndighetens kalkylmässiga värden

Vid ägarbyten av små och ganska små skogsmarker kan man i stället för en fastighetsvärdering använda sig av skogsmarkens kalkylmässiga värde. Det kalkylmässiga värdet på en skogsfastighet grundar sig på genomsnittliga priser på fastighetsaffärer. De kan variera landskapen emellan och förändras årligen. De kalkylmässiga värdena som ska användas och instruktionerna för hur gängse värdet på skogsfastigheter ska fastställas hittar du på Skatteförvaltningens webbplats under rubriken “Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen” . De nya landskapsspecifika kalkylmässiga värdena för skogsmark publiceras vanligtvis i november-december.  

I Lappland räknas under 60 hektar stora skogsområden som små eller ganska små skogsområden, i Norra Österbotten och Kajanaland skogsområden som är mindre än 30 hektar och på övriga håll i landet skogsområden som är mindre än 15 hektar stora. En större skogsfastighet kan också överlåtas “en fastighet i taget” genom att utnyttja det kalkylmässiga värdet, om man i varje skede överlåter ett skogsområde som är mindre än de ovan nämnda arealerna.  

Som skogsområdets areal kan också i samband med kalkylmässigt värde använda skogsmarkens areal enligt den gamla skatteklassificeringen enligt yta. Skogsmarkens areal hittas per fastighet i den förhandsifyllda skattedeklarationens specifikationsdel. Skogsfastighetens värde kan även fastställas utgående från de landskapsspecifika hektarvärdena och arealen på skogsmarken.  

Användning av bankers och skogsbolags automatiska räknare

Banker och skogsbolag har utvecklat automatiska räknare med vilka man kan göra grova fastighetsvärderingar utgående från numeriska skogsdata. Skattemyndigheten godkänner även de här fastighetsvärderingarna för fastställandet av värdet på en skogsfastighet. Om man använder sig av de här applikationerna bör man försäkra sig om att skogsdata som används i dem är uppdaterad.

Hjälp av skogsbruksplanen och MinSkog.fi för fastställandet av värdet på en skogsfastighet

En ny skogsbruksplan är ypperlig basinformation när en fastighet ska värderas. Den hjälper också i planeringen av avverkningar och skogsvård som utförs i samband med generationsskiften. Om det inte finns en skogsbruksplan hittar man uppgifterna om skogsfastigheten och beståndsfigurerna i MinSkog.fi som upprätthålls av Finlands skogscentral.

 

Mer information