Siirry pääsisältöön

Metsätilan omistajanvaihdos lahjana

Metsätila voidaan antaa lahjana. Luovutustapana lahja sopii hyvin tilanteisiin, joissa luopujilla ei ole tarvetta saada metsästä kauppahintaa. Samoin lahja sopii tilanteisiin, joissa perillisiä on vain yksi tai jos muille perillisille lahjoitetaan muuta omaisuutta kuin metsää. Lahja sopii myös sellaisiin tilanteisiin, joissa metsä on vähäpuustoinen, eikä sieltä voida lähivuosina hakata merkittävää määrää puuta. Tällöin kaupan kautta saatavalla metsävähennyksellä ei ole juurikaan merkitystä.  

Joihinkin tilanteisiin sopii myös lahjanluonteinen kauppa, jolloin myyjä saa sopivan määrän kauppahintaa. Pienelläkin kauppahinnalla ostaja saa metsätilan metsävähennyskelpoiseksi ja hankintamenosta lasketun metsävähennysoikeuden. 

Saatua lahjaa verotetaan lahjaverosäännösten mukaisesti. Saadusta lahjasta menee lahjaveroa, mikäli saadun lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Samalta lahjan antajalta kolmen vuoden aikana saadut lahjat yhdistetään ja verotetaan yhtenä lahjana.

Lahjavero (I veroluokka) 1.1.2017 alkaen: 

Lahjan arvo, euroa 

Vero alarajalla, euroa 

Vero ylimenevältä osin, % 

5 000 – 25 000 

100 

25 000 – 55 000 

1 700 

10 

55 000 – 200 000 

4 700 

12 

200 000 – 1 000 000 

22 100 

15 

1 000 000 – 

142 100 

17 

  • I-lahjaveroluokkaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, lapsi, ottolapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, isovanhemmat, ottovanhemmat, aviopuolison lapsi tai lapsenlapsi 

Lahjavero (II veroluokka) 1.1.2017 alkaen: 

Lahjan arvo, euroa 

Vero alarajalla, euroa 

Vero ylimenevältä osin, % 

5 000 – 25 000 

100 

19 

25 000 – 55 000 

3 900 

25 

55 000 – 200 000 

11 400 

29 

200 000 – 1 000 000 

53 450 

31 

1 000 000 – 

301 450 

33 

  • II-lahjaveroluokkaan kuuluvat lahjanantajan muut sukulaiset ja vieraat 

Lahjaveron määrän voi laskea Verohallinnon lahjaverolaskurilla.

Annettu lahja yhdistetään perintöverotukseen, mikäli lahjan antaja kuolee kolmen vuoden kuluessa lahjan antamisesta, ja jos lahjan saaja perii samaa henkilöä. Rintaperilliselle annettu lahja katsotaan aina ennakkoperinnöksi, ellei lahjakirjassa ole muuta määrätty.

Lahjakirjassa (ja testamentissa) voidaan sulkea lahjansaajien nykyisten ja tulevien puolisoiden avio-oikeus pois. Kaupassa ei voida sulkea puolisoiden avio-oikeutta pois. Lahjanluonteisessa kaupassa voidaan puolison avio-oikeus sulkea pois lahjan osalta.

Lahjan saajan on tehtävä Verohallinnolle lahjaveroilmoitus oma-aloitteisesti 3 kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Lahjaveroilmoitus voidaan tehdä OmaVero-palvelussa tai paperi-ilmoituksella. Verohallinto toimittaa verovelvolliselle erillisen päätöksen lahjaverotuksesta. Samalla verovelvolliselle toimitetaan lahjaveron maksulomakkeet. Lahjaveron voi maksaa myös OmaVerossa, jossa on valmiina maksamiseen tarvittavat tiedot.

Edellisen omistajan käyttämätön metsävähennysoikeus siirtyy lahjoitetun metsän osalta uuden omistajan käyttöön. Myös keskeneräiset kunnostusojitus- ja metsätiepoistot siirtyvät uuden omistajan käyttöön. Luopuva metsänomistaja ei saa tehdä poistoja omistajanvaihdosvuodelta, vaan poistot tekee se, joka omistaa metsän vuoden lopussa (31.12.). 

Metsälahjavähennys

Metsälahjavähennys on voinut syntyä 1.1.2017 ja sen jälkeen lahjoitetun tai lahjanluonteisella kaupalla myydyn metsän maksetusta lahjaverosta. Metsälahjavähennystä ei voi syntyä perintönä saadusta metsästä. 

Metsälahjavähennyspohjan muodostumisen alarajana on ns. arvostamislain mukainen metsän 30 000 euron arvo. Arvostamislain mukainen arvo = 10 x metsämaan pinta-ala (hehtaaria) x metsämaan keskimääräinen kuntakohtainen tuotto (euroa hehtaarilta). Kyseisen laskelman metsämaahehtaareina käytetään esitäytetyssä veroilmoituksessa olevia metsämaahehtaareita. Alhaisen metsäntuoton alueilla (Pohjois-Suomi ja Ahvenanmaa) alaraja on kuitenkin 100 metsämaahehtaaria. Metsälahjavähennyspohjan muodostumisen alarajat (30 000 euroa ja 100 metsämaahehtaaria) ovat lahjakohtaisia, jolloin kullakin eri lahjalla on oma alaraja.  

Metsälahjavähennyspohja on 30 000 euron (tai 100 hehtaarin) raja-arvon ylittävästä osasta maksettu lahjavero x 2,4. Käytännössä metsälahjavähennyksen tuoma veroetu on 72–81 prosenttia raja-arvon ylittävästä lahjaverosta. 

Metsälahjavähennys voidaan käyttää metsän lahjoitusvuonna ja sitä seuraavien 15 vuoden aikana. Vähennys voidaan tehdä metsänomistajan kaikkien metsien metsätalouden puhtaasta pääomatulosta, josta on ensin vähennetty yrittäjävähennys. Puhdas pääomatulo tarkoittaa metsätalouden nettotuloa, jossa metsätalouden veronalaisista tuloista (puunmyyntitulot, metsätalouden tuet, vahingon- ja vakuutuskorvaukset, puutavaran veronalainen omaan käyttöönotto) on vähennetty kaikki metsätalouden vähennykset (vuosimenot, poistot, metsävähennys, varaukset). 

Verovuonna tehtävä metsälahjavähennys on enintään 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta (josta on ensin vähennetty yrittäjävähennys). Verovuonna tehtävän vähennyksen on oltava vähintään 1 500 euroa, ja se voi olla enintään 195 000 euroa.    

Metsätilan tai sen osan (yli 10 prosenttia) vapaaehtoinen luovutus 15 vuoden aikana johtaa metsälahjavähennyshyödyn menetykseen, eli tehdyt metsälahjavähennykset tuloutetaan korotettuna 20 prosentilla. Jos metsä liitetään yhteismetsään, niin oikeus metsälahjavähennyksen tekemiseen lakkaa, mutta tuloutusta ei tehdä.    

Metsälahjavähennysvaatimus tehdään henkilökohtaisessa verotuksessa esitäytetyn veroilmoituksen jättämisen yhteydessä toukokuussa 2L-lomakkeella tai OmaVero-palvelussa.

Kuolinpesä voi vaatia metsälahjavähennystä vainajan kuolinvuoden verotuksessa, mutta ei enää sen jälkeen.

Metsälahjavähennyksen yksityiskohtaiset soveltamisohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta syventävästä metsälahjavähennysohjeesta

Metsälahjavähennyslaskuri

Metsälahjavähennyslaskurilla voi arvioida metsälahjavähennyksen käyttömahdollisuutta ennen lahjoitusta. Metsälahjavähennysoikeuden täsmällisen määrän voi laskea lahjoitusvuotta seuraavina vuosina. Metsälahjavähennyksen lisäksi laskuri huomioi myös mahdollisen metsävähennyksen, jota muodostuu kaupassa ja lahjanluonteisessa kaupassa.  

 

Lisätietoja