Siirry pääsisältöön

Metsätilan omistajanvaihdos lahjana

Metsätilan omistajanvaihdos voidaan toteuttaa myös puhtaana lahjana. Lahja luovutustapana sopii hyvin tilanteisiin, joissa luopujilla ei ole tarvetta saada metsästä kauppahintaa. Samoin lahja sopii tilanteisiin, joissa perillisiä on vain yksi tai jos muille perillisille lahjoitetaan muuta omaisuutta kuin metsää. Lahja sopii myös sellaisiin tilanteisiin, joissa metsä on vähäpuustoinen, eikä sieltä voida lähivuosina hakata merkittävää määrää puuta. Tällöin kaupan kautta saatavalla metsävähennyksellä ei ole juurikaan merkitystä.  

Joihinkin tilanteisiin sopii myös lahjanluonteinen kauppa, jolloin myyjä saa jonkin verran kauppahintaa. Ostaja taas saa ostamansa metsätilan metsävähennyskelpoiseksi ja hankintamenosta lasketun metsävähennyksen. 

Saatua lahjaa verotetaan lahjaverosäännösten mukaisesti. Saadusta lahjasta menee lahjaveroa, mikäli saadun lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Samalta lahjan antajalta kolmen vuoden aikana saadut lahjat yhdistetään ja verotetaan yhtenä lahjana.

Lahjavero (I veroluokka) 1.1.2017 alkaen: 

Lahjan arvo, euroa 

Vero alarajalla, euroa 

Vero ylimenevältä osin, % 

5 000 – 25 000 

100 

25 000 – 55 000 

1 700 

10 

55 000 – 200 000 

4 700 

12 

200 000 – 1 000 000 

22 100 

15 

1 000 000 – 

142 100 

17 

  • I-lahjaveroluokkaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, lapsi, ottolapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, isovanhemmat, ottovanhemmat, aviopuolison lapsi tai lapsenlapsi 

Lahjavero (II veroluokka) 1.1.2017 alkaen: 

Lahjan arvo, euroa 

Vero alarajalla, euroa 

Vero ylimenevältä osin, % 

5 000 – 25 000 

100 

19 

25 000 – 55 000 

3 900 

25 

55 000 – 200 000 

11 400 

29 

200 000 – 1 000 000 

53 450 

31 

1 000 000 – 

301 450 

33 

  • II-lahjaveroluokkaan kuuluvat lahjanantajan muut sukulaiset ja vieraat 

Lahjan saaja voi laskea Verohallinnon lahjaverolaskurilla lahjaveron etukäteen erilaisissa lahjatilanteissa. Annettu lahja yhdistetään perintöverotukseen, mikäli lahjan antaja kuolee kolmen vuoden kuluessa lahjan antamisesta, ja jos lahjan saaja perii samaa henkilöä. 

Lahjassa (ja testamentissa) voidaan sulkea lahjansaajien nykyisten tai tulevien puolisoiden avio-oikeus pois. Kaupassa ei voida sulkea puolisoiden avio-oikeutta pois. 

Lahjan saajan on tehtävä lahjaveroilmoitus oma-aloitteisesti 3 kuukauden kuluessa lahjan saamisesta verottajalle. Lahjaveroilmoitus voidaan tehdä OmaVero-palvelussa tai paperi-ilmoituksella. Verottaja toimittaa verovelvolliselle erillisen päätöksen lahjaverotuksesta. Samalla verovelvolliselle toimitetaan lahjaveron maksulomakkeet. 

Edellisen omistajan käyttämätön metsävähennysoikeus siirtyy uuden omistajan käyttöön lahjan yhteydessä. Myös keskeneräiset kunnostusojitus- ja metsätiepoistot siirtyvät uuden omistajan käyttöön lahjoituksen yhteydessä. Luopuva metsänomistaja ei saa tehdä metsävähennystä eikä poistoja omistajanvaihdosvuodelta, vaan metsävähennyksen ja poistot tekee se omistaja, joka omistaa metsäpalstan vuoden lopussa (31.12.). 

Metsälahjavähennys

Metsälahjavähennys on voinut syntyä 1.1.2017 ja sen jälkeen lahjoitetun tai lahjanluonteisella kaupalla myydyn metsän maksetusta lahjaverosta. Metsälahjavähennystä ei voi syntyä perintönä saadusta metsästä. 

Metsälahjavähennyksen alarajana on ns. arvostamislain mukainen metsän 30 000 euron arvo. Arvostamislain mukainen arvo = 10 x metsämaan pinta-ala (hehtaaria) x metsämaan keskimääräinen kuntakohtainen tuotto (euroa hehtaarilta). Kyseisen laskelman metsämaahehtaareina käytetään esitäytetyssä veroilmoituksessa olevia metsämaahehtaareita. Alhaisen metsäntuoton alueilla (Pohjois-Suomi ja Ahvenanmaa) alaraja on kuitenkin 100 metsämaahehtaaria. Metsälahjavähennyksen alarajat (30 000 euroa ja 100 metsämaahehtaaria) ovat lahjakohtaisia, jolloin kullakin eri lahjalla on oma alaraja.  

Metsälahjavähennyspohja on 30 000 euron (tai 100 hehtaarin) raja-arvon ylittävästä osasta maksettu lahjavero x 2,4. Käytännössä hyvitys on 72–81 prosenttia raja-arvon ylittävästä lahjaverosta. 

Metsälahjavähennys on käytettävä metsän lahjoitusvuotta seuraavien 15 vuoden aikana. Vähennys voidaan tehdä metsänomistajan kaikkien metsien metsätalouden puhtaasta pääomatulosta, josta vielä on vähennetty yrittäjävähennys. Puhdas pääomatulo tarkoittaa metsätalouden nettotuloa, jossa metsätalouden veronalaisista tuloista (puunmyyntitulot, metsätalouden tuet, vahingon- ja vakuutuskorvaukset, puutavaran veronalainen omaan käyttöön otto) on vähennetty kaikki metsätalouden vähennykset (metsävähennys, varaukset, vuosimenot, poistot). 

Verovuonna tehtävä metsälahjavähennys on enintään 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta (josta on vielä vähennetty yrittäjävähennys). Tehtävän vuotuisen vähennyksen on oltava vähintään 1 500 euroa, ja se voi olla enintään 195 000 euroa.    

Metsätilan tai sen osan (yli 10 prosenttia) vapaaehtoinen luovutus 15 vuoden aikana johtaa metsälahjavähennyshyödyn menetykseen, eli tehdyt metsälahjavähennykset tuloutetaan korotettuna 20 prosentilla.     

Metsälahjavähennysvaatimus tehdään henkilökohtaisessa verotuksessa esitäytetyn veroilmoituksen jättämisen yhteydessä toukokuussa 2L-lomakkeella

Esimerkkilaskelma metsälahjavähennyksestä vuonna 2021

  • 90 hehtaarin metsätila lahjoitetaan Salossa yhdelle lahjansaajalle, yksi lahjoittaja ja lahjaveroluokka on I. 

  • Metsätilan käypä arvo on tehdyn tila-arvion mukaan 350 000 euroa. Lahjaveroa tulee maksuun lahjan saajalle 44 600 euroa. 

  • Metsämaahehtaarin arvo Salossa on arvostuslain mukaan 1 222,90 euroa hehtaarilta (10 x 122,29 euroa hehtaarilta), joten 30 000 euron raja-arvo tarkoittaa Salossa noin 25 metsämaahehtaarin pinta-alaa. 

  • Kyseisen Salossa sijaitsevan metsän arvo on arvostuslain mukaan 90 hehtaaria x 1 222,90 euroa hehtaarilta = 110 061 euroa. 

  • Metsälahjavähennys lasketaan seuraavalla kaavalla: (110 061 euroa - 30 000 euroa)/110 061 euroa x 44 600 euroa x 2,4 = 77 863 euroa. Maksetusta lahjaverosta voi saada takaisin seuraavan 15 vuoden aikana enintään 23 359 euroa (77 863 euroa x 0,3) eli noin 52 prosenttia (laskettu 30 prosentin pääomatuloverokannan mukaan).   

Metsälahjavähennyksen yksityiskohtaiset soveltamisohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta syventävästä metsälahjavähennysohjeesta

Metsälahjavähennyslaskuri

Tapio Oy:n, Suomen metsäkeskuksen, maa- ja metsätalousministeriön ja Verohallinnon yhteistyönä valmistui vuonna 2017 metsälahjavähennyslaskuri, joka on kaikkien metsätilojen omistajanvaihdosten kanssa työtä tekevien toimijoiden ja metsänomistajien käytössä. Laskurin avulla voi jo ennen lahjoitusta arvioida metsälahjavähennyksen käyttömahdollisuutta ja lahjoituksen jälkeen laskea lopullisen metsälahjavähennyksen suuruuden vuosina 2017-2021 tehtyjen lahjoitusten osalta. Metsälahjavähennyksen lisäksi laskuri huomioi myös mahdollisen metsävähennyksen.