Siirry pääsisältöön

Metsätilan arvon määrittäminen

Metsätilan arvonmääritystä tarvitaan käytännössä aina silloin, kun metsä vaihtaa omistajaa. Metsätilan arvonmäärityksen perusteella lasketaan maksuun mahdollisesti tuleva perintövero, lahjavero, luovutusvoittovero ja varainsiirtovero. Metsätilan arvo voidaan määrittää kolmella eri menetelmällä:  

  • Metsäammattilaisen laatiman tila-arvion perusteella 

  • Verottajan vuosittain julkaisemien metsämaan maakunnallisten, laskennallisten arvojen avulla 

  • Joidenkin pankkien ja metsäyhtiöiden automaattisovellusten avulla 

Tila-arvion käyttö

Metsätilan arvo määritetään ensisijaisesti metsäammattilaisen laatiman tila-arvion perusteella. Tila-arvioita laativat metsänhoitoyhdistykset, metsäyhtiöt ja metsäpalveluyritykset. Suomen metsäkeskus ei tee tila-arvioita.  

Yleisin käytössä oleva arviointimenetelmä on ns. summa-arvomenetelmä. Summa-arvomenetelmällä tehdyssä tila-arviossa metsätilan arvo määritetään metsikkökuvioittain maapohjan arvon, taimikoiden arvon, puuston hakkuuarvon ja mahdollisen odotusarvon summana. Maapohjan arvo, taimikoiden arvo sekä odotusarvokertoimet saadaan alueittaisista taulukoista tai laskentaohjelmista. Puuston hakkuuarvon laskennassa käytetään alueittaisia, useamman vuoden puutavarakohtaisia keskihintoja. 

Summa-arvomenetelmän lopussa tehdään kiinteistökohtainen kokonaisarvon korjaus, joka huomioi kunkin kiinteistön metsien erityispiirteet sekä yleiset hoito- ja hallintomenot. Verottaja on hyväksynyt tila-arvioissa maksimissaan 30 prosentin suuruisen kokonaisarvon korjauksen ilman erityisperusteita. Mikäli arviossa käytetään tätä suurempaa kokonaisarvon korjausta, tulee se perustella erikseen.   

Metsätilan arvo voidaan määrittää myös ns. tuottoarvomenetelmällä, eli arvioidaan metsätilan tulevaisuuden tuotot ja kulut ja diskontataan ne nykyhetkeen. Valittavalla korkokannalla on merkittävä vaikutus lopputulokseen. Tuottoarvomenetelmää käytetään yleisesti yhteismetsien perustamisten ja yhteismetsiin liittymisten yhteydessä tehtävissä arvonmäärityksissä.

Verottajan laskennallisten arvojen käyttö

Pienten ja pienehköjen metsäalueiden omistajanvaihdoksissa voidaan tila-arvion sijasta käyttää metsämaan laskennallista arvoa. Metsämaan laskennalliset arvot perustuvat keskimääräisiin tilakauppahintoihin, ja ne vaihtelevat maakunnittain ja muuttuvat vuosittain. Kulloinkin käytössä olevat laskennalliset arvot ja ohjeet metsätilojen käyvän arvon määrittämisestä löytyvät vero.fi-sivustolta kohdasta ”Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa” . Uudet alueittaiset metsämaan arvot julkaistaan yleensä marras-joulukuussa. 

Pieniksi tai pienehköiksi metsäalueiksi katsotaan Lapissa alle 60 hehtaarin metsäalueet, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa alle 30 hehtaarin metsäalueet ja muualla maassa alle 15 hehtaarin metsäalueet. Isostakin metsätilasta voidaan luopua vaikka kiinteistö kerrallaan käyttäen laskennallista arvoa, jos jokaisessa eri vaiheessa luovutaan alle em. pinta-alan suuruisesta metsäalueesta. 

Metsämaan pinta-alana voidaan laskennallisen arvon käytön yhteydessä käyttää verottajan metsäpinta-aloja, jotka löytyvät kiinteistöittäin esitäytetyn veroilmoituksen omaisuuserittelyosasta. 

Jos kyseessä on em. raja-arvoa suurempi metsäalue, ja jos metsätilan arvostamisen perustaksi ei ole käytettävissä tila-arviota, niin silloinkin metsätilan arvo voidaan määrittää maakunnallisten hehtaariarvojen ja metsämaan pinta-alan perusteella. 

Pankkien ja metsäyhtiöiden automaattilaskurien käyttö

Pankit ja metsäyhtiöt ovat kehittäneet automaattilaskureita, joilla voi tehdä numeerisiin metsävaratietoihin perustuvan, karkean tila-arvolaskelman. Verottaja hyväksyy myös nämä tila-arvolaskelmat käytettäväksi metsätilan arvon määrityksessä. Näitä sovelluksia käytettäessä tulee aina varmistua siitä, että niissä käytettävä metsävaratieto on ajan tasalla.

Metsäsuunnitelmasta ja Metsään.fi-palvelusta apua metsätilan arvonmääritykseen

Tuore metsäsuunnitelma on erinomainen pohjatieto tila-arvion laadinnassa. Metsäsuunnitelma auttaa myös omistajanvaihdoksen yhteydessä usein tehtävien hakkuiden ja hoitotöiden suunnittelussa. 

Jos metsäsuunnitelmaa ei ole, niin metsätilan ja metsikkökuvioiden tiedot löytyvät myös Suomen metsäkeskuksen ylläpitämästä Metsään.fi-palvelusta.